Porozumienie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin przyjęte przez ENVI

 Porozumienie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin przyjęte przez ENVI

11 stycznia b.r. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego przyjęła wypracowany w ramach Trilogu tekst porozumienia dotyczący rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Najważniejsze zmiany wynikające z porozumienia to:

  • Przyjęcie odstępstw dla olejków eterycznych pochodzenia roślinnego: Po 5 latach, Komisja przedstawi raport naukowy dotyczący analizy informacji o substancjach zawierających więcej niż jeden składnik, ekstrahowanych z roślin. Raport ten może być w razie potrzeby uzupełniony o propozycję legislacyjną. Pozostałe substancje wieloskładnikowe (tzw. MOCS) powinny być klasyfikowane na tych samych zasadach, co mieszaniny, jeśli są dostępne dane dotyczące poszczególnych składników. Oznacza to, że jeśli indywidualny składnik substancji wieloskładnikowej został sklasyfikowany jako CMR (kancerogenny, mutagenny lub toksyczny dla rozrodu) i/lub ED (zakłócający gospodarkę hormonalną), to klasyfikacja ta będzie dotyczyć całej substancji wieloskładnikowej.
  • Standaryzacja wielkości czcionek na opakowaniach: Parlament zaakceptował stanowisko Rady, zgodnie z którym rozmiar czcionki na opakowaniach powyżej 50l ma wynosić 2.0 mm. Częściowo uwzględniono również postulaty przemysłu, zgadzając się na rozmiar czcionki 1.2 mm dla opakowań do 0,5l oraz 1.4 mm dla opakowań od 0,5 do 3l. Uzgodniono również dłuższy okres przejściowy wynoszący 24 miesiące od wejścia w życie przepisów określonych w Załączniku I Rozporządzenia CLP. Częścią ogólnego porozumienia było również wprowadzenie odstępów między wierszami wynoszących 120%.
  • Kwestia zabezpieczeń przed dziećmi i ostrzeżeń dotykowych: Uzgodniono, że Komisja Europejska przedstawi raport oceniający potrzebę rozszerzenia zabezpieczeń przed dziećmi i ostrzeżeń dotykowych na inne klasy zagrożeń. Jeśli wyniki raportu wskażą na potrzebę zmian, Komisja dokona tego poprzez akt delegowany.
  • Wprowadzenie nowego przepisu do Rozporządzenia dotyczącego Nadzoru Rynkowego: Ma to na celu ustanowienie procedur śledzenia skarg lub zgłoszeń o niezgodności, jak również weryfikacji, czy podjęto odpowiednie działania naprawcze.
  • Uwzględnienie postępu technologicznego w zakresie etykietowania i większa elastyczność w zakresie możliwości regularnego stosowania etykiet rozkładanych: Dla etykiet rozkładanych, stosuje się ogólne zasady dotyczące aplikacji i formatowania, aby zapewnić dobrą czytelność oraz określone wymagania dotyczące treści na stronach przednich, wewnętrznych i tylnych. W kwestii odcieni, przyjęto możliwość stosowania elastycznego podejścia. Ma to na celu umożliwienie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego dzięki wykorzystaniu materiałów z recyklingu do produkcji opakowań.

Posty pokrewne