Nabór do pierwszego konkursu grantowego w programie NEON powołanego przez PKN ORLEN i NCBR

 Nabór do pierwszego konkursu grantowego w programie NEON powołanego przez PKN ORLEN i NCBR

Trwa nabór wniosków do pierwszego konkursu grantowego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NEON powołanego przez  PKN ORLEN i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Ostateczny termin ich zgłoszenia został przesunięty na 1 sierpnia. Pula środków do pozyskania w pierwszym konkursie wynosi 35 mln PLN. Budżet programu NEON to 200 mln PLN, a jego założenia wpisują się w strategię osiągnięcia celu neutralności klimatycznej przez PKN ORLEN.

W celu zapewnienia kandydatom na beneficjentów jak najlepszego dostępu do informacji PKN ORLEN i NCBR zorganizują  6 lipca wyjątkowy InfoDay. Będzie on miał formułę hybrydową: stacjonarnie w Centrum  Badawczo-Rozwojowym w Płocku oraz on-line. Na tych, którzy zdecydują się przybyć do Płocka czekać będą eksperci PKN ORLEN gotowi zapewnić indywidualne konsultacje oraz krótka wycieczka po Centrum gdzie w przyszłości mogą znaleźć kontynuację projekty wybrane w konkursie. Aby wziąć udział w InfoDay należy zarejestrować się poprzez adres mail: Justyna.Fijałkowska@orlen.pl lub Urszula.Sakowicz@ncbr.gov.pl wraz ze wskazaniem w treści informacji formy uczestnictwa (online/stacjonarnie) oraz zainteresowania konsultacją lub/i zwiedzaniem.

Konkurs obejmuje kategorię tematyczną „Biomasa” i organizowany jest w celu pozyskania i rozwijania najlepszych polskich rozwiązań w trzech zagadnieniach tematycznych: Systemy produkcji i selekcji biomasy z wykorzystaniem offset CO2, Technologie produkcji biokomponentów zaawansowanych z wykorzystaniem surowców wskazanych w Aneksie IXA do dyrektywy RED II i prognozowanych zmian w zapisach dyrektywy RED III, Biologiczne i biochemiczne technologie otrzymywania wodoru.

Dążenie do neutralności klimatycznej silnie determinuje funkcjonowanie przemysłu biokomponentów i paliw alternatywnych w Polsce, jak również kierunki jego rozwoju. Unijne dyrektywy nie tylko określają wymagane cele i poziomy zużycia odnawialnych źródeł energii, wprowadzają również wiele zmian w obszarze certyfikacji zrównoważonej produkcji biokomponentów. Producenci, wytwórcy, czy dystrybutorzy paliw są zobowiązani do wprowadzania coraz wyższych ilości biokomponentów w oferowanych produktach. Tymczasem wyzwaniem jest zapewnienie w skali przemysłowej, odpowiedniej jakości biosurowców oraz dostosowanych technologii  przerobu w celu uzyskania „zielonych” produktów o powtarzalnych i porównywalnie wysokich parametrach, jak ze standardowych surowców kopalnych.

W ramach konkursu PKN ORLEN zamierza znaleźć partnerów wśród instytucji naukowych i technologicznych do rozwijania nowych lub udoskonalanych systemów i technologii. Aplikować do niego mogą jednostki naukowe, badawcze i przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja.

Poza konkursem w kategorii Biomasa w ramach programu NEON na lata 2022-2023 planowane są jeszcze trzy edycje konkursowe o tematyce: „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”,  „Dekarbonizacja” i „Przemysł 4.0”. Program NEON jest realizowany na mocy umowy, podpisanej przez PKN ORLEN i NCBR w grudniu 2021 roku. Na finansowanie prac nad projektami o najwyższym potencjale rozwoju PKN ORLEN i NCBR przeznaczą po 100 mln zł.

Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie internetowej NCBR: https://www.gov.pl/web/ncbr/neon–i-konkurs

Posty pokrewne