Regulating silicones: Is EU legislation going global? 

Regulacje dotyczące silikonów: czy unijne prawodawstwo staje się globalne?

Polska Izba Przemysłu Chemicznego wraz z Silicones Europe zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarze poświęconym regulacjom unijnym dotyczącym silikonów.

Spotkanie odbędzie się  22 lutego 2024 r. w godz. 10:00-11:30  na platformie Zoom Webinar. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Projektu PIPC – Kampanii Polska Chemia.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane przepisy UE dotyczące silikonów, społeczno-ekonomiczne znaczenie silikonów dla rynku wspólnotowego, a także plany legislacyjne na przyszłość.

Znaczenie silikonów w UE

Silikony są nieocenione, ponieważ oferują unikalną kombinację właściwości, które czynią je materiałem do zastosowań kluczowych dla osiągnięcia ambicji UE w zakresie klimatu, obiegu zamkniętego i cyfryzacji. Przyczyniają się również do strategicznej autonomii UE. Rok 2023 przyniósł nowe wyzwanie: cykliczne siloksany D4, D5, D6 mają zostać umieszczone w załączniku B Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP). Celem jest „globalizacja” prawodawstwa europejskiego znanego jako ograniczenie REACH dotyczące D4, D5 i D6. Jednak konsekwencje wykraczałyby daleko poza te wynikające z unijnego ograniczenia REACH.

Aby mieć pewność, że ostateczna decyzja będzie oparta na solidnych podstawach naukowych, Silicones Europe i Global Silicones Council, reprezentujące przemysł silikonowy na poziomie europejskim i światowym, współpracują z niezależnym panelem naukowym – przy wsparciu kilku państw członkowskich UE i władz krajów trzecich – o przeprowadzenie kompleksowych badań terenowych na trzech różnych stacjach antarktycznych. Celem jest uzyskanie stężeń monomerów silikonowych w powietrzu, glebie, osadach i wodzie Antarktydy. Wyniki pojawią się na początku 2025 roku.

Agenda

10.00 – Otwarcie i wprowadzenie do tematyki webinaru - Szymon Domagalski, Radca ds. regulacji, Pion Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10.10 - 11.00 - Przedstawienie Silicones Europe i przemysłu silikonowego - Sindija Armanoviča, Public Affairs Advisor (Sector Groups), Silicones Europe - Cefic

1.Wprowadzenie do tematu silikonów: aspekt chemiczny i przykłady zastosowań
2. Społeczno-ekonomiczne znaczenie silikonów dla UE
3. Przegląd przepisów
a) Kwestie regulacyjne w UE i na świecie dotyczące siloksanów
b) Cele Silicones Europe – podsumowanie działań rzeczniczych i kolejne kroki

11.00 - 11.30 – Sesja Q&A
11.30 – Podsumowanie i zakończenie webinaru

Prelegenci

Sindija Armanoviča, przedstawicielka Silicones Europe, grupy sektorowej Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego – Cefic, wraz z członkami Silicones Europe: Karlem Evansem (Dow) i Walterem Strassbergerem (Wacker) zaprezentują branżę silikonów i jej krajobraz regulacyjny, aby lepiej zrozumieć różne scenariusze obejmujące potencjalne procesy oraz zapewnić praktyczne porady dotyczące tego, w jaki sposób i na jakich etapach najskuteczniejsze byłoby podjęcie dialogu, a także jakie wyzwania mogą czekać branżę i jak się na nie przygotować.
Moderatorem spotkania z ramienia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego będzie Szymon Domagalski, Radca ds. regulacji, Pion Rzecznictwa i Legislacji.

Język wydarzenia

Wydarzenie odbędzie się w całości w języku angielskim.

Warunki udziału

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Link do rejestracji:  Rejestracja na webinar - Zoom

English version below:

Regulating silicones: Is EU legislation going global? 

The Polish Chamber of Chemical Industry and Silicones Europe invites you to participate in a free webinar dedicated silicones regulations in UE.

The meeting will take place on February 22, 2024 at 10:00-11:30 on Zoom webinar. The event is held under the patronage of the PIPC Project - Polish Chemistry Campaign.

During the meeting, EU regulations regarding silicones, the socio-economic importance of silicones for the Community market, as well as legislative plans for the future will be presented.

Importance of silicones in the EU

Silicones are invaluable, because they offer a unique combination of properties that make them the material of choice for applications crucial to achieving EU climate, circularity, and digitalisation ambitions. They also contribute to EU’s strategic autonomy. Yet 2023 has brought a new challenge to the table: the cyclic siloxanes D4, D5, D6 are facing a listing in Annex B of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs). The aim is to “globalise” the European legislation known as the REACH restriction on D4, D5, and D6. Yet the consequences would go well beyond those of the EU REACH restriction.

To ensure a final decision is based on sound science, Silicones Europe and the Global Silicones Council, both representing the silicone industry on the European and global levels, are working with an independent scientific panel – with the support of several EU Member State and third country authorities – to perform a comprehensive field study at three different Antarctic stations. The purpose is to obtain concentrations of silicone monomers in Antarctica’s air, soil, sediment and water. The results will come in early 2025.

Agenda

10.00 – Opening and introduction to the webinar topic Szymon Domagalski, Regulatory Counselor, Advocacy and Legislation Division, Polish Chamber of Chemical Industry

10.10-11.00 - Presentation of Silicones Europe and the silicone industry - Sindija Armanoviča, Public Affairs Advisor (Sector Groups), Silicones Europe - Cefic

  1. Introduction  to silicones chemistry and applications
    2. Socioeconomic importance of Silicones for EU
    3. Regulatory overview
    a. EU and global siloxane regulatory issues
    b. Goals of Silicones Europe – recap on advocacy activities and next steps

11.00 - 11.30 – Q&A session
11.30 – Summary and end of the webinar

Speakers

Sindija Armanoviča, Public Affairs Advisor, Silicones Europe, a Sector Group of the European Chemical Industry Council – Cefic, together with Silicones Europe members : Karl Evans (Dow) and Walter Strassberger (Wacker) will present the silicones industry and the regulatory landscape of the silicones industry, to have a better understanding of the different scenarios, covering the potential processes, and provide practical advice on how and at what stages it could be most effective to engage in dialogue, what challenges could await the industry and how to prepare for them. The meeting will be moderated by Szymon Domagalski, Regulatory Advisor, Advocacy and Legislation Division, Polish Chamber of Chemical Industry.

Language

The event will be held entirely in English.

Conditions of participation

Participation in the webinar is free of charge.

 

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Organizator

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Email
media@pipc.org.pl

Data

lut 22 2024
Zakończone!

Czas

10:00 - 11:30

Lokalizacja

Online