Webinar: Regulatory landscape of the silicones industry – should monomers D4, D5 and D6 be classified as Persistent Organic Pollutants?

Polska Izba Przemysłu Chemicznego serdecznie zaprasza wszystkich Członków PIPC do udziału w bezpłatnym webinarze poświęconym zmianom regulacyjnym dot. półproduktów wykorzystywanych w procesie produkcji polimerów silikonowych.

Webinar obędzie się w środę 6 września 2023 r. o godz. 11.00 na platformie Zoom.

Od dziesięcioleci silikony odgrywają kluczową rolę w napędzaniu innowacji i wspieraniu strategicznych sektorów gospodarki, takich jak motoryzacja, powłoki i medycyna precyzyjna.

Ich unikalne właściwości i uniwersalność wpłynęły na transformację krytycznych gałęzi przemysłu, umożliwiając postęp i rozwój opieki zdrowotnej, półprzewodników, energii odnawialnej i innych. Niemniej jednak, obserwowane w ostatnim czasie zmiany regulacyjne stanowią wyzwanie dla sektora silikonów.

Komisja Europejska zaproponowała nominację półproduktów wykorzystywanych w procesie produkcji polimerów silikonowych (monomerów D4, D5 i D6) w ramach Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (ang. Persistent Organic Pollutants). Taka decyzja miałaby wpływ na produkcję i dostępność polimerów silikonowych, a to z kolei mogłoby mieć daleko idące konsekwencje dla społeczeństwa i realizacji celów przyjętych przez UE w ramach Zielonego Ładu.

Sindija Armanoviča, przedstawicielka Silicones Europe, grupy sektorowej działającej w ramach Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego – Cefic, przybliży kluczowe informacje dot. przemysłu silikonowego, w tym obszaru regulacyjnego. W ramach warsztatu zaprezentowane zostaną możliwe scenariusze związane ze wspomnianymi zmianami regulacyjnymi,, obejmujące przybliżenie poszczególnych procesów, jak również podzielenie się praktycznymi poradami na temat tego, w jaki sposób i na jakich etapach należy zaangażować się skutecznie się w dialog, jak również jakie wyzwania mogą czekać branżę i jak się do nich przygotować.

Webinar odbędzie się w j. angielskim.

Udział w webinarze jest bezpłatny i dedykowany dla pracowników Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Listę firm członkowskich sprawdzisz tutaj. Pozostałe podmioty zainteresowane udziałem zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: media@pipc.org.pl

ZAREJESTRUJ SIĘ - KLIKNIJ TUTAJ 

Agenda

 1. Wprowadzenie i cele spotkania - Szymon Domagalski, Radca ds. Regulacji, Pion Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 • Wprowadzenie do statusu regulacyjnego silikonów na poziomie UE i globalnym
 • Potencjalne implikacje dla różnych branż i sektorów
 1. Przedstawienie Silicones Europe i przemysłu silikonowego - Sindija Armanoviča, Public Affairs Advisor (Sector Groups), Silicones Europe - Cefic
 • Wprowadzenie do zastosowań silikonów
 • Silikony: kluczowe czynniki umożliwiające realizację celów polityki UE
 • Rola silikonów w umożliwieniu podwójnej transformacji cyfrowej i ekologicznej
 • Silikony i zrównoważony rozwój
 • Społeczno-ekonomiczne znaczenie silikonów dla UE
 1. Przegląd regulacji prawnych - Sindija Armanoviča, Public Affairs Advisor (Sector Groups), Silicones Europe - Cefic
 • Kwestie regulacyjne dotyczące siloksanów w UE i na świecie
 • Cele Silicones Europe - zasięg w regionie
 1. FAQ - sesja pytań i odpowiedzi - Sindija Armanoviča, Public Affairs Advisor (Sector Groups), Silicones Europe - Cefic
 2. Przedstawienie dalszych kroków działania - Sindija Armanoviča, Public Affairs Advisor (Sector Groups), Silicones Europe - Cefic
 3. Podsumowanie webinaru - Szymon Domagalski, Radca ds. Regulacji, Pion Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

Info in English

The Polish Chamber of Chemical Industry invites all PIPC Members to participate in a free webinar on regulatory changes concerning intermediates used in the production of silicone polymers.

The webinar will take place on Wednesday 6 September at 11am on the Zoom platform.

For decades, silicones have been playing a crucial role in driving innovation and supporting strategic sectors such as automotive, coatings, and precision medicine. Their unique properties and versatility have transformed critical industries, enabling advancements in healthcare, semiconductors, renewable energy and more.

Yet still, recent regulatory developments have made challenges for silicones. The European Commission has proposed to nominate specific silicone building blocks, namely monomers D4, D5 and D6, under the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs). Such a decision would impact the manufacturing and availability of silicone polymers, and in turn could have far-reaching consequences on society and the EU Green Deal.

Sindija Armanoviča, a representative of Silicones Europe, a Sector Group of the European Chemical Industry Council – Cefic, will present the silicones industry and the regulatory landscape of the silicones industry, to have a better understanding of the different scenarios, covering the potential processes, and provide practical advice on how and at what stages it could be most effective to engage in dialogue, what challenges could await the industry and how to prepare for them.

REGISTER NOW - CLICK HERE

Agenda

 1. Introduction & meeting Goals - Szymon Domagalski, Radca ds. Regulacji, Pion Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 • Introduction on the regulatory status of silicones on the EU and global levels.
 • Potential implications for different industries and sectors.

2. Introduction to Silicones Europe and silicone industry - Sindija Armanoviča, Public Affairs Advisor (Sector Groups), Silicones Europe - Cefic

 • Introduction to silicones chemistry and applications
 • Silicones: key enablers for the EU policy goals
 • Silicones’ role in enabling the twin digital and green transition
 • Silicones & Sustainability
 • Socioeconomic importance of Silicones for EU

3.Regulatory Overview - Sindija Armanoviča, Public Affairs Advisor (Sector Groups), Silicones Europe - Cefic

 • EU & Global siloxane regulatory issues
 • Goals of Silicones Europe – outreach in the region

4. FAQ - Question and Answer Session - Sindija Armanoviča, Public Affairs Advisor (Sector Groups), Silicones Europe - Cefic

5. Wrap-Up/Next Steps/Actions - Sindija Armanoviča, Public Affairs Advisor (Sector Groups), Silicones Europe - Cefic

6. Summary of the webinar - Szymon Domagalski, Radca ds. Regulacji, Pion Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Organizator

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Email
media@pipc.org.pl

Data

wrz 06 2023
Zakończone!

Lokalizacja

Online
Kategoria