Przemysł Chemiczny w Polsce
Przemysł chemiczny jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu przetwórczego. W Polsce stanowi on jeden z istotnych elementów systemu gospodarczego i jedną z ważniejszych składowych PKB.

Produkcja sprzedana polskiego przemysłu chemicznego ma wysoki udział produkcji sprzedanej w przemyśle ogółem.

Co to jest przemysł chemiczny?

Przemysł chemiczny jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu przetwórczego. W Polsce stanowi on jeden z istotnych elementów gospodarki.

Polski przemysł chemiczny składa się z czterech podstawowych obszarów:

Chemia masowa, tzw. wielka chemia

Produkty masowo wytwarzane i wykorzystywane

(z wyłączeniem paliw), ale stosunkowo niedrogie w produkcji i w sprzedaży. Przykłady: tworzywa sztuczne, nawozy i związki azotowe, gazy techniczne, barwniki i pigmenty, włókna chemiczne, kauczuk syntetyczny.

Przetwórstwo chemiczne

Wytwarzanie produktów końcowych, gotowych do sprzedaży na bazie produktów wysokotonażowych (chemii masowej). Przykłady: wyroby z tworzyw sztucznych, wyroby z kauczuku syntetycznego, farby, kleje lakiery, substancje zapachowe.

Paliwa i produkty rafinacji ropy naftowej

Przykłady: paliwa — gaz płynny, benzyna, nafta, olej napędowy, oleje opałowe; oleje smarowe; gacz parafinowy, z którego otrzymuje się parafinę; asfalty i koks naftowy; smary stałe.

Chemia niskotonażowa

Chemia produkowana w stosunkowo niewielkich ilościach, ale przy wysokich kosztach produkcji. Przykłady: farmaceutki, chemia domowa np. mydła, kosmetyki; środki ochrony roślin.

Przemysł chemiczny w Polsce w liczbach​

0 mld PLN

produkcja sprzedana polskiego przemysłu chemicznego (2022 r., dane GUS)

0 %

udział produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego w produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce ogółem (2022 r., dane GUS)

0 tys. miejsc pracy

przeciętne zatrudnienie w polskim przemyśle chemicznym (2022 r., dane GUS)

0 tys.

liczba przedsiębiorstw polskiego sektora chemicznego (2022 r., dane GUS)

Dowiedz się więcej...

Coroczny raport PIPC pokazujący strategiczną rolę i najważniejsze dane Polskiej Chemii w gospodarce kraju. Raport jest kierowany przede wszystkim do przedstawicieli administracji, parlamentarzystów, europosłów, dziennikarzy ekonomicznych i branżowych, organizacji pozarządowych, analityków, a także przedstawicieli sektora chemicznego i sektorów powiązanych.

Cechy polskiego przemysłu chemicznego​

Wyzwania polskiego przemysłu chemicznego

Transformacja ekologiczna​

Transformacja ekologiczna przemysłu zakłada planowanie i wdrażanie zmian, które w perspektywie przyczynią się do osiągania celów związanych z neutralnością klimatyczną. Polski przemysł chemiczny, jako jedna z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu, będzie pełnić w procesie wspomnianej transformacji ekologicznej fundamentalną rolę i dołączył do głównych graczy w projektowaniu wszelkich prośrodowiskowych rozwiązań. Produkty chemiczne, jako kluczowe dla rozwoju nowych narzędzi, procesów, urządzeń oraz niezbędne do istnienia różnych branż, sprawiają, że sektor chemiczny będzie napędem przemian, przed którymi stoi obecnie cała dążąca do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europa. Sektor chemiczny jest jednym z najbardziej rozwiniętych pod względem wdrażania prośrodowiskowych rozwiązań i technologii.

Dekarbonizacja

Dekarbonizacja polega na systematycznym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery, tak, aby finalnie całkowicie zaprzestać jego emisji. Proces dekarbonizacji to odpowiedź na negatywny wpływ CO2 na środowisko, obejmuje wachlarz działań zmierzających do zredukowania emisji gazów cieplarnianych, które są głównym powodem ocieplenia klimatu.

Europejski Zielony Ład​

Europejski Zielony Ład (EZŁ, ang. European Green Deal) to strategia rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie. Koncepcja ta jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji środowiska. Polski przemysł chemiczny realizuje idee EZŁ.

Pakiet Fit for 55 ​

Unijny pakiet „Fit for 55” stanowi bazowy element koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu. Stanowi on pakiet unijnych tzw. wniosków ustawodawczych (zwanych też inicjatywami), których wdrożenie ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% względem roku 1990. Cel ma być zrealizowany do 2030. Wiele z inicjatyw pakietu w sposób znaczący wpłynie na funkcjonowanie całego europejskiego, w tym polskiego przemysłu chemicznego, który będzie musiał zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Polski przemysł chemiczny realizuje i planuje kolejne inwestycje w odpowiedzi na idee dotyczące zrównoważonego rozwoju i unijne plany zmierzające ku dekarbonizacji.

