Szkolenie Prawo Wodne

Dnia 23 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa – Prawo wodne. Szereg zmian jakie wprowadza nowa regulacja będzie miała bezpośredni wpływ na zmianę obowiązków, a tym samym działalność podmiotów przemysłowych, w tym podmiotów przemysłu chemicznego.

Zakres szkolenia obejmować będzie kluczowe aspekty i najważniejsze zagadnienia związane z nowelizacją Prawa wodnego.

Agenda wydarzenia
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 12.00 I część szkolenia
Nowe prawo wodne – przegląd regulacji
Nowe organy
Nowe instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami
Rozporządzenia wykonawcze
Opłaty za usługi wodne
Rodzaje opłat
Określanie wysokości opłat
Procedura reklamacji do Wód Polskich
Terminy i okresy przejściowe
Opłaty podwyższone
Budownictwo wodne i strefy ochronne
Zasady i koszty utrzymywania urządzeń wodnych
Legalizacja urządzeń wodnych
Sankcje za nienależyte utrzymywanie urządzeń wodnych
Ustanawianie stref ochronnych ochrony bezpośredniej i pośredniej
12.00 – 12.20 Przerwa kawowa
12.20 – 14.00 II część szkolenia
Zgody wodnoprawne
Pozwolenia wodnoprawne
Zgłoszenia wodnoprawne
Oceny wodnoprawne
Przenoszenie pozwoleń wodnoprawnych
Monitorowanie i raportowanie
Pobór próbek i wykonywanie analiz
Tryb przekazywania informacji o zakresie korzystania z wód
Lunch

Szkolenie przeprowadzi Pani Agnieszka Skorupińska – adwokat w randze
Counsel i lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki
i Projektów oraz Pan Piotr Kocoł – adwokat i członek Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów
w CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k.

Formularz rejestracyjny

Posty pokrewne