Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej – podsumowanie

 Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej – podsumowanie

Prezentujemy Państwu konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej na temat unijnego budżetu.

Przywódcom państw członkowskich UE udało się osiągnąć porozumienie ws. nowego unijnego budżetu oraz wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Przywódcy UE uzgodnili kompleksowy pakiet o wartości 1 824,3 mld EUR, który łączy wieloletnie ramy finansowe (1 074,3 mld EUR) z nadzwyczajnymi działaniami na rzecz ożywienia gospodarczego w ramach Instrumentu Nowej Generacji UE (750 mld EUR).

Wysokość środków dla poszczególnych programów w ramach Instrumentu Nowej Generacji UE jest następująca:

Fundusz odbudowy – 672,5 mld EUR, w tym:

 • 360 mld euro to pożyczki;
 • 312,5 mld euro to granty.

Plan gwarantuje, że pieniądze trafią do krajów i sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem: 70 % środków w ramach Funduszu odbudowy zostanie przydzielonych w 2021 i 2022 r., a 30 % w 2023 r.

 • Program ReactEU – 47,5 mld EUR
 • Program Horyzont Europa – 5 mld EUR
 • Program InvestEU – 5,6 mld EUR
 • Rozwój Obszarów Wiejskich – 7,5 mld EUR
 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – 10 mld EUR
 • Program RescEU – 1,9 mld EUR

 • Państwa członkowskie przygotują krajowe plany odbudowy na lata 2021-2023. Będą one musiały być zgodne z zaleceniami dla poszczególnych państw i przyczyniać się do zielonej i cyfrowej transformacji. Plany te są niezbędne aby pobudzić wzrost gospodarczy i zatrudnienie oraz wzmocnić “gospodarczą i społeczną odporność” państw UE. Zostaną one poddane przeglądowi w 2022 r. a ich ocena zostanie zatwierdzona przez Radę, kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji. Wypłata dotacji będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy zrealizowane zostaną uzgodnione cele pośrednie i docelowe określone w planach odbudowy.
 • 30 % całkowitych wydatków z wieloletnich ram finansowych i Instrumentu Nowej Generacji będzie przeznaczone na projekty związane z klimatem. Mają być zgodne z celem UE w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r. i przyczynić się do osiągnięcia nowych celów klimatycznych UE na 2030 r., które zostaną zaktualizowane do końca roku. Zasadniczo wszystkie wydatki powinny być zgodne z celami porozumienia paryskiego.
 • Przywódcy UE zgodzili się na zapewnienie UE nowych środków na spłatę funduszy zgromadzonych w ramach Instrumentu Nowej Generacji. Uzgodnili oni nową opłatę z tytułu tworzyw sztucznych (plastics levy), która zostanie wprowadzona w 2021 r. Opłata ta ma być obliczana na podstawie masy nierecyklingowanych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, ze stawką referencyjną w wysokości 0,80 EUR za kilogram, przy zastosowaniu mechanizmu zapobiegającego nadmiernemu regresywnemu wpływowi na wkłady krajowe.
 • W tym samym roku Komisja ma również przedstawić wniosek dotyczący CBAM i opłaty cyfrowej, które zostaną wprowadzone do końca 2022 r.
 • Komisja ma również powrócić ze zmienionym wnioskiem w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), ewentualnie rozszerzając go na sektor lotniczy i morski.
 • Mogą pojawić się również inne nowe środki, takie jak podatek od transakcji finansowych. Wpływy z nowych zasobów własnych wprowadzonych po 2021 r. zostaną wykorzystane na wcześniejszą spłatę pożyczek zaciągniętych w ramach NGEU.
 • Zostanie również utworzona rezerwa w wysokości 5 mld EUR na rzecz Brexitu, aby wesprzeć państwa członkowskie i sektory gospodarki najbardziej dotknięte przez Brexit.

Porozumienie UE może dać Polsce 775 mld zł wsparcia (w cenach bieżących):

– 623 mld zł w formie dotacji

– 152 mld zł w formie niskooprocentowanych pożyczek

Posty pokrewne