GOZ​

GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego, inaczej zwanej gospodarką cyrkularną) to z jednej strony efektywna gospodarka zasobami, zaś z drugiej – model gospodarczy, w którym zasoby „krążą” w zamkniętym obiegu – produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Model ten zakłada, że wszystko jest cennym surowcem. Głównym celem GOZ jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Przemysł chemiczny odgrywa w upowszechnianiu gospodarki o obiegu zamkniętym zasadniczą rolę. Sektor stanowi centralny punkt, będąc zarówno jako producentem produktów, jak i liderem w procesach ich recyklingu. 

SUP (dyrektywa unijna Single Use Plastics) ​

Założenia unijnej dyrektywy SUP wywodzą się z założeń gospodarki cyrkularnej (GOZ) i związanej z nią Strategią UE ds. tworzyw sztucznych. Podstawą założeń SUP jest zmniejszenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko oraz nowe wymagania związane są m.in. z produkcją, opakowaniami, informacjami dla konsumentów i recyclingiem. Wdrażanie dyrektywy SUP stanowi jedno z wyzwań dla polskiego przemysłu chemicznego.

ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta)​

Założenia regulacji dotyczących ROP wywodzą się z założeń gospodarki cyrkularnej (GOZ). ROP wiąże się z unijnym pakietem odpadowym, zgodnie z którym ROP to odpowiedzialność za odpad opakowaniowy, który powstaje po produkcie. To jeden ze sposobów wspierania projektowania i produkcji wyrobów, które można ponownie odzyskać, wykorzystać. To „narzędzie” wspomagające osiągnięcie celów GOZ, zwiększające wykorzystanie surowców wtórnych i pozwalające przedsiębiorcom wzięcie odpowiedzialności za swoje odpady. Polski przemysł chemiczny to jeden z kluczowych sektorów, którego ROP będzie dotyczył. 

Zrównoważone chemikalia​

Polski przemysł chemiczny czeka wyzwanie w postaci jeszcze większej zrównoważoności produktów chemicznych, choć już nie od dziś branża stara się w jak największym stopniu wypełniać oczekiwania społeczeństwa i minimalizować negatywny wpływ chemikaliów na środowisko. Unijna Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju niesie za sobą wiele wyzwań dla polskiego przemysłu chemicznego.

OZE (Odnawialne źródła energii)​

Założenia regulacji dotyczących ROP wywodzą się z założeń gospodarki cyrkularnej (GOZ). ROP wiąże się z unijnym pakietem odpadowym, zgodnie z którym ROP to odpowiedzialność za odpad opakowaniowy, który powstaje po produkcie. To jeden ze sposobów wspierania projektowania i produkcji wyrobów, które można ponownie odzyskać, wykorzystać. To „narzędzie” wspomagające osiągnięcie celów GOZ, zwiększające wykorzystanie surowców wtórnych i pozwalające przedsiębiorcom wzięcie odpowiedzialności za swoje odpady. Polski przemysł chemiczny to jeden z kluczowych sektorów, którego ROP będzie dotyczył. 

Technologie wodorowe​

Założenia regulacji dotyczących ROP wywodzą się z założeń gospodarki cyrkularnej (GOZ). ROP wiąże się z unijnym pakietem odpadowym, zgodnie z którym ROP to odpowiedzialność za odpad opakowaniowy, który powstaje po produkcie. To jeden ze sposobów wspierania projektowania i produkcji wyrobów, które można ponownie odzyskać, wykorzystać. To „narzędzie” wspomagające osiągnięcie celów GOZ, zwiększające wykorzystanie surowców wtórnych i pozwalające przedsiębiorcom wzięcie odpowiedzialności za swoje odpady. Polski przemysł chemiczny to jeden z kluczowych sektorów, którego ROP będzie dotyczył. 

Innowacje, przemysł 4.0, nowoczesne technologie ​

Przemysł chemiczny, podobnie jak inne sektory gospodarki, jest kształtowany przez światowe trendy, a obecnie jednym z najważniejszych jest innowacyjność. Polska branża chemiczna, będąc jedną z najbardziej postępowych, wyznaczając trendy w całym przemyśle, stawia na nowoczesne technologie. Ma to ogromne znaczenie również w kontekście wspomnianej wcześniej transformacji ekologicznej. Branża już opracowuje i będzie wdrażać najnowocześniejsze rozwiązania, realizując założenia Europejskiego Zielonego Ładu i przytoczonego Pakietu Fit for 55. Transformacja cyfrowa, w długoterminowej perspektywie, pomoże zmaksymalizować zyski i zwiększyć bezpieczeństwo, a polski przemysł chemiczny przykłada do tego dużą wagę.

ESG​

ESG (z ang. ESG: E – environmental, S – social, G – governance) ESG to idea, zgodnie z którą przedsiębiorstwa powinno troszczyć się nie tylko o własny interes ekonomiczny, lecz brać pod uwagę również swój wpływ na środowisko naturalne, społeczności lokalne czy sprawy związane z ładem korporacyjnym. Polski przemysł chemiczny wdraża założenia ESG – już dziś, mimo że dopiero tworzone są ścisłe reguły raportowania – wymienione czynniki zaczynają stanowić bazowy element funkcjonowania przedsiębiorstw. być brane pod uwagę przez instytucje finansowe.