Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC, na 12. Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym

 Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC, na 12. Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym

Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomasz Zieliński wziął udział w panelu pt. „Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa”, który odbył się 17 czerwca 2024 r. podczas 12. Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku.

Model transformacji energetycznej

Prezes Zieliński zapytany o optymalny model transformacji energetycznej dla Polskiej Chemii, odpowiedział, że nie ma jednego idealnego rozwiązania i każdy kraj musi dostosować go pod swoje możliwości i uwarunkowania. Kluczową kwestią jest zbudowanie mechanizmu wsparcia dla branży chemicznej, która jest jedną z najbardziej energochłonnych.

Zaznaczył również, że model transformacji energetycznej musi uwzględniać model oraz strukturę branży. Konieczne jest uwzględnienie sektora MŚP, który stanowi prawie 70 proc. branży. Te przedsiębiorstwa nie mają zdolności i możliwości, aby samodzielnie na własne potrzeby wytwarzać energię. Często bazują na energii od zewnętrznych dostawców.

Powiedział, że obecnie branża chemiczna patrzy na sytuację z perspektywy zasilających ją polityk i dyrektyw, które wynikają m.in. z Europejskiego Zielonego Ładu. Jako jedno z rozwiązań wymienił New Industrial Deal, w ramach którego została podpisana m.in. Deklaracja Antwerpska. Wspomniał również o zapowiedzianych pakietach uzupełniających do Europejskiego Zielonego Ładu, które mają obejmować konkretne działania zmierzające do modyfikacji jego celów.

Prezes podkreślił, że kluczowym elementem jest zapewnienie warunków konkurencyjnych poprzez ochronę rynku, aby inwestycje w stronę transformacji energetycznej były opłacalne. Zwrócił uwagę, że w obecnej sytuacji, konieczność realizacji tych inwestycji wynika z ustalonych celów, utraty konkurencyjności oraz wymagań wielu partnerów biznesowych dotyczących niskiego śladu węglowego oraz zazieleniania procesów i produktów.

Potencjalny model transformacji energetycznej może zmierzać w stronę dużych inwestycji w zieloną energię, taką jak energia wiatrowa czy fotowoltaiczna. Prezes PIPC podkreślił jednak, że branża chemiczna, która jest najbardziej energochłonna potrzebuje stabilnych źródeł energii. Dodatkowo, konieczna jest kontrola tego, jaki typ energii „poda” system, który ją dostarcza, w jakim momencie będzie ona „zielona” i w jakich ilościach.

Prezes zwrócił także uwagę, że niezbędne jest wsparcie państwa, szybkie decyzje oraz współpraca z podmiotami inwestującymi na każdym szczeblu, aby inwestycje mogły odbywać się sprawnie, z uwzględnieniem wysokich kosztów, jakie ponoszą firmy w celu obniżenia śladu węglowego. Bez wsparcia administracji, także na poziomie unijnym, realizacja tych celów będzie trudna. Wyraził nadzieję na wykształcenie się modelu przy współpracy z administracją unijną, który zapewni branży chemicznej, możliwość dalszych inwestycji oraz budowanie przewagi konkurencyjnej.

Konkurencyjność branży chemicznej

Dr inż. Tomasz Zieliński podkreślił, że kwestie transformacji energetycznej są jednym z najważniejszych obszarów dla branży w kontekście konkurencyjności. Wspomniał również o niedawno zainicjowanym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego –Manifeście Polskiej Chemii.

Transformacja energetyczna jest jednym z filarów, które są adresowane w Manifeście, jednak nie jest to jedyny obszar, na którym skupia się inicjatywa. W dokumencie ukazano kluczowe aspekty dotyczące ochrony rynku, cyrkularnej chemii, sprzyjających regulacji oraz przyszłości branży. W każdym z tych filarów zwrócono uwagę na istotność kosztów, nie tylko z punktu widzenia energii, ale także wszystkich innych czynników, które mają na nią wpływ.

Prezes podkreślił, że energia jest jednym z kluczowych elementów decydujących o realizacji celów sektora. Jest to istotne, gdyż od tego zależy, na ile uda się zbudować łańcuchy wartości wspólnie z partnerami biznesowymi, aż do końcowego produktu trafiającego do konsumenta.

Zwrócił również uwagę na konieczność weryfikacji działań w zakresie ochrony rynku, zwłaszcza w kontekście sankcji i ceł wprowadzanych w Europie. Ważna jest obserwacja, jak faktycznie będzie realizowana m.in. rewizja systemu handlu emisjami (ETS), rewizja REACH i inne inicjatywy regulacyjne.

Debata „Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa” z udziałem Prezesa Zielińskiego:

Posty pokrewne