Alert Prawny – Nowelizacja ustawy OOŚ

 Alert Prawny – Nowelizacja ustawy OOŚ

30 marca 2021 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ). Zmiany dotyczą zwłaszcza możliwości zaskarżania decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym; w Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że mogą się przyczyniać do wydłużenia procesów inwestycyjnych.

Powody inicjatywy ustawodawczej – niezgodność spec-ustaw z prawem Unii Europejskiej

Nowelizacja jest efektem konieczności dostosowania prawa polskiego do wymogów unijnej dyrektywy 2011/92/UE dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko i odwrócenia skutków wieloletniej praktyki polskiego ustawodawcy. Legislator, pomimo zgłaszanych wątpliwości co do poprawności takich rozwiązań, przyjmował kolejne tzw. „spec-ustawy”, zawierające rozwiązania sprzeczne ze wzorcem oceny oddziaływania na środowisko wynikającym z prawa europejskiego, m.in. nadając automatycznie rygor natychmiastowej wykonalności decyzjom środowiskowym oraz kolejnym chronologicznie w procesie inwestycyjnym decyzjom, takim jak pozwolenia na budowę i ich odpowiedniki. W połączeniu z regulacjami utrudniającymi, a nawet zakazującymi sądom administracyjnym uchylania takich decyzji (gdy realizacja inwestycji została już rozpoczęta), przepisy te skutkowały brakiem realnej możliwości sądowej kontroli procesu inwestycyjnego.

Najważniejsze zmiany w ustawie OOŚ

Najważniejsze zmiany zawarte w nowelizowanych przepisach ustawy OOŚ można przyporządkować do dwóch głównych grup:

  1. Rozwiązania dostosowujące mechanizmy „spec-ustaw” do wymogów prawa UE.
  2. Przepisy regulujące ogólne zasady procesu inwestycyjnego, dotyczące wszystkich przedsięwzięć.

Całość dokumentu dostępna poniżej:

WKB – Alert Prawny – Nowelizacja Ustawy OOŚ

Posty pokrewne