Komisje i Fora PIPC​

W ramach struktury Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego działa 5 komisji tematycznych – grup roboczych, w których uczestniczy ponad 350 przedstawicieli firm członkowskich PIPC. 

Kluczowe zadania Komisji to:
 • realny wpływ na kształt prawodawstwa poprzez przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych;
 • wypracowywanie wspólnych interpretacji przepisów prawa;
 • przygotowywanie stanowisk i opinii w rozpatrywanych sprawach;
 • inicjowanie działań interwencyjnych w aspektach ważnych dla funkcjonowania członków;
 • tworzenie ekspertyz tematycznych;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
Ponadto:
 • członkowie komisji mają możliwość sygnalizowania potrzeb w zakresie realizacji szkoleń, przygotowywania analiz i innych działań na potrzeby Członków PIPC;
 • przewodniczący lub inni członkowie komisji mogą brać udział w spotkaniach zewnętrznych jako reprezentanci Izby w ramach zakresu tematycznego danej komisji.

Dlaczego warto brać udział w pracach Komisji i Forów tematycznych Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego?

Dzięki uczestnictwu w pracach Komisji i Forów tematycznych Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego członkowie Izby mogą brać realny udział w krajowych i unijnych procesach legislacyjnych.

Twój głos ma znaczenie.

Członkiem Komisji tematycznych mogą być wyłącznie przedstawiciele przedsiębiorstw będących Członkami PIPC.

Jak zapisać się do Komisji i/lub Forów tematycznych PIPC?

jesteś nowym Członkiem PIPC

Formularz zgłoszeniowy umożliwiający zapisanie się do Komisji otrzymasz mailowo wraz z pozostałymi dokumentami w chwili przystąpienia do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

jesteś Członkiem PIPC od dawna

Jeśli jesteś w PIPC już jakiś czas, ale nie zgłaszałeś wcześniej chęci zapisu do Komisji, wystarczy, że zgłosisz chęć zapisu mailowo (sekretariat@pipc.org.pl). Prześlemy Ci wszelkie niezbędne informacje i dokumenty zgłoszeniowe.

Poznaj obszary Komisji i Forów PIPC:​

Tematyka prac Komisji:

Europejski Zielony Ład, Pakiet Fit for 55, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami, recykling chemiczny, gospodarka wodna, polityka energetyczno – klimatyczna, emisje przemysłowe, dokumenty referencyjne BREF, prawo ochrony środowiska, ochrona gleb i jakości powietrza, oddziaływanie na środowisko, zrównoważony rozwój.

Obszary działania Komisji:

 • Wypracowywanie, we współpracy z Członkami PIPC, stanowisk branży chemicznej oraz propozycji poprawek i możliwie najlepszych rozwiązań legislacyjnych do projektów regulacji środowiskowych na gruncie prawa polskiego i unijnego.
 • Inicjowanie procesu zmian w projektowanych oraz obowiązujących przepisach środowiskowych.
 • Bieżące monitorowanie zmian w regulacjach, w szczególności w obszarach pokrywających się z tematyką prac Komisji Środowiska i Forum ds. Energii i Klimatu.
 • Współpraca i aktywny udział w spotkaniach z administracją państwową, w tym Ministerstwami, Parlamentem oraz urzędami centralnymi, a także unijnymi organami w zakresie regulacji środowiskowych istotnych dla branży chemicznej.

Tematyka prac Forum:

Polityka energetyczno-klimatyczna m.in.: Pakiet „Fit for 55” – EU ETS, CBAM, Rewizja Dyrektywy RED II, Rewizja Dyrektywy o opodatkowaniu energii, Rewizja Dyrektywy o efektywności energetycznej oraz prawodawstwo krajowe związane z polityką energetyczno-klimatyczną.

Kontakt: regulacje@pipc.org.pl

Koordynator Komisji

Klaudia Kleps

Tematyka prac Komisji:

Zrównoważone finansowanie i taksonomia, Europejski Zielony Ład, CBAM, zagadnienia i regulacje dotyczące nawozów, regulacje podatkowe, umowy o wolnym handlu, rynek pracy, gospodarka o obiegu zamkniętym.

Obszary działania Komisji:

 • Wypracowywanie stanowisk i opinii związanych z ochroną konkurencyjności podmiotów i produktów polskiego przemysłu chemicznego.
 • Inicjowanie procesu zmian w projektowanych oraz obowiązujących przepisach związanych z tematyką prac Komisji.
 • Bieżące monitorowanie zmian w przepisach obowiązujących na gruncie prawa polskiego i UE, w szczególności w obszarze gospodarki i międzynarodowej polityki handlowej.
 • Współpraca z administracją krajową, a także unijnymi organami państwowymi w zakresie regulacji gospodarczych istotnych dla branży.
 • Aktywna współpraca z Członkami PIPC w zakresie wypracowywania rozwiązań legislacyjnych i przygotowywania stanowisk branży.

