Przedstawiciele PIPC uczestniczyli w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. rozwoju gospodarczego

 Przedstawiciele PIPC uczestniczyli w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. rozwoju gospodarczego

11 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw rozwoju gospodarczego przy Komisji Gospodarki i Rozwoju (GOR), w którym uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC). Spotkanie dotyczyło omówienia wyzwań stojących przed polskim przemysłem chemicznym w najbliższych latach w związku z wymogiem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz czynnikach mających wpływ na konkurencyjność polskiej branży chemicznej na rynku europejskim i światowym.

Poza przedstawicielami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (w osobach: dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu; Michalina Michniewicz, Dyrektorka; Aleksandra Sutryk, Specjalistka w Pionie Rzecznictwa i Legislacji;) w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele m.in.:

  • Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Marlena Tryka, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej),
  • Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Katarzyna Wrona, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych; Agnieszka Załoga, Naczelnik Wydziału Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych w Departamencie Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych; Paweł Mzyk, kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – KOBiZE),
  • Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

Obrady poprowadził Przewodniczący Podkomisji Poseł na Sejm RP – Michał Zubowski. W spotkaniu uczestniczyła także Poseł Dorota Marek.

Na początku spotkania Prezes Zarządu PIPC, dr inż. Tomasz Zieliński, wprowadził uczestników spotkania w sytuację sektora chemicznego w Polsce, prezentując dane statystyczne, kluczowe wyzwania regulacyjne oraz priorytety dla branży chemicznej na rok 2024.

Następnie przedstawiciele Ministerstw, podkreślając kluczową rolę polskiego przemysłu chemicznego, prezentowali rozwiązania, które podejmują poszczególne resorty tak, aby wspierać konkurencyjność polskiej branży chemicznej.

Z ramienia Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Marlena Tryka, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, wymieniła m.in. trwające już programy pomocowe takie jak „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej”, którego w 2023 roku branża była drugim największym beneficjentem. Druga z propozycji pomocowych to system rekompensat pieniężnych ograniczających wpływ przenoszenia kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zakupionych przez producentów energii na jej odbiorców. W związku z intensywnymi analizami sytuacji na rynku cen energii elektrycznej, w Ministerstwie Rozwoju i Technologii zainicjowano także utworzenie Zespołu ds. przemysłowo-energetycznych, którego celem będzie wypracowanie rozwiązań zapewniających utrzymanie konkurencyjności polskiego przemysłu, w tym – chemicznego.

Wypowiadający się z kolei z ramienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Paweł Mzyk, kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – KOBiZE, podsumował najważniejsze zmiany w ramach systemu EU ETS, które dotyczą branży chemicznej oraz sytuację na rynku uprawnień do emisji CO2. Ekspert wskazał również, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje opracowanie programu wsparcia w ramach funduszu modernizacyjnego, który służyć będzie finansowaniu inwestycji pozwalających ograniczyć emisje. Analizowano również wpływ systemu CBAM na konkurencyjność branży.

Posiedzenie zakończono, wskazując na potrzebę ponownego spotkania za kilka miesięcy, aby kontynuować dyskusję i zaktualizować przedstawione informacje.

Zapis transmisji posiedzenia:

Posty pokrewne