Komisja ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej

Komisja ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej została powołana uchwałą Zarządu PIPC z dnia 3.10.2016 r.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji zostanie wybrany podczas pierwszego posiedzenia, przewidzianego na początek 2017 roku.

Komisja ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej zajmuje się kwestiami szeroko rozumianej polityki handlowej, związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw przemysłu chemicznego na rynku unijnym oraz międzynarodowym. Obecnie prace Komisji koncentrują się na prawie europejskim w zakresie ochrony rynku przed nieuczciwą konkurencją. Komisja współpracuje z administracją rządową i opiniuje akty prawne dotyczące procedowanej na poziomie unijnym modernizacji środków ochrony handlu oraz propozycji rozwiązań prawnych dotyczących nowej metody obliczania dumpingu na przywóz z krajów trzecich, w których występują znaczne zniekształcenia rynku. Proponowane przez Komisję Europejską zmiany ustawodawstwa unijnego są przede wszystkim efektem problemów związanych z przyznaniem Chinom statusu gospodarki rynkowej.

Dodatkowe zagadnienia, nad którymi Komisja ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej pracuje dotyczą:
– negocjacji międzynarodowych umów handlowych, takich jak CETA, TTIP;
– rozwiązań mających szczególne znaczenie dla handlu produktami chemicznymi na rynku wewnątrzwspólnotowym, m.in. projektu rozporządzenia nawozowego, które wyznacza zasady udostępniania na rynku produktów z oznakowaniem CE;
– bieżące monitorowanie sytuacji gospodarczej mającej wpływ na sytuację rynkową przemysłu chemicznego.

W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć zaproszeni goście – eksperci i doradcy wyspecjalizowani w problematyce będącej przedmiotem działań Komisji.

Sekretarz Komisji ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej:
Renata Auchimik, email: renata.auchimik@pipc.org.pl