„Bezpieczeństwo na radarze – bieżący stan i rozwiązania na przyszłość” – podsumowanie Seminarium Programu Bezpieczna Chemia PIPC

 „Bezpieczeństwo na radarze – bieżący stan i rozwiązania na przyszłość” – podsumowanie Seminarium Programu Bezpieczna Chemia PIPC

19 kwietnia 2023 r. w formule hybrydowej, pod hasłem „Bezpieczeństwo na radarze – bieżący stan i rozwiązania na przyszłość”, odbyło się kolejne spotkanie branży chemicznej, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) – Seminarium Programu Bezpieczna Chemia. Wydarzenie – łączące rozmowy eksperckie, prezentacje oraz networking – stanowiło niezwykłą okazję do dyskusji oraz wymiany dobrych praktyk wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem branży.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, jako ekspercka organizacja branżowa, po raz kolejny w tym roku zorganizowała wyjątkowe spotkanie sektora chemicznego, w ramach którego przedstawiciele branży tym razem rozmawiali o tym, jakie działania Polska Chemia[1] podejmuje w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Projekt Bezpieczna Chemia koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym, znaczeniem BHP, legislacją oraz współpracą z organami kontroli i promocją dobrych praktyk. Celem działań w jego ramach jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym. Dziś, podczas Seminarium, rozmawiamy o wyzwaniach, przewidywaniu zagrożeń, ryzykach wynikających z pracy w sektorze, ale także o innowacjach i nowych technologiach mających wpływ na bezpieczeństwo. Dyskutujemy również na temat perspektyw – będziemy zastanawiać się, jak działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa mogą przełożyć się na funkcjonowanie całej branży, a z drugiej strony – w jaki sposób wpłynie to na trendy ją kształtujące – powiedział, otwierając wydarzenie dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC.

Po tym wstępie dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji w PIPC, rozpoczęła pierwszą rozmowę ekspercką, którą przeprowadziła z Kamilem Szydłowskim, Advocacy Managerem w BASF Polska Sp. z o.o. Tematem dyskusji były zakończone niedawno konsultacje Komisji Europejskiej ws. rewizji rozporządzenia CLP (dot. klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin), które wraz z rozporządzeniem REACH jest podstawą unijnego prawodawstwa w zakresie chemikaliów. Zmiany w CLP będą miały wpływ na zarządzanie regulacyjne w ramach REACH, jak również na przepisy unijne odnoszące się do poszczególnych produktów. Przedstawiciel BASF wskazał, iż wysoce niepokojące jest podejście KE do grupowania substancji i odejście od tzw. oceniania „substancja po substancji” na podstawie ich swoistych właściwości, gdyż może to powodować błędną klasyfikację.

PIPC wzięła aktywny udział w konsultacjach Komisji, a ekspertka Izby wymieniła najważniejsze wnioski i postulaty zawarte w stanowisku Izby:

  • należy stosować naukowe, przejrzyste zasady grupowania substancji, ponieważ celowe grupowanie oparte wyłącznie na podobieństwach strukturalnych może prowadzić do zawyżania klasyfikacji dużej liczby substancji;
  • czas, jaki został wyznaczony przez KE na aktualizację etykiet – czyli 6 miesięcy – to stanowczo za krótko, aby ponownie zaprojektować, wydrukować etykiety i ponowne oznakować opakowanie. W ocenie PIPC powinny być to co najmniej 24 miesiące;
  • konieczne jest zachowanie większej elastyczności w zakresie wymogów dotyczących etykietowania, w celu zapewnienia więcej niż jednego języka na etykiecie.

Ekspert BASF – podsumowując – wskazał, że Komisja Europejska coraz bardziej doprecyzowuje wszelkie procedury i założenia w ramach CLP – przemysł wie na ten temat coraz więcej, jednak czeka na oficjalne publikacje.

