Patronat PIPC

Regulamin przyznawania patronatów lub uczestnictwa w komitecie honorowym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

§1. Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin reguluje wymagania oraz procedurę dotyczącą przyznawania przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (dalej zwaną PIPC), patronatów lub uczestniczenia przez PIPC w komitetach honorowych, naukowych, organizacyjnych etc.

§2. Zasady szczegółowe

1. PIPC przyznaje Patronat jako wyraz uznania dla wydarzeń/wydawnictw związanych tematycznie z misją i obszarem działań PIPC, charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym.
2. W odniesieniu do wydarzeń/wydawnictw cyklicznych konieczne jest wystąpienie o przyznanie Patronatu dla każdej edycji danej wydarzenia/wydawnictwa.
3. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji PIPC w zakresie wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla danego wydarzenia/wydawnictwa.
4. Przyznanie Patronatu PIPC ma charakter nieodpłatny.
5. W razie przyznania przez PIPC Patronatu informacja taka jest każdorazowo zamieszczana na stronie internetowej PIPC. Ponadto PIPC zastrzega sobie (w razie objęcia patronatem wydarzenia/wydawnictwa o charakterze komercyjnym) do negocjowania korzystniejszych warunków uczestnictwa w tym wydarzeniu dla Członków PIPC.
6. W przypadku przyznania Patronatu organizator jest zobowiązany w szczególności do:
a) przekazania informacji o przyznaniu przez PIPC Patronatu współorganizatorom i uczestnikom przedsięwzięcia,
b) realizacji wszystkich zobowiązań partnerskich zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku.
c) realizacji dodatkowych zobowiązań partnerskich zgodnie z odrębnymi ustaleniami powziętymi wspólnie z przedstawicielami PIPC
7. Zakres szczegółowych świadczeń patronackich ze strony PIPC będzie każdorazowo ustalany na podstawie wniosku przesłanego przez Organizatora. PIPC zastrzega sobie prawo do dostosowania własnych świadczeń do bieżących możliwości.
8. Przyznanie Patronatu nie oznacza prawa do dowolnego posługiwania się nazwą i logo PIPC. Zakazane jest używanie informacji o Patronacie, a także nazwy i logo PIPC w innym niż związanym z organizacją i promowaniem wydarzenia lub wydawnictwa kontekście. Wykorzystanie nazwy i logo PIPC w inny sposób jest możliwe wyłącznie po każdorazowym uzyskaniu pisemnej zgody od PIPC. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona przez PIPC za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§3. Procedura przyznawania patronatu

1. Wniosek o przyznanie patronatu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego organizator składa nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia wydarzenia. W wyjątkowych przypadkach organizator może zgłosić się do PIPC w terminie krótszym niż 14 dni, jednakże każdorazowo wymaga to pisemnego uzasadnienia. W przypadku wydawnictw wniosek musi być złożony w terminie umożliwiającym ekspozycję logotypu PIPC na publikacji.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępny jest na stronie internetowej PIPC.
3. Do wypełnionego wniosku należy załączyć program oraz regulamin przedsięwzięcia/wydarzenia. Wypełniony Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać przesłany na adres: media@pipc.org.pl
4. Wypełnienie wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu oznacza fakt zapoznania się przez organizatora z treścią i akceptacji przez niego niniejszego Regulaminu.
5. Informacja o decyzji Prezesa Zarządu PIPC będącego formalnym przedstawicielem PIPC, lub osoby upoważnionej przez Prezesa do reprezentowania PIPC w tym obszarze, w sprawie przyznania lub odmowy przyznania Patronatu, jest przekazywana organizatorowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
6. W uzasadnionych przypadkach Polska Izba Przemysłu Chemicznego zastrzega sobie prawo unieważnienia decyzji o przyznaniu Patronatu lub złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w komitecie honorowym, naukowym, organizacyjnych, o czym organizator zostaje niezwłocznie powiadomiony w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu objęcia przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego patronatem wydarzenia/wydawnictwa

Działając w imieniu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 17 (dalej zwana PIPC), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest PIPC, zwana dalej Administratorem, w imieniu i na rzecz której działa Prezes Zarządu PIPC, tel. +48 22 828 75 06;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu objęcia przez PIPC organizowanego wydarzenia/wydawnictwa, w tym także dla celów sprawozdawczych, kontrolnych
oraz archiwalnych;
3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych realizowanych, w tym organom nadzorczym oraz organom kontrolnym;
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25 maja 2018r.), zwanego dalej RODO, co oznacza, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w związku z koniecznością zapewnienia przez Administratora prawidłowego wypełnienia ustalonych odrębnie obowiązków Patrona;
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania rejestracji oraz Rozpatrzenia wniosku o udzielenie przez PIPC patronatu, co oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z udzielenia przez PIPC patronatu;
6. W zakresie, na zasadach oraz warunkach określonych w Ustawie oraz RODO posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez Administratora zadań polegających na promocji wyników oraz informowaniu o objęciu przez PIPC patronatem wydarzenia/wydawnictwa jak również polegających na dopełnieniu obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych lub do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z udzieleniem patronatu (w zależności od tego, który z tych okresów upłynie później).