XV Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

 XV Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

Przed Nami kolejna edycja jednego z najważniejszych spotkań przedstawicieli krajowej branży chemicznej### – XV Forum Ekologiczne Branży Chemicznej. 3 i 4 października 2018 r. w Toruniu spotkają się przedstawiciele najważniejszych firm z branży chemicznej, instytucji i organizacji związanych z tą gałęzią przemysłu, przedstawiciele administracji, naukowcy. Przez dwa dni uczestnicy Forum będą dyskutować o kierunkach rozwoju, wyzwaniach stojących przed branżą w obszarze jej odpowiedzialności za środowisko oraz szukać optymalnych rozwiązań dla całego sektora. Forum jest platformą wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i społecznej odpowiedzialności biznesu
w przemyśle chemicznym w Polsce.

Tematyka tegorocznego Forum jest związana ze środowiskową odpowiedzialnością Polskiej Chemii, kluczowymi kwestiami związanymi z oddziaływaniem na środowisko, regulacjami dotyczącymi gospodarki wodnej, ochrony powietrza i ziemi oraz najważniejszymi zagadnieniami związanymi z gospodarką o obiegu zamkniętym.

„Polski przemysł chemiczny od lat podejmuje mnóstwo działań wynikających z troski o odbiorców i środowisko naturalne. Polska Chemia jest odpowiedzialną gałęzią przemysłu. Poczucie odpowiedzialności za oddziaływanie na środowisko naturalne, społeczności lokalne, inne branże czy całą gospodarkę stawia nas w roli lidera pośród innych sektorów przemysłowych” – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, która już po raz piętnasty jest wraz z Sekretariatem Programu Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care®) współorganizatorem wydarzenia.

Polska Chemia jest prośrodowiskowym sektorem, dla którego jednym z najważniejszych kierunków inwestowania są działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. „Na projekty chroniące powietrze i klimat branża przeznacza aż 91% środków wszystkich ekologicznych inwestycji. Kolejnym obszarem inwestycyjnym jest gospodarka ściekowa i ochrona wód, na którą przeznaczamy 8% nakładów, a pozostały 1% jest inwestowany w proekologiczne rozwiązania związane z gospodarką odpadami, ochroną gleb, wód podziemnych i powierzchniowych. Wszystkie te działania już teraz przynoszą konkretne i bardzo dobre rezultaty. Ostatnie lata realizacji naszych prośrodowiskowych zobowiązań pokazują, że ponad 40% zakładów ograniczyło emisje do powietrza, a wszystkie krajowe fabryki znacząco zmniejszyły emisję lotnych związków organicznych i pyłów.” – podkreśla Prezes Tomasz Zieliński.

 

Przedstawiamy Państwu ramową agendę tegorocznego Forum:

3 października 2018 r. (ŚRODA)

RESPONSIBLE CARE W POLSCE

Responsible Care – prośrodowiskowy program realizowany przez przemysł chemiczny na całym świecie.
W Polsce pn. „Odpowiedzialność i Troska” prowadzony od ponad 25 lat. Jak wyglądała jego realizacja przez ostatni rok? Jakie są jego efekty? Jakie wartości programu widzą Realizatorzy?

 

ODPOWIEDZIALNIE ZA ŚRODOWISKO

DEBATA STRATEGICZNA: Polska Chemia, Polska Gospodarka, wspólna odpowiedzialność za środowisko

Polska Chemia jako sektor odpowiedzialny środowiskowo i społecznie. Jak branża chroni środowisko naturalne i jak w nie inwestuje? Jaka jest rola administracji publicznej w realizowaniu krajowej polityki prośrodowiskowej? Cele zrównoważonego rozwoju, a rozwój Polskiej Chemii –przykłady dobrych praktyk.

 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Jak skutecznie chronić instalacje chemiczne przed wybuchem? Jak ograniczyć jego wpływ na otoczenie? Analiza i ocena ryzyka. Nowe standardy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z normą ISO 45001.

 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Realizacja zapisów nowej ustawy Prawo wodne – doświadczenia po pierwszym roku obowiązywania regulacji prawnych. Czy czekają nas kolejne zmiany? Nowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej.

 

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO. OCHRONA POWIETRZA I ZIEMI

Problematyka i nowe rozwiązania w zakresie ochrony powietrza i ziemi. Ocena oddziaływania na środowisko na nowych zasadach. Nowy dokument referencyjny BAT dla chemii – co czeka branżę?

 

4 października 2018 r. (CZWARTEK)

TRANSFORMACJA KU GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

DEBATA: GOZ odległą wizją przyszłości czy realnym scenariuszem?

Czym tak naprawdę jest GOZ? Dwa różne punkty widzenia – czy możliwy jest kompromis? Jak wykorzystać potencjał branży do wdrożenia i realizacji założeń nowego modelu gospodarki?

 

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI – WARSZTATY

 

Szczegółowe informacje na: www.rc.com.pl

 


Światowy program Responsible Care ("Odpowiedzialność i Troska") jest realizowany w Polsce od 25 lat,
pod auspicjami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jest to prośrodowiskowy program realizowany przez przemysł chemiczny na całym świecie. W Polsce Realizatorami Programu są firmy sektora chemicznego i branż pokrewnych, które dobrowolnie realizują działania na rzecz ochrony środowiska, ochrony zdrowia, wzrostu bezpieczeństwa procesowego.

Posty pokrewne