Podsumowanie Komisji Bezpieczeństwa i Techniki w Bielsku-Białej

 Podsumowanie Komisji Bezpieczeństwa i Techniki w Bielsku-Białej

16 maja 2024 r. w siedzibie firmy SPETECH w Bielsku-Białej odbyło się Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Techniki Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, a także podlegających Forów – Forum ds. klasyfikacji oraz Forum ds. ochrony przeciwpożarowej. Spotkanie prowadzili: Przewodniczący Komisji – Piotr Grobelny, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji z PCC Rokita wraz z Koordynatorką Komisji z ramienia PIPC – Aleksandrą Sutryk, Specjalistką w Pionie Rzecznictwa i Legislacji.

Wiele aspektów legislacyjnych

Agenda posiedzenia obejmowała analizę nowelizacji Kodeksu pracy i regulacji dotyczących substancji chemicznych. Poruszono także kwestie bezpieczeństwa przy magazynowaniu nawozów oraz omówiono wprowadzenie nowych standardów dla ołowiu i diizocyjanianów zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Dyskusja objęła również zakaz używania środków pianotwórczych zawierających PFOS, PFOA i PFCA. Dodatkowo poruszono tematy związane z praktycznym zastosowaniem poszczególnych zapisów dyrektywy związanych z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi.

Ponadto zaprezentowane zostały aktualności związane ze Strategią ds. zrównoważonych chemikaliów (CSS), które omówiła Kinga Świerad, Advocacy Specialist, BASF Polska.

Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Istotnym elementem spotkania była prezentacja Piotra Filipowskiego z Zespołu Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii WKB, koncentrująca się na nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Prezentacja uwypukliła znaczące zaostrzenie przepisów oraz rosnące wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem w przemyśle chemicznym, wskazując na konieczność adaptacji do nowych regulacji, które teraz obejmują znacznie większą liczbę podmiotów.

Kluczowe wnioski z prezentacji dotyczyły zmian wprowadzanych przez Dyrektywę NIS2, która przewiduje 70% nowych zapisów w stosunku do poprzednich regulacji, co oznacza znaczne zaostrzenie i rozszerzenie obowiązków. Zwrócono uwagę na znaczący wzrost liczby ataków cybernetycznych, a nowe przepisy mają na celu zwiększenie poziomu ochrony przedsiębiorstw, rozszerzając zakres regulacji na 38 tysięcy podmiotów, w porównaniu do wcześniejszych 400.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555, przyjęta 14 grudnia 2022 roku, powinna zostać wdrożona do 17 października 2024 roku. Dyrektywa obejmuje 18 sektorów gospodarki, w tym dziewięć nowych, co stanowi znaczące rozszerzenie jej zakresu. Polski ustawodawca postanowił także zaliczyć przemysł chemiczny do grupy podmiotów kluczowych, co oznacza większe obciążenia regulacyjne dla tego sektora. W kontekście dyrektywy, przewidziano również obowiązki dotyczące zarządzania ryzykiem, zgłaszania incydentów oraz współpracy międzynarodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Prezentacja Piotra Filipowskiego z Kancelarii WKB nt. zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w trakcie Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Techniki PIPC

Zwiedzanie zakładu i demonstracja rozwiązania SPETOVALVE®

Po zakończeniu posiedzenia Komisji uczestnicy mieli okazję zwiedzić zakład firmy SPETECH pod przewodnictwem Grzegorza Rusaka, Dyrektora Zarządzającego, wraz z pracownikami firmy.

W trakcie wizyty uczestnicy mogli zobaczyć praktyczne zastosowanie metody SPETOVALVE® w laboratorium firmy. Metoda ta uznawana jest Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i pozwala na przeprowadzenie testów w trudnych warunkach, w tym w strefach zagrożonych wybuchem. Zastosowanie dedykowanego urządzenia PreVenTest umożliwia precyzyjne badanie i symulację początku otwarcia zaworów, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa procesów przemysłowych.

Podczas szkolenia uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć, jak technologia SPETOVALVE® znacząco usprawnia procesy kontroli i utrzymania ruchu, oferując przy tym duże oszczędności czasu i kosztów operacyjnych.

Demonstracja rozwiązania rozwiązania SPETOVALVE® w trakcie zwiedzania zakładu produkcyjnego firmy SPETECH w Bielsku-Białej

Komisje PIPC

Polska Izba Przemysłu Chemicznego reprezentuje sektor w kontaktach z wieloma grupami interesariuszy. Chroni prawa i interesy Członków oraz gospodarcze i społeczne aspekty ich funkcjonowania. W strukturze PIPC działa 5 komisji tematycznych, w skład których wchodzą Członkowie organizacji i eksperci zewnętrzni.

Kluczowymi zadaniami Komisji jest m.in.: oddziaływanie na kształt prawodawstwa poprzez przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych, wypracowywanie wspólnych interpretacji przepisów prawa, inicjowanie działań interwencyjnych w aspektach ważnych dla funkcjonowania Członków, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Jak zapisać się do Komisji i/lub Forów tematycznych PIPC?

– jesteś nowym Członkiem PIPC

Formularz zgłoszeniowy umożliwiający zapisanie się do Komisji otrzymasz mailowo wraz z pozostałymi dokumentami w chwili przystąpienia do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

– jesteś Członkiem PIPC od dawna

Jeśli jesteś w PIPC już jakiś czas, ale nie zgłaszałeś wcześniej chęci zapisu do Komisji, wystarczy, że zgłosisz chęć zapisu mailowo (sekretariat@pipc.org.pl). Prześlemy Ci wszelkie niezbędne informacje i dokumenty zgłoszeniowe.

Wszystkich Członków PIPC zainteresowanych zapisaniem się do Komisji lub uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących planowych posiedzeń, zapraszamy do kontaktu mailowego z Pionem Rzecznictwa i Legislacji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego: regulacje@pipc.org.pl.

Posty pokrewne