Konsultacje publiczne w sprawie ROP – uwagi PIPC do projektu ustawy

 Konsultacje publiczne w sprawie ROP – uwagi PIPC do projektu ustawy

W związku z przedłużonym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska terminem konsultacji publicznych  i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, Polska Izba Przemysłu Chemicznego przekazała resortowi swoje stanowisko wraz z komentarzami.

Wskazujemy m.in., że dla wszystkich krajowych interesariuszy powinno być ważne, aby dostosowując polskie prawo związane z gospodarką odpadami do wymogów unijnych, przyjęte zostały takie rozwiązania, które posłużą rozwojowi recyklingu i GOZ.

Dostrzegamy również brak aktywnej roli wprowadzających przy realizacji wielu obowiązków i pełnej odpowiedzialności. Zauważamy także, że przedmiotowy projekt ustawy w dość istotny sposób modyfikuje dotychczasowe przepisy w zakresie spełnienia obowiązków przedsiębiorców dotyczące realizacji obowiązków recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych.

Wprowadzenie przepisów w obecnie proponowanym kształcie, zwłaszcza w zakresie:

  • wzrostu poziomów recyklingu opakowań, podniesienia kapitału zakładowego OOP;
  • konieczności wniesienia do NFOŚiGW opłaty przez OOP w wysokości 10% zysku netto;
  • obowiązku przekazania organizacji odpowiedzialności producentów co najmniej 2% wartość netto opakowań;
  • konieczności zapłaty 50% opłaty produktowej przez przedsiębiorcę oraz  50% przez OOP, w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu przez organizację odpowiedzialności producentów,  a także ewentualnej dodatkowej opłaty dla opakowań trafiających do gospodarstw rolnych,

przełoży się na istotny wzrost kosztów związanych z zarówno produkcją opakowań, wprowadzaniem na rynek produktów w opakowaniach oraz prowadzeniem kampanii edukacyjnych.

Proponowane rozwiązania sprawiają, iż przedsiębiorcy zostaną zobligowani jedynie do płacenia, nie będą zaś mieli żadnej możliwości wpływania na poprawę osiąganych poziomów recyklingu. Zgodnie z założeniami GOZ przemysł wspólnie z interesariuszami powinien dążyć do stałego zwiększania stopnia zamykania obiegu surowcowo-materiałowego.

Posty pokrewne