Polityka prywatności

Cel polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane, w tym dane osobowe, w związku z korzystaniem ze strony internetowej pod adresem: https://www.pipc.org.pl/ („Serwis”).

Niniejsza Polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (RODO).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015704, posiadająca NIP: 5262170390 i REGON: 010954571 („Administrator”).

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Serwisu mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego to adres poczty elektronicznej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu obsługi Państwa zapytania.

Możemy również zbierać inne dane osobowe udostępnione przez Państwa w treści zapytania. Podanie takich danych jest dobrowolne.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe? Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zapytania przy pomocy formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim zapytaniem oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane przetwarzane na potrzeby realizacji Państwa zapytania będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi Państwa zapytania i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z nami, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą z naszej strony. Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Innym podmiotom trzecim Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu), a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy profilujemy Państwa dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Państwa decyzje?

Nie stosujemy profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Wszelkie zapytania lub żądania w zakresie opisanym powyżej możesz kierować do nas w formie:

 1. elektronicznej na adres poczty e-mail: pipc@pipc.org.pl lub
 2. pisemnej na adres: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa

Polityka Cookies

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności.

Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu.

Pliki cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia końcowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzenia końcowego wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies

W ramach serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 1. świadczenia usług za pośrednictwem serwisu;
 2. prezentowania treści multimedialnych za pośrednictwem serwisu;
 3. dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb;
 4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych;
 5. tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. prezentacji reklam w sposób dopasowany do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz Państwa miejsca zamieszkania;
 7. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
 2. stałe – są to pliki przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies Administratora wykorzystujemy również pliki cookies podmiotów trzecich zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb statystycznych (Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]).

Zarządzanie plikami cookies

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia końcowego. Zmian możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Mogą Państwo również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Zmiany w Polityce prywatności

Oferta Serwisu może z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy oraz wymogi prawne. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z wydarzeniami PIPC

1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzeń PIPC jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

2. Dane osobowe uczestników wydarzeń PIPC będą przetwarzane w celu:

a)Podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy na realizację usługi polegającej udziale w wydarzeniach (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

b) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na organizatorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c) Realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane uczestników przetwarzane przez organizatora to: imię i nazwisko, firma przedsiębiorcy, adres prowadzenia działalności oraz adresy korespondencyjne, numer telefonu, numery identyfikacyjne, stanowisko oraz miejsce zatrudnienia, nr rachunku bankowego.

4. Organizator zastrzega prawo do rozpowszechniania wizerunku uczestników wydarzeń na podstawie zgody udzielonej w związku z rejestracją na wydarzenie/ zakupem biletu. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku uniemożliwia udział w wydarzeniach PIPC.

5. Dane osobowe będą przechowywane od momentu rejestracji na wydarznie/zakupu biletu, przez okres 6 lat od zakończenia wydarzenia.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane:

a) W zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

b) Podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

c) Podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej w tym celu umowy (księgowość, obsługa prawna itp.).

d) Innym osobom trzecim po uzyskaniu odrębnej zgody.

7. Wizerunek uczestników może być rozpowszechniany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego oraz Partnerów Wydarzeń w związku z udzielonymi licencjami na korzystanie z materiałów utrwalonych w trakcie Wydarzeń.

8. Uczestnikom wydarzeń przysługuje prawo: dostępu do danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Polska Izba Przemysłu Chemicznego nie korzysta z funkcjonalności umożliwiających profilowanie lub automatyczne podejmowania decyzji na podstawie udostępnionych danych osobowych.