Podsumowanie jesiennych Debat Eksperckich w ramach Kampanii “Polska Chemia”

 Podsumowanie jesiennych Debat Eksperckich w ramach Kampanii “Polska Chemia”

Za nami najważniejsze wydarzenia Kampanii „Polska Chemia”. Jesienią odbyły się dwie debaty ekspercie autorskiej Kampanii Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, której głównym celem jest promocja strategicznego sektora gospodarki###, jakim jest Polska Chemia oraz budowanie płaszczyzny dialogu z administracją. Polski przemysł chemiczny to sektor promujący innowacyjność, dbający
o środowisko, tworzący nowe miejsca pracy a także respektujący zasady zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialności społecznej. Kampania „Polska Chemia” to jedyny program promujący tak wysoce ważny dla polskiej gospodarki sektor jakim jest przemysł chemiczny.. Jest to najważniejsza w Polsce przemysłowa kampania społeczna.

Druga debata w ramach Kampanii „Polska Chemia” pt. „Odpowiedzialnie za środowisko. Odpowiedzialnie za gospodarkę.” odbyła się 29 października 2018 roku w Warszawie. Spotkanie miało miejsce w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, które był współorganizatorem wydarzenia. Podczas debaty politycy, przedstawiciele administracji państwowej, naukowcy i przedsiębiorcy dyskutowali o najważniejszych, bieżących kwestiach gospodarczych i środowiskowych mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie sektora chemicznego w Polsce.

„Polska Chemia to 302 tysiące miejsc pracy, 11 tysięcy przedsiębiorstw i ponad 240 miliardów złotych produkcji sprzedanej. Przemysł chemiczny jest silnie powiązany z innymi sektorami gospodarki, a jego produkty znajdują zastosowanie we właściwie wszystkich obszarach produkcji.” – mówił podczas otwarcia dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Znaczenie sektora i potrzebę współpracy z branżą chemiczną podkreślali w swoich wystąpieniach także przedstawiciele parlamentu i administracji rządowej. „Chcemy wzmacniać współpracę
z @PolskąChemią. Bardzo zależy nam na Waszym rozwoju. Wasze inwestycje środowiskowe są dla nas powodem do dumy.” – powiedziała Beata Lubos, Zastępca Dyrektora w Departamencie Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W podobnym tonie wypowiadał się Senator Adam Gawęda, który w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie dialogu administracji publicznej
z przedstawicielami sektora chemicznego – „Chcemy szukać rozwiązań problemów przed którymi stoi @PolskaChemia. Zależy nam na tworzeniu dobrego prawa i znajdowania rozwiązań łagodzących skutki trudnych regulacji”.

Spotkanie rozpoczęło się od przeglądu kluczowych regulacji prawnych mających wpływ
na funkcjonowanie sektora. „ Krajowy przemysł chemiczny jest w połowie drogi do wprowadzenia głównych regulacji środowiskowych na szczeblu europejskim i krajowym. Konkluzje BAT, EU ETS, Prawo Wodne czy przepisy odpadowe to tylko część wyzwań stojących przed sektorem.” – mówiła mec. Agnieszka Skorupińska, Lider Praktyki Ochrony Środowiska w Kancelarii CMS

Podczas II Debaty w ramach Kampanii „Polska Chemia” nie zabrakło także głosu przedstawiciela
PKN ORLEN, który jest Partnerem Strategicznym Kampanii. Dr inż. Arkadiusz Kamiński, Ekspert
w Biurze Ochrony Środowiska PKN ORLEN zaznaczał w swoim wystąpieniu, że „ Przemysł chemiczny stoi przed licznymi wyzwaniami, ale także gigantycznymi kosztami. „Pomimo stałego poprawiania wyników środowiskowych i dbałości o zrównoważony rozwój, nawet tak silna spółka nie jest w stanie prowadzać nowych regulacji z dnia na dzień” – podkreślił.

Wiesław Lach, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa Grupy Azoty S.A., drugiego Partnera Strategicznego Kampanii wypowiadał się w podobnym tonie
i zaznaczył, że „Administracja powinna z nami dyskutować. Tylko wtedy uda nam się znaleźć sensowne rozwiązania.”

Bardzo istotny był także głos Magdy Gosk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami
w Ministerstwie Środowiska, która również podjęła temat potrzeby wprowadzania skutecznego prawa uwzględniają potrzeby @PolskiejChemii – „Jesteśmy po licznych konsultacjach i zmieniamy prawo uwzględniając Państwa potrzeby” – podkreślała.

Chemia jest od wielu lat sektorem odpowiedzialnym środowiskowo. Pokazują to dane z najnowszego Raportu Środowiskowego przygotowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Polska Chemia jest wśród wszystkich sektorów przemysłu liderem inwestycji prośrodowiskowych..

Jednym z najważniejszych kierunków inwestowania prośrodowiskowego są działania związane
z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, na które przeznaczane jest  aż 91% środków wszystkich ekologicznych inwestycji. Ostatnie lata to także m.in. ograniczenie emisji do powietrza
w ponad 60% zakładów, znaczące zmniejszenie emisji lotnych związków organicznych i pyłów
w krajowych fabrykach oraz ograniczenie pobór wody w ponad połowie zakładów w Polsce. Wszystkie te działania już teraz przynoszą konkretne i bardzo dobre rezultaty. Więcej szczegółowych danych dostępnych jest w Raporcie Środowiskowym 2017 Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Polska Chemia jest sektorem odpowiedzialnym środowiskowo. Elementami kluczowymi do jej dalszego rozwoju są szeroki dialog między przemysłem i administracją oraz przejrzyste i przewidywalne prawo – to najważniejsze konkluzje płynące z II Debaty eksperckiej w ramach Kampanii „Polska Chemia”.

