Przemysł chemiczny – oficjalnie – strategiczny! Wpisany w Politykę Przemysłową Polski

 Przemysł chemiczny – oficjalnie – strategiczny! Wpisany w Politykę Przemysłową Polski

Niezmiernie miło nam poinformować, że polski przemysł chemiczny został oficjalnie uznany za branżę strategiczną! Wielomiesięczne prace prowadzone przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego zaowocowały tym, że branża została wpisana do Polityki Przemysłowej Polski.

Zaprezentowany 9 czerwca 2021 roku dokument definiuje pięć osi rozwoju przemysłu w postapandemicznym świecie, odpowiadających kluczowym wyzwaniom, przed którymi stoi polska gospodarka.

Wszystkie wymienione w Polityce Przemysłowej osie rozwoju przemysłu i udział chemii w absolutnie każdej z nich to wystarczający powód, by szerzej i głośniej mówić o roli sektora chemicznego w gospodarce. Polska Chemia to jej potężny budulec i naprawdę wiele od niej zależy. Chemia leczy, buduje, ubiera, chroni i  zwłaszcza w obecnych czasach nie jest to tylko puste hasło, lecz najcelniejszy opis znaczenia, jakie sektor odgrywa w życiu każdego z nas, bez wyjątku. Cieszymy się, że wkład Polskiej Chemii w