Statut

Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

tekst jednolity 10 marca 2023 r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części „Izbą” jest organizacją pracodawców, działającą na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami), zwaną w dalszej części niniejszego Statutu „Ustawą”.

Art. 2. Izba posiada osobowość prawną.

Art. 3. Siedzibą Izby jest Warszawa. Izba prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą.

Art. 4. W ramach swojej działalności Izba może przystępować do organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym celu działania, a w szczególności do federacji i konfederacji pracodawców i organizacji przemysłu chemicznego.

Art. 5. Izba używa pieczęci z nazwą i adresem Izby. W ramach działalności zagranicznej Izba może używać nazwy w języku angielskim: „Polish Chamber of Chemical Industry” oraz odpowiedniej pieczęci z tą nazwą. Izba może używać skróconej nazwy „PIPC” zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji językowej oraz wyróżniających ją znaków graficznych .

Art. 6. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ II

Cel i przedmiot działalności

Art. 7. Podstawowymi celami Izby są:

1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej.

2. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków.

3. Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych zrzeszonych członków na szczeblu krajowym, unijnym oraz międzynarodowym.

Art. 8. Podstawowym zadaniem Izby jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, członków Izby wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych władz, związków zawodowych pracowników i innych organizacji.

Art. 9. Izba realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez:

1. Prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką, w tym szczególnie z przemysłem chemicznym.

2. Występowanie do organów władzy publicznej i organów sądowych w sprawach dotyczących Izby i jej członków, mających wpływ na prawa lub warunki gospodarowania członków Izby.

3. Opiniowanie założeń i projektów rozwiązań legislacyjnych dla członków Izby, polskiego rządu i parlamentu, instytucji organizacji międzynarodowych, oraz gospodarczo-politycznych związków państw, w tym Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym przemysłu chemicznego.

4. Reprezentowanie interesów członków Izby wobec organów administracji państwowej, związków zawodowych i w kontaktach z innymi organizacjami i władzami oraz wobec instytucji, organizacji i struktur ponadpaństwowych, w tym Unii Europejskiej.

5. Współudział w tworzeniu warunków wspierających rozwój gospodarki i inicjatyw gospodarczych członków.

6. Inicjowanie i rekomendowanie rozwiązań systemowych, korzystnych dla rozwoju i funkcjonowania przemysłu chemicznego.

7. Podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia uciążliwości przemysłu chemicznego dla społeczeństwa i ochrony środowiska naturalnego.

8. Występowanie do organów krajowych oraz unijnych posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi.

9. Gromadzenie informacji niezbędnych dla optymalnej i efektywnej realizacji zadań.

10. Delegowanie swoich przedstawicieli do prac w instytucjach doradczo-opiniodawczych,

11. Współpracę z ekspertami z obszaru przemysłu chemicznego.

12. Realizację polityki i interesów członków Izby wobec instytucji i organizacji międzynarodowych oraz gospodarczo-politycznych związków państw, w tym UE jak i w zakresie współpracy z organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarze przemysłu chemicznego.

13. Wspomaganie członków Izby poprzez świadczenie merytorycznego doradztwa

14. Zabieganie o zachowanie więzi kooperacyjnych istniejących w przemyśle chemicznym.

15. Budowanie pozytywnego wizerunku przemysłu chemicznego i zabieganie o jego wysoką pozycję w kształtowaniu i formułowaniu polityki gospodarczej.

16. Wspieranie wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych oraz inspirowanie współpracy w celu ich wdrażania.

17. Wspieranie wymiany doświadczeń w zakresie poprawy warunków pracy załóg oraz podejmowania działań w zakresie ratownictwa chemicznego i bezpieczeństwa technicznego.

18. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki przemysłu chemicznego, podnoszenie rangi społecznej pracowników sektora chemicznego i prestiżu przemysłu chemicznego stosownie do roli, jaką spełnia on w gospodarce narodowej.