Kolejna debata w ramach Kampanii „Polska Chemia” pt. „Inwestycje i rozwój przemysłu chemicznego w Polsce. Przyszłość Polskiej Chemii.” odbyła się 19 listopada 2018 roku w Warszawie. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, które było współorganizatorem wydarzenia. Podczas debaty przedstawiciele administracji państwowej, naukowcy i przedsiębiorcy dyskutowali o czołowych aspektach gospodarczych, mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie sektora chemicznego
w Polsce i rozwój jego inwestycji.

Podobnie jak w przypadku II Debaty spotkanie otworzyli przedstawiciel administracji – Pani Anna Siejda, Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który zaznaczył, że – „Innowację są motorem napędowym inwestycji w @PolskiejChemii. Ponad 60% przedsiębiorstw branży wprowadziło
w ostatnich latach innowacje. To prawie dwa razy więcej niż średnia całego przemysłu”. W swoim wystąpieniu Prezes Zieliński podkreślił także znaczenie Programu Sektorowego INNOCHEM
– „Ogromnym wsparciem dla rozwoju innowacyjności w chemii był Program Sektorowy INNOCHEM. Pokazują to dane i poziom wykorzystania środków”. Temat Programu INNOCHEM pojawiał się często w głosach uczestników spotkania, ponieważ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) podjęło decyzję o jego zamknięciu, po upływie okresu pilotażowego. Zgodnie z Agendą Badawczą INNOCHEMU, głównym celem Programu miała być poprawa pozycji konkurencyjnej krajowego sektora chemicznego na rynkach światowych, głównie poprzez wzmocnienie zdolności do tworzenia innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku 2023, a sam Program według oficjalnych danych miał jedne z najwyższych poziomów wykorzystania środków.

O inwestycjach największej spółki branży – PKN Orlen mówił  Maciej Kropidłowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Rozwoju i Technologii w PKN Orlen. W swoim wystąpieniu dotyczącym najważniejszych inwestycji z punktu widzenia spółek mówił – „Program Rozwoju Petrochemii to Mapa Drogowa Rozwoju PKN Orlen do co najmniej 2030 roku. To najważniejszy pakiet inwestycji w całej branży chemicznej”.

O nowych, długofalowych inwestycjach mówił także Adam Żurek, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Innowacji w Grupie AZOTY przedstawiając szereg działań Grupy. Analityka rolnicza, recykling to tylko niektóre z aspektów, które poruszył. Jako drogę do rozwoju wskazał  także nowe inwestycje kapitałowe.

Obie spółki są Partnerami Strategicznymi Kampanii „Polska Chemia.”

Radca Ministra Jerzego Kwiecińskiego, Eugeniusz Sadowski poruszył temat kluczowych kierunków polityki rozwoju wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Mówił o znaczeniu zrównoważonego rozwoju a także o jego podstawach. Głos zabrał także Przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Dyrektor Adam Małecki, który przedstawił instrumenty wsparcia nowych inwestycji, wśród których są zwolnienia podatkowe i granty o które przedsiębiorstwa sektora chemicznego mogą się ubiegać.

Ważnym aspektem rozwoju inwestycji w branży chemicznej są regulacje prawne. Najistotniejsze dotyczące aspektów środowiskowych, realizacyjnych, finansowania oraz lokalizacji i zgód inwestycyjnych przedstawiła, mecenas Iga Lis, Lider zespołu ds. sektora chemicznego w Kancelarii CMS.

Polska Chemia jest jedną ze strategicznych gałęzi polskiej gospodarki. Wg najnowszych danych GUS’u sektor daje 312 tys. miejsc pracy (wzrost o 10 tys. w 2018r. w stosunku do analogicznego okresu
w ubiegłym roku), a każde z nich to od 2 do 8 miejsc pracy w innych branżach. Gospodarka i cały przemysł, bez chemii nie są w stanie istnieć. Produkcja sprzedana sektora w zeszłym roku kształtowała się na poziomie 240,3 mld PLN.

Jak wynika z najnowszej publikacji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Raportu Ekonomicznego 2017, był to  okres stałego podnoszenia wartości najważniejszych wskaźników przemysłu chemicznego w Polsce. Wartość importu wyrobów przemysłu chemicznego wzrosła o 17,3% w porównaniu do roku 2016. Sektor zajmuje 2. miejsce pod względem wartości nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje z 14,5% udziałem w przemyśle ogółem. Spośród sektorów przemysłu chemicznego najważniejszymi nakładami odznacza się sektor produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, gdzie nakłady inwestycyjne stanowią 5,3% nakładów przemysłu ogółem. Premiera raportu miała miejsce podczas wydarzenia. Pełna wersja dostępna na stronie www.pipc.org.pl.

Debatę podsumował dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Wskazał, że nowoczesna gospodarka opiera się na inwestycjach i innowacjach tak więc i przemysł chemiczny musi się na nich opierać.

 

Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego promujący sektor chemiczny, będący jednym ze strategicznych obszarów naszej gospodarki. Jest to najważniejsza w Polsce przemysłowa kampania społeczna, której celem jest wskazywanie znaczenia branży chemicznej dla całej narodowej gospodarki oraz wzmacnianie wizerunku sektora chemicznego jako dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

 

PKN Orlen S.A. oraz Grupa Azoty S.A. są Partnerami Strategicznymi Kampanii „Polska Chemia”.

 

Partnerzy Strategiczni Kampanii Polska Chemia

Posty pokrewne