Rzecznictwo
Reprezentujemy sektor w kontaktach z wieloma grupami interesariuszy. Poprzez nasze działania chronimy prawa i interesy Członków oraz gospodarcze i społeczne aspekty ich funkcjonowania.

Bierzemy czynny udział w setkach krajowych i unijnych procesów legislacyjnych oraz w kształtowaniu rozwiązań regulacyjnych. W strukturze PIPC działa 5 komisji tematycznych, w skład których wchodzą Członkowie organizacji i eksperci zewnętrzni.

Kluczowe obszary działań Pionu Rzecznictwa i Legislacji

Monitoring oraz uczestnictwo w procesie legislacyjnym

Rzecznictwo i ochrona interesów branży chemicznej

Raporty, analizy i opracowania

Udział w procesie legislacyjnym

Codzienny monitoring legislacyjny

Współpraca z administracją publiczną - krajową i unijną

Opracowywanie stanowisk i propozycji poprawek

Udział w pracach komisji parlamentarnych, prezentacja stanowisk, przygotowanie poprawek legislacyjnych

Udział w konsultacjach założeń projektów ustaw i rozporządzeń

Udział w konferencjach uzgodnieniowych bi- i multilateralnych, spotkania w parlamencie, ministerstwach, urzędach centralnych i administracji UE

Zgłaszanie uwag do założeń projektów aktów prawnych we współpracy z Członkami, budowanie koalicji z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami, działania medialne

Przekazywanie stanowisk legislacyjnych i analiz do Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Komisji Europejskiej, spotkania z decydentami

Komisje PIPC

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego działa 5 Komisji oraz 3 Fora tematyczne – grupy robocze, w których w sumie uczestniczy ponad 460 przedstawicieli firm członkowskich PIPC. Członkami Komisji i Forów mogą być wyłącznie przedstawiciele przedsiębiorstw będących Członkami PIPC.

Fora tematyczne

W ramach Komisji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego działają także mniejsze grupy robocze, tzw. Fora tematyczne, w których podejmowane są prace dedykowane jednemu szczegółowemu obszarowi. Fora tematyczne są sukcesywnie tworzone w odpowiedzi na potrzeby Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Członkiem Forum, podobnie jak w przypadku Komisji tematycznych, mogą być wyłącznie przedstawiciele przedsiębiorstw będących Członkami PIPC.

Forum rozwoju przemysłu

Forum Rozwoju Przemysłu (FRP) to dobrowolne porozumienie zawarte pomiędzy organizacjami branżowymi funkcjonującymi w sektorze przemysłowym. Forum powstało z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) w marcu 2020 r. i stanowi przestrzeń do współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń z komponentem legislacyjno–rzeczniczym.