Regulamin Programu ChemHR

ROZDZIAŁ I

Par. 1

 1. Program ChemHR ma na celu wsparcie studentów w poznaniu praktycznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw branży chemicznej, a także zacieśnianie współpracy uczelni wyższych i przemysłu. Podstawą Programu ChemHR jest wzmocnienie systemu kształcenia kadr dla przemysłu chemicznego poprzez organizację cyklu seminariów przemysłowych. Wykładowcami seminariów są doświadczeni specjaliści zatrudnieni w największych spółkach sektora chemicznego, a także przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Tematyka zajęć obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem branży chemicznej, w tym logistyką, dystrybucją, produkcją oraz handlem chemikaliami, a także zakupem podstawowych surowców produkcyjnych, energetyką, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem procesowym oraz ochroną środowiska, innowacyjnością i społeczną odpowiedzialnością biznesu, aspektami zarządzania w przemyśle i innymi funkcjami wspierającymi działalność sektora.
 2. Adresatami Programu ChemHR są: studenci, kadra dydaktyczna i naukowa, środowiska naukowe, przedstawiciele przedsiębiorstw działających w sektorze chemicznym.
 3. Program ChemHR jest projektem o charakterze ciągłym.
 4. Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego na mocy uchwały powołuje Koordynatora Programu ChemHR, który będzie zajmował się bieżącymi kwestiami związanymi z realizacją celów Programu.
 5. Realizację Programu ChemHR w zakresie organizacyjnym wspiera Sekretariat Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Par. 2

 1. Organizatorem Programu ChemHR, a także wyłącznym właścicielem wszelkich praw do Programu oraz związanych z nim znaków graficznych oraz tekstów marketingowych jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego (w dalszej części niniejszego Regulaminu zwana też PIPC).
 2. Uczestnikami Programu ChemHR mogą być Partnerzy: Strategiczni, Główni, Wspierający, Naukowi, Merytoryczni oraz Patroni Honorowi, Medialni. Status Partnera Programu dany podmiot nabywa na podstawie złożonej Deklaracji przystąpienia do Programu i po zatwierdzeniu w drodze Uchwały przez Zarząd PIPC. Szczegółowy zakres zobowiązań między Partnerami a Organizatorem może być określony w odrębnych porozumieniach.
 3. Realizatorami Programu ChemHR mogą również zostać na zasadzie dobrowolności i po złożeniu stosownej deklaracji Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i po zatwierdzeniu w drodze Uchwały przez Zarząd PIPC.

Rozdział II

Par. 3

 1. Przy realizacji Programu ChemHR Organizator dopuszcza współpracę w ramach innych programów i projektów prowadzonych przez Organizatora, w szczególności w ramach Kampanii „Polska Chemia, Kongresu „Polska Chemia”, Programu „Bezpieczna Chemia”, Programu Odpowiedzialność i Troska.
 2. Bieżący nadzór nad przebiegiem i realizacją celów Programu ChemHR sprawuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego.
 3. Regulamin Programu ChemHR zatwierdza Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w drodze uchwały. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony uchwałą Zarządu PIPC.
 4. Zakończenie realizowania Programu ChemHR może być dokonane, z zastrzeżeniem szczegółowych zapisów par. 2 ust. 2 zd. 2 niniejszego regulaminu, wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu PIPC.

Tekst jednolity, Warszawa, 28 czerwca 2017 r.