Koordynator Komisji

Szymon Domagalski

Tematyka prac Komisji:

Krajowe i unijne finansowe mechanizmy i programy  wsparcia, ochrona własności intelektualnej, rozwój innowacyjności sektora, promowanie prac badawczych i działań innowacyjnych podmiotów przemysłu chemicznego, instytutów badawczych i środowiska naukowego, współpraca nauka-przemysł, rozwój kadr.

Obszary działania Komisji:

 • Monitorowanie dostępnych instrumentów finansowania na szczeblu unijnym i krajowym dla branży chemicznej oraz zmian przepisów prawnych.
 • Wymiana wiedzy i informacji w obszarze funkcjonowania krajowych i unijnych mechanizmów wsparcia dla działań B+I w chemii oraz ochrony własności intelektualnej.
 • Monitorowanie możliwości uruchomienia programów lub projektów wspierających innowacyjność wśród Członków PIPC.
 • Współpraca z administracją krajową, w tym m.in. MFiPR, NCBR oraz administracją unijną, w zakresie opiniowania i promocji programów wspierających rozwój innowacyjności.
 • Wspieranie innowacyjności sektora oraz współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczymi, wymiana wiedzy i doświadczeń.

Koordynator Komisji

Aleksandra Sutryk

Tematyka prac Komisji:

Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych, Strategia UE ds. zrównoważonych chemikaliów, aspekty dotyczące warunków technicznych urządzeń
i instalacji, najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy i procesowego w przemyśle chemicznym; utrzymanie ruchu w zakładach chemicznych, Przemysł 4.0, rozwój cyfryzacji i digitalizacji.

Obszary działania Komisji:

 • Opracowywanie stanowisk, analiza i monitorowanie zmian w przepisach unijnych związanych m.in. z wdrażaniem Strategii UE na rzecz zrównoważonych chemikaliów, przepisami BHP oraz procesami klasyfikacji substancji chemicznych.
 • Opiniowanie i przygotowywanie stanowisk ws. regulacji krajowych w zakresie bezpieczeństwa procesowego, produktowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwiązań technicznych, urządzeń i instalacji.
 • Współpraca z przedstawicielami krajowej administracji, w szczególności MRiT, Biurem ds. Substancji Chemicznych oraz UDT, PSP, a także przedstawicielami organów UE.
 • Współpraca i wspieranie Programu Bezpieczna Chemia.
 • Wspieranie rozwoju Systemu SPOT.
 • Współpraca z grupami sektorowymi CEFIC dedykowanymi klasyfikacji chemikaliów w celu wzmocnienia głosu polskiego przemysłu chemicznego.

Tematyka prac Forum:

Klasyfikacja i zarządzanie chemikaliami m.in. rozporządzenie REACH, CLP i procesy realizowane przez ECHA (Europejską Agencję Chemikaliów) i Komisję Europejską; zagadnienia dotyczące skutecznych i adekwatnych środków ochrony pracowników i konsumentów; znaczenie rzetelności dowodów naukowych w procesie klasyfikacji jak również wprowadzanych obostrzeń i wymagań w oznakowywaniu i transporcie produktów; konsultacje dokumentów dotyczące kolejnych etapów klasyfikacyjnych czy też dedykowanych obszarowi projektów ustaw i rozporządzeń.

Koordynator Forum:
Szymon Domagalski
e-mail: szymon.domagalski@pipc.org.pl
tel.: 733 768 877

Tematyka prac Forum:

Kluczowe zmiany w przepisach obowiązujących na gruncie prawa polskiego i UE dotyczące ochrony przeciwpożarowej; współpraca z organami państwowymi, przede wszystkim z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej; standardy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i innych zagadnień z zakresu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej; funkcjonowanie Systemu SPOT; kształcenie kadr w zakresie pożarnictwa.

Koordynator Forum:
Aleksandra Sutryk
e-mail: aleksandra.sutryk@pipc.org.pl
tel.: 733 808 337

Koordynator Komisji

Aleksandra Sutryk

Tematyka prac Komisji:

Transport,  logistyka i dystrybucja produktów chemicznych, Europejski Zielony Ład, pakiet mobilności, strategia na rzecz zrównoważonej mobilności, ustawa SENT, bezpieczeństwo, kwestie zatrudniania pracowników.

Obszary działania Komisji:

 • Opracowywanie stanowisk oraz uczestniczenie w procesach zmian krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących transportu
  i dystrybucji mających wpływ na działalność podmiotów chemicznych.
 • Monitorowanie zmian prawodawstwa związanych z tematyką Komisji, zwłaszcza w obszarze: pakietu mobilności, pakietu SENT, zatrudniania cudzoziemców w przedsiębiorstwach transportowych, procedowania z towarami niebezpiecznymi, transportu intermodalnego w Polsce.
 • Współpraca z administracją krajową, a także unijnymi organami państwowymi w zakresie regulacji istotnych dla branży.
 • Współpraca z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi usługodawców na rynku transportowym i dystrybucyjnym..
 • Promocja dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i logistyce i rozwiązań intermodalnych w przemyśle chemicznym.

Kontakt: