Prognozy w Polskiej Chemii na Nowy Rok

 Prognozy w Polskiej Chemii na Nowy Rok

Prezentujemy główne tematy, które będą istotne dla Polskiej Chemii w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

Polska Chemia w 2021 roku

  1. Jesteśmy strategiczną branżą, która potrzebuje partnerskiego traktowania i dialogu z administracją. Apelujemy, by tak nas zacząć traktować. Chemia leczy, żywi, ubiera, chroni i zwłaszcza w obecnych czasach nie jest to puste hasło, tylko najcelniejszy opis znaczenia, jakie sektor odgrywa w życiu każdego z nas. Mam ogromną nadzieję, że w 2021 roku Polska Chemia w końcu zostanie oficjalnie uznana za strategiczną branżę krajowej gospodarki. Sektor chemiczny w pełni zapracował na takie traktowanie. Wystarczy przypomnieć, że firmy, które reprezentuje PIPC, odpowiadają m.in. za produkcję wielu komponentów do produkcji środków medycznych, płynów do dezynfekcji itp., bez których walka z wirusem COVID-19 byłaby niemożliwa.
  2. Nie tylko w 2021 roku, ale i w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, tematem który zdominuje Polską Chemię będzie wspomniany już Europejski Zielony Ład. Komisja Europejska nie łączy EZŁ tylko z energetyką i klimatem, ale z całym przemysłem. Zwiększenie celów redukcji emisji do 55 proc. w 2030 r. wymaga opracowania nowych regulacji na poziomie unijnym. KE dąży do tego, aby „zielone” źródła energii były tańsze niż konwencjonalne. Polska Chemia jest energochłonna, równocześnie bez jej transformacji osiągnięcie ambitnych celów unijnych nie będzie możliwe. Konieczne jest uruchomienie odpowiednich instrumentów wsparcia ze strony administracji UE i krajowej oraz skutecznych mechanizmów osłonowych, chroniących konkurencyjność europejskich firm chemicznych, mając na uwadze strategiczną rolę Polskiej Chemii.
  3. Zdaniem PIPC administracja unijna i krajowa w większym zakresie powinna wspierać recykling chemiczny, który może stać się skutecznym sposobem realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Dzięki jego zastosowaniu znacznie ograniczy się także składowanie odpadów na wysypiskach. Przeszkodą dla wykorzystania recyklingu chemicznego jest jednak różnorodny skład odpadów z tworzyw sztucznych, które mogą stwarzać ryzyko obecności lub powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych (SVHC) w przypadku ich przetwarzania lub poddawania rozkładowi termicznemu. W związku z tym, odpowiednie oznakowanie obecności substancji SVHC powinno być obowiązkowe, zwłaszcza dla recyklatów. Konieczne wydaje się także stworzenie platformy dialogu pomiędzy uczestnikami łańcucha produktowego a firmami zajmującymi się recyklingiem chemicznym, tak aby możliwe było dostosowanie technologii produkcji tworzyw sztucznych i finalnych wyrobów do wymogów zrównoważonego recyklingu chemicznego.
  4. Komisja Europejska wspiera zastosowanie wodoru, który traktuje m.in. jako nośnik energii i chce jak najbardziej wkomponować ten gaz w obecne strategie dotyczące całości OZE. Technologia wodorowa będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozwijać strategię wodorową w Polsce, która dodatkowo bardzo dobrze łączy się z działaniami związanymi z offshore. Ta strategia może pomóc zwiększyć udział OZE w miksie energetycznym w kraju. MKiŚ planuje opublikować dokument już w pierwszym kwartale 2021 roku, obecnie jest on na etapie konsultacji międzyresortowych. Polska jest liczącym się producentem, ale wodoru szarego, który jest produkowany z paliw kopalnych. Nowa strategia powinna koncentrować się pośrednio na wodorze niebieskim, a docelowo na wodorze zielonym, który jest otrzymywany w procesach bazujących na źródłach odnawialnych.
  5. Wpływ pandemii COVID-19 na cały przemysł jest niezaprzeczalny i niestety nie skończy się w 2020 r. Wiele firm na nowo będzie musiało zdefiniować swój biznes. Powrót do sytuacji sprzed pandemii jest praktycznie niemożliwy. Zmienił się łańcuch dostaw, co wpłynęło na zmianę pozycji rynkowej poszczególnych podmiotów. Muszą one na nowo zbudować swoją konkurencyjność, gdyż działają już w innym otoczeniu biznesowym. Przetrwają tylko firmy, które skutecznie dostosowują swoją strategię do zmian, stawiają na innowacje i nowe rozwiązania. Jednak skuteczność wprowadzonych działań, nie zależy tylko od samych podmiotów z sektora chemicznego. Istotną rolę w walce z pandemią odgrywa także aktualny system prawny, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Stabilne, konkretne regulacje konieczne są, aby właściwie opracować wieloletnie plany rozwojowe poszczególnych podmiotów z branży chemicznej, które zniwelują skutki zamrożenia gospodarki z powodu pandemii COVID-19.

Polecamy także Raport „Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania i perspektywy”. Publikacja ta została przygotowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w celu zaprezentowania aktualnej pozycji polskiego przemysłu chemicznego w odniesieniu do globalnych trendów kształtujących całą gospodarkę, kluczowych szans i wyzwań, które stoją przed sektorem, ze szczególnym uwzględnieniem zmian regulacyjnych, które są jednym z czynników najsilniej wpływających na branżę. Raport PIPC zawiera kluczowe wnioski z analizy danych statystycznych (m.in. GUS i CEFIC) oraz zredagowane wyniki badań przeprowadzonych wśród członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, których celem było zebranie informacji i opinii wspierających analizy rynkowe oraz identyfikacja prognozowanych kierunków zmian w przemyśle.

Link do raportu: https://bit.ly/3loMJPe

Posty pokrewne