19. Wspieranie członków Izby w negocjowaniu układów zbiorowych pracy.

20. Współpracę ze szkołami wyższymi i instytucjami szkoleniowymi w zakresie potrzeb przemysłu chemicznego.

Art. 10. Dla realizacji celów statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje oraz uczestniczyć we wszystkich innych przedsięwzięciach. Działalność gospodarcza może być w szczególności prowadzona w następującym zakresie:

1. Opracowywanie opinii merytorycznych z zakresu gospodarki i ekonomii.

2. Opracowywanie programów rozwoju i strategii dla przemysłu chemicznego.

3. Organizowanie szkoleń i seminariów zarówno dla członków Izby jak i osób trzecich.

4. Prowadzenie działalności wydawniczej na podstawie własnych opracowań oraz dzieł osób trzecich.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki

Art.11. Członkowie Izby dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.

2. Członków honorowych.

Art. 12. Członkiem Izby może być:

1. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która spełnia następujące warunki:

a) Zatrudnia pracowników, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

b) Prowadzi działalność gospodarczą, która ma bezpośredni lub pośredni związek z przemysłem chemicznym.

c) Pragnie wnieść swój wkład w urzeczywistnienie celów i zadań Izby oraz daje rękojmię ich realizacji.

2. Organizacje, instytuty, uczelnie, stowarzyszenia lub inne podmioty działające w przemyśle chemicznym lub na jego rzecz.

Art. 13. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne działają w Izbie i realizują swoje prawa i obowiązki za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

Art. 14. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Izby.

Art. 15. Podmiot ubiegająca się o przyjęcie w poczet Członków zwyczajnych powinien spełniać warunków określone w art. 12 Statutu oraz złożyć pisemną deklarację i zobowiązanie do wnoszenia składek członkowskich.

Art. 16. Członkowie zwyczajni Izby mają prawo:

1. Wyborcze do władz Izby– czynne i bierne.

2. Uczestniczenia w pracach Izby i jej władz za pośrednictwem wybranych przedstawicieli.

3. Głosu na Ogólnym Zgromadzeniu.

4. Korzystania z pomocy i rekomendacji Izby.

5. Otrzymywania wszelkich opracowań i informacji Izby oraz rocznego sprawozdania Zarządu.

6. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby.

Art. 17. Członkowie zwyczajni Izby mają następujące obowiązki:

1. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów i zadań Izby.

2. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Izby.

3. Udzielania organom Izby informacji niezbędnych dla jej działalności oraz świadczenia pomocy w wykonywaniu działań statutowych.

4. Regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego za bieżący rok kalendarzowy, a w przypadku opóźnień w regulowaniu składek do zapłaty odsetek od nieterminowej wpłaty i kosztów jej windykacji.

5. Członkowie, którzy przystąpią do Izby po pierwszym kwartale roku kalendarzowego płacą w pierwszym roku składkę proporcjonalną do okresu członkostwa, biorąc za podstawę liczbę dni pozostałych do końca roku kalendarzowego, przy czym przyjmuje się, że datą uzyskania statusu członka Izby jest stosowna uchwała lub decyzja Zarządu Izby o przyjęciu w poczet członków.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek członka Izby, Rada Izby może podjąć uchwałę o umorzeniu w całości lub w części, odroczeniu terminu płatność lub rozłożeniu na raty składki członkowskiej.

Art. 18. Członkostwo w Izbie ustaje w następujących przypadkach:

1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego Zarządowi Izby. Wypowiedzenie członkostwa składa się najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem roku kalendarzowego tj. do dnia 30 czerwca w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

2. Śmierci członka będącego osobą fizyczną lub likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

3. Utraty statusu pracodawcy w rozumieniu Ustawy.

4. Pozbawienia członkostwa w Izbie przez Ogólne Zgromadzenie Izby w drodze uchwały na wniosek Zarządu z powodu:

a) Działania na szkodę interesów Izby.

b) Nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Izby

c) Nieopłacenia składki członkowskiej w przypisanym terminie za dany rok kalendarzowy.

d) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Sądu- w przypadku osoby fizycznej

5. Po upływie terminu wskazanego w treści wezwania do zapłaty nieopłaconej składki członkowskiej co do której Członek Izby pozostaje w zwłoce, pod rygorem utraty członkostwa w Izbie, którego bieg rozpoczyna się od dnia doręczenia wezwania, z zastrzeżeniem skutku, o który mowa w art. 139§1 zdanie drugie KPC. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Zarząd, informując na piśmie podmiot, którego członkostwo wygasło oraz Radę Izby.

