Energia dla Chemii

energiadlachemii
TGE pl

 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego zainicjowała program Energia dla Chemii, którego partnerem strategicznym jest Towarowa Giełda Energii S.A. z grupy GPW. Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju rynków produktów energetycznych dla potrzeb polskiego przemysłu chemicznego.

Program funkcjonuje w ramach Komisji ds. Energetyki i Klimatu. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Firm Członkowskich PIPC będący konsumentami znaczących ilości energii elektrycznej i ciepła.

Biorąc pod uwagę istotne zmiany, jakie wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne, jest to szczególnie istotny okres dla rozwoju liberalnego rynku gazu, na którym branża chemiczna jest największym, po odbiorcach indywidualnych, konsumentem. Uważamy jednak, że także w obszarze energii elektrycznej istnieje duże pole do działania zwłaszcza w kontekście polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej i dalszego podnoszenia efektywności energetycznej oraz zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym.

Z aktualnych obszarów działania w ramach programu Energia dla Chemii wymienić należy udział w:

1. Naprawie systemów wsparcia OZE i kogeneracji.

2. Redukcji obciążeń systemów wsparcia dla branż energochłonnych.

3. Liberalizacji rynku gazu.

4. Nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne.

5. Realizacji zobowiązań wynikających z ustawy o efektywności energetycznej.

6. Redukcji obciążenia podatkiem akcyzowym produktów gazowych.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego współpracuje w tych obszarach m. im. z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz innymi organizacjami branżowymi.