Kolejnym punktem w agendzie była druga rozmowa ekspercka, której moderatorką była dr inż. Anna Zalewska. Jej rozmówcami byli: Marcin Pielat, Kierownik Biura BHP, ANWIL S.A. oraz Barbara Makowska, Group Health & Safety Manager, CIECH S.A., którzy opowiedzieli o realizowanych w ich przedsiębiorstwach przedsięwzięciach z zakresu bezpieczeństwa. Ekspertka CIECH wskazała, że systemowość, obszar techniczny i infrastruktura oraz tzw. “miękki BHP” (w tym wszelkie szkolenia, kompetencje itp.) to trzy główne obszary, na których skupiają się działania Grupy we wskazanym obszarze. Nadmieniła, iż CIECH stara się docierać do pracowników na różne sposoby, prowadzi m.in. szeroko zakrojoną edukację z menadżerami wszystkich szczebli w ramach misji “Bezpieczny CIECH”. Grupa dostosowuje szkolenia w zależności od potrzeb i od zróżnicowania działów, uczy identyfikacji ryzyka oraz tego, jak należy o bezpieczeństwie rozmawiać z pracownikami, stawia również na aspekt praktyczny szkoleń. Przedstawiciel ANWIL podkreślił, że Spółka prowadzi szereg działań edukacyjnych, wdraża plany poprawy warunków pracy, różne zadania inwestycyjne, a niezwykle ważna jest poprawa kultury bezpieczeństwa. Ekspert dodał, iż ANWIL prowadzi stały nadzór chemikaliów stosowanych w zakładach, na każdym etapie ich użytkowania, pytany zaś o „przepis na sukces” w obszarze bezpieczeństwa, wskazał, iż nie ma jednej konkretnej recepty, gdyż wpływa na niego wiele czynników. Zaznaczył, że Spółka kładzie duży nacisk na system prewencji i realizuje politykę pro-safety.

Dalszą część wydarzenia stanowił blok prezentacji eksperckich, który zawierał m.in. omówienie propozycji dostępnych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania i potrzeby przemysłu chemicznego z punktu widzenia dbałości o bezpieczeństwo, a także przykłady różnych projektów w praktyce, które przyniosły korzyści. Prezentacje przedstawili:

  • dr Agnieszka Gajek, Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – „Nowe technologie – nowe zagrożenia”;
  • Michał Motyka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Dräger Polska Sp. z o.o. – „Prawidłowa analiza zagrożeń to wstęp do prawidłowego doboru sprzętu ochronnego. Wsparcie Dräger w zakresie analiz bezpieczeństwa”;
  • Igor Hejke, Ekspert Urządzeń Transportu Bliskiego, Urząd Dozoru Technicznego – Oddział we Wrocławiu – „Praktyczne zastosowanie metody LOPA i grafu ryzyka w przypisaniu wymagań SIL dla funkcji bezpieczeństwa w nowoczesnych obiektach przemysłowych”;
  • Łukasz Kielar, Radca Prawny, Transportowy Dozór Techniczny – „Rozporządzenie CLP a Umowa ADR – wzajemne relacje na przykładzie UN 3082”;
  • dr hab. Anna Rabajczyk, Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy – „Nanotechnologia i jej znaczenie w zakresie bezpieczeństwa”;
  • Katarzyna Marczuk-Pieńkowska, Adwokat, Counsel, Dentons – „Restrykcje w zakresie PFAS – nieuniknione zmiany stają się faktem”;
  • Kamil Kielek, Dyrektor Akademickiego Centrum Szkoleniowego MUSTC, Politechnika Morska w Szczecinie – „Standardy bezpieczeństwa i szkoleń marynarzy oraz w branży offshore: budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Politechniki Morskiej w Szczecinie”.

Na zakończenie seminarium dr inż. Zalewska podziękowała Partnerom Programu Bezpieczna Chemia oraz uczestnikom – zgormadzonym zarówno stacjonarnie, jak i online – i zaprosiła wszystkich na jubileuszowy X Kongres Polska Chemia, który odbędzie się w terminie 13-14 czerwca br., w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Rejestracja trwa, a tylko do końca kwietnia br. bilety na wydarzenie dostępne są w niższej cenie. Zachęcamy do udziału.

Organizator Seminarium Programu Bezpieczna Chemia: Polska Izba Przemysłu Chemicznego;

Partnerzy Strategiczni Programu Bezpieczna Chemia: Dräger Polska Sp. z o.o., PKN ORLEN S.A.;

Partnerzy Główni Programu Bezpieczna Chemia: Anwil S.A., BASF Polska Sp. z o.o., CIECH S.A.;

Partnerzy Programu Bezpieczna Chemia: Dentons, Program SPOT, Program Odpowiedzialność
i Troska.

[1] Pisownia wyrażenia “Polska Chemia” wielkimi literami to celowo stosowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego zabieg jako synonim dla polskiego przemysłu chemicznego i polskiej branży chemicznej. Sformułowanie „Polska Chemia” stanowi także element wielu kluczowych projektów realizowanych przez PIPC, np. Kampania Polska Chemia, Godło Polska Chemia (znak zastrzeżony), Magazyn Polska Chemia, Kongres Polska Chemia.

 

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z Seminarium Programu Bezpieczna Chemia

Posty pokrewne