6. Likwidacji Izby.

Art. 19.

1. Zarząd ma prawo wystąpić z wnioskiem , o którym mowa w art. 18 pkt. 4 lit. a) i b) niniejszego Statutu, gdy członek nie zaniecha działań sprzecznych ze Statutem w terminie 30 dni od dnia odręczenia pisemnego wezwania Zarządu do ich zaprzestania.

Art. 20.

1. Ustanawia się tytuł Członka Honorowego PIPC.

2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która przyczyniła się do rozwoju Izby lub daje rękojmię aktywnego uczestnictwa na rzecz osiągnięcia celów Izby.

3. Godność członka honorowego nadaje Rada Izby w drodze uchwały, z zastrzeżeniem Art. 39 pkt. 9 niniejszego Statutu.

4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach władz Izby jedynie z głosem doradczym oraz przedkładania opinii dotyczących prac Izby i jej władz.

ROZDZIAŁ IV

Władze Izby

Postanowienia ogólne

Art. 21.

1. Władzami Izby są:

a) Ogólne Zgromadzenie.

b) Rada Izby.

c) Zarząd.

d) Komisja Rewizyjna.

2. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie, w Komisji Rewizyjnej lub Radzie Izby.

Art. 22. Kolegialne władze Izby wyrażają swoją wolę w drodze uchwał, chyba że Statut stanowi inaczej.

Art. 23.

1. Uchwały kolegialnych władz Izby podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że Statut stanowi inaczej. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne.

2. Posiedzenia władz Izby mogą odbywać się w trybie zdalnym. Władze Izby mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym. Podejmowanie uchwał w trybie obiegowym nie dotyczy Ogólnego Zgromadzenia.

Art. 24. Jeżeli przed upływem kadencji skład którejkolwiek z władz Izby zmniejszy się poniżej przewidzianego niniejszym Statutem minimum, Zarząd niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu, z zastrzeżeniem brzmienia art. 39 pkt. 10 niniejszego Statutu.

Art. 25. Jeżeli przed upływem kadencji zmniejszy się skład którejkolwiek z władz, lecz wymagane statutem minimum jej członków będzie zachowane, najbliższe Ogólne Zgromadzenie może wybrać nowych członków celem uzupełnienia składu.

Ogólne Zgromadzenie

Art. 26. Ogólne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.

Art. 27. W Ogólnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z prawem głosu wszyscy Członkowie zwyczajni Izby. Członkowie zwyczajni Izby mogą uczestniczyć w Ogólnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez swoich przedstawicieli lub pełnomocników.

Art. 28. W posiedzeniach Ogólnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie honorowi Izby oraz goście zaproszeni przez Zarząd Izby.

Art. 29. Ogólne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą posiedzenia za pomocą listów poleconych lub poczty elektronicznej (e-mail).

Art. 30. Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy będące przedmiotem działalności Izby, niezastrzeżone dla innych władz, a w szczególności:

1. Uchwalanie zmian Statutu.

2. Uchwalanie rocznych planów działalności Izby.

3. Uchwalanie rocznego budżetu Izby.

4. Zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności Izby.

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Izby, sprawozdań finansowych, sprawozdań Rady Izby oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej.

6. Ustalanie zasad naliczania składek członkowskich oraz zasad określania liczby głosów na Ogólnym Zgromadzeniu.

7. Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

9. Zatwierdzanie zmian i regulaminów Rady i Komisji Rewizyjnej, uchwalonych przez te władze.

10. Pozbawianie członkostwa w Izbie na wniosek Zarządu, w przypadku, o którym mowa w Art. 18 pkt. 4, z zastrzeżeniem Art. 19 niniejszego Statutu.

Art. 31. Ogólne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

1. Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia powinno być:

a) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Izby, sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, sprawozdań Rady Izby oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej.

b) Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków.

2. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie zwołuje się z inicjatywy Zarządu, na żądanie Rady Izby, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 10% członków, zgodnie z wymogami określonymi w Art. 29 niniejszego Statutu.

3. Pisemny wniosek Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, 10% członków o zwołanie Nadzwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia musi określać cel jego zwołania oraz proponowany porządek obrad. W takim wypadku Zarząd może z własnej inicjatywy uzupełnić proponowany porządek obrad.

Art. 32.

1. Każdemu członkowi Izby z prawem głosu przysługuje na Ogólnym Zgromadzeniu od jednego (1) do trzech (3) głosów, w zależności od wielkości przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez w poprzednim roku obrotowym.

2. Liczba głosów przypadających poszczególnym członkom w danym roku będzie określana uchwałą Rady Izby przed Ogólnym Zgromadzeniem, nie później niż do końca lutego.

3. Członkowie Izby są zobowiązani do przekazywania Zarządowi informacji o wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie do 15 lutego bieżącego roku. terminie przypadku niewykonanie ww. obowiązku w terminie upoważnia RadęIzby do uwzględnienia przychodów ze sprzedaży głosów roku poprzedniego, a jeżeli w tym roku jej nie otrzymała Członkowi Izby przysługuje wyłącznie jeden (1) głos na Ogólnym Zgromadzeniu.

4. Zasady określenia przez Radę Izby liczby głosów przypadających poszczególnym członkom ustala Ogólne Zgromadzenie, zgodnie z brzmieniem Art. 30 pkt. 6 Statutu.

Art. 33. Na posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia głosowanie jest jawne, jednak na wniosek któregokolwiek z członków Izby, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne. Tajne głosowanie zarządza się również w sprawach osobowych.

Art. 34. Obradami Ogólnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący. wybierany każdorazowo zwykłą większością głosów spośród przedstawicieli członków zwyczajnych obecnych na obradach .Obrady i treść podjętych uchwał są protokołowane. Protokół Ogólnego Zgromadzenia powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego i protokolanta. Protokolanta wybiera Przewodniczący Ogólnego Zgromadzenia.

Art. 35. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia ważnie podjęte są wiążące dla wszystkich członków oraz władz Izby.

Rada Izby

Art. 36. Rada Izby jest organem nadzorującym prace Izby.

Art. 37.

1. Rada Izby składa się z 5 do 30 członków (osób fizycznych) wybieranych przez Ogólne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

Rada Izby wybiera ze swego grona zwykłą większością głosów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących w liczbie nie większej niż 6 osób.

2. W przypadku braku dokonania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących z jakiejkolwiek przyczyny, głosowanie powtarza się aż do skutku.

3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący tworzą Prezydium Rady Izby.

Zasady reprezentacji Izby w stosunkach prawno- pracowniczych z Zarządem określa Regulamin Rady Izby.

Art. 38. Kadencja Rady trwa trzy lata.

Art. 39. Do kompetencji Rady Izby należy w szczególności:

1. Ustalanie priorytetów działania Izby w okresach pomiędzy Ogólnymi Zgromadzeniami.

2. Rzecznictwo dla realizacji celów Izby.

3. Opracowywanie propozycji tematów do planu pracy Izby na okresy roczne i propozycji kierunków prac wieloletnich do przyjęcia przez Ogólne Zgromadzenie.

4. Opiniowanie materiałów Zarządu przedstawianych Ogólnemu Zgromadzeniu.

5. Przedstawianie Ogólnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących działalności Izby.

6. Ustalanie liczby głosów przypadających na Ogólnym Zgromadzeniu poszczególnym członkom w terminie do końca lutego każdego roku kalendarzowego.

7. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd.

8. Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu

9. Powoływanie Członków Honorowych. Uchwała w sprawie powołania tych członków zostaje przedstawiona do akceptacji na najbliższym Ogólnym Zgromadzeniu. Ogólne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Rady większością głosów.

10. W razie obniżenia liczby członków Rady, Rada może uzupełnić swój skład. Uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady podejmuje się zwykłą większością głosów, a następnie niezwłocznie przedstawia do akceptacji na najbliższym Ogólnym Zgromadzeniu. Uchwały powzięte przy udziale członka Rady wybranego w tym trybie, którego wybór nie został zaakceptowany przez Ogólne Zgromadzenie, pozostają ważne.

11. Prawo żądania od Zarządu udostępniania do wglądu dokumentów i składania wyjaśnień.

12. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji uchwał Ogólnego Zgromadzenia.

13. Wnioskowanie do Zarządu Izby o przyznanie nagród lub innych form wynagradzania dla osób które wykazały się szczególnym wkładem w realizację zadań Izby.

14. Prawo żądania zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia.

15. Prawo wnioskowania do Zarządu o powołanie na koszt Izby ekspertów i doradców w sprawach wymagających szczególnych kwalifikacji. Umowy z ekspertami i doradcami w imieniu Izby zawiera Zarząd.

16. Prawo wyrażania uprzedniej zgody na utworzenie lub udział Izby w fundacjach lub jej uczestnictwo jako udziałowca (akcjonariusza) w spółkach i spółdzielniach oraz w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

Art. 40. Posiedzenia Rady Izby odbywają się co najmniej trzy razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Izby. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiającej kontakt z Przewodniczącym lub w razie złożenia przez niego rezygnacji zwołanie posiedzenia Rady może być również dokonane przez co najmniej dwóch Wiceprzewodniczących Rady działających łącznie.

Art. 41. Członek Rady Izby z ważnych powodów może być zawieszony w czynnościach przez Ogólne Zgromadzenie.

Art. 42. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby następuje w wyniku upływu kadencji, ponadto w następujących przypadkach:

1. Pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Izby.

2. Odwołania przez Ogólne Zgromadzenie.

3. Śmierci.

4. Ustania członkostwa w Izbie osoby będącej członkiem Rady Izby lub podmiotu, którego przedstawicielem był członek Rady Izby.

Złożenia przez podmiot, którego przedstawicielem w Radzie Izby był dany członek Rady Izby pisemnego oświadczenia o jego odwołaniu.

Zarząd

Art. 43. Zarząd reprezentuje Izbę, prowadzi jej sprawy i kieruje jej działalnością.

Art. 44. Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych przez Ogólne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku Zarządu wieloosobowego Ogólne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu w odrębnym głosowaniu.

Art. 45. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Art. 46. Zarząd działa zgodnie ze Statutem, celami i zadaniami Izby oraz uchwałami Ogólnego Zgromadzenia.

Art. 47. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:

1. Zarządzanie majątkiem i funduszami Izby zgodnie z ich przeznaczeniem i budżetem uchwalonym przez Ogólne Zgromadzenie.

2. Powoływanie i rozwiązywanie zespołów roboczych lub komisji tematycznych, określenie ich zadań i koordynowanie ich działań.

3. Przygotowanie projektów planu działania Izby i budżetów.

4. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia przez Izbę działalności, o której mowa w Art. 10 niniejszego Statutu.

5. Sporządzanie sprawozdań z rocznej działalności Izby oraz sprawozdań finansowych (bilansów) i składanie ich Ogólnemu Zgromadzeniu,

6. Przyjmowanie członków zwyczajnych Izby oraz wnioskowanie do Ogólnego Zgromadzenie o pozbawienie członkostwa w Izbie w przypadku, o którym mowa w Art. 18 pkt.4. niniejszego Statutu.

7. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz innych regulaminów oraz zawieranie umów o pracę i innych umów.

8. Zwoływanie Ogólnych Zgromadzeń.

9. Wykonywanie uchwał, postanowień i zaleceń Ogólnego Zgromadzenia.

10. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby, w tym szczególnie powstałych na tle działalności w Izbie, na ich wniosek.

11. Windykacja składek członkowskich.

Art. 48.

1. Zarząd wieloosobowy prowadzi sprawy Izby podejmując:

a) Uchwały- w sprawach określonych w Statucie, w tym w szczególności art. 47 niniejszego Statutu lub gdy zażąda tego jeden z członków Zarządu,

b) decyzje- w pozostałych bieżących sprawach, dla których nie zastrzeżono szczególnej formy.

2. Zarząd jednoosobowy prowadzi sprawy Izby podejmując decyzje. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 lit. 2a Zarząd podejmuje w formie pisemnej.

Art. 49. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały zapadają większością głosów przy obecności połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Art. 50. Prezes Zarządu Izby kieruje pracami Zarządu w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Radę Izby.

Art. 51. Do składania oświadczeń w imieniu Izby:

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie,

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu działający łącznie.

Art. 52. Członek Zarządu z ważnych powodów może być zawieszony w czynnościach przez Ogólne Zgromadzenie.

Art. 53. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto w następujących przypadkach:

1. Pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu.

2. Odwołania przez Ogólne Zgromadzenie.

3. Śmierci.

Komisja Rewizyjna

Art. 54. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Izby.

Art. 55. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi trzy lata.

Art. 56. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Ogólne Zgromadzenie.

Postanowienie art. 39 ust. 10 stosuje się odpowiednio.

Art. 57.Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami oraz Wiceprzewodniczącego. Komisja działa na podstawie wewnętrznego regulaminu zatwierdzanego przez Ogólne Zgromadzenie.

Art. 58. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzania dorocznych kontroli działalności Izby, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa i uchwałami Ogólnego Zgromadzenia. Komisja Rewizyjna ma prawo przeprowadzania również kontroli częściowych i doraźnych.

Art. 59. Komisja Rewizyjna może występować do władz Izby z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli.

Art. 60. Członek Komisji Rewizyjnej z ważnych powodów może być zawieszony w czynnościach przez Ogólne Zgromadzenie.

Art. 61. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto w następujących przypadkach:

1. Pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

2. Odwołania przez Ogólne Zgromadzenie.

3. Śmierci.

4. Ustania członkostwa w Izbie osoby będącej członkiem Komisji Rewizyjnej lub podmiotu, którego przedstawicielem był członek Komisji Rewizyjnej.

5. Złożenia przez podmiot, którego przedstawicielem w Komisji Izby był dany członek Komisji pisemnego oświadczenia o jego odwołaniu.

ROZDZIAŁ V

Majątek Izby

Art. 62. Majątek Izby stanowią nieruchomości i fundusze.

Art. 63. Na fundusze Izby składają się:

1. Składki członków.

2. Subwencje, darowizny, spadki i zapisy.

3. Inne wpływy, w tym z działalności gospodarczej.

Art. 64. Izba finansuje swoją działalność na podstawie budżetu uchwalonego przez Ogólne Zgromadzenie.

Art. 65. Dla realizacji celów i zadań statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochody z działalności gospodarczej Izby służą realizacji jej celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby

Art. 66. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz w sprawie rozwiązania Izby podejmuje Ogólne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

Art. 67. W razie podjęcia przez Ogólne Zgromadzenie Uchwały o rozwiązaniu Izby, Ogólne Zgromadzenie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Izby i powołuje likwidatora.

Art. 68. Likwidator zakończy bieżące sprawy Izby, ściągnie wierzytelności i wypełni zobowiązania Izby. Po zakończeniu likwidacji, likwidator przedstawi sprawozdanie ze swojej działalności do zatwierdzenia przez Ogólne Zgromadzenie.

Art. 69. Po zatwierdzeniu sprawozdania, zgodnie z Art. 68 niniejszego Statutu likwidator wystąpi do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Izby z rejestru.

Art. 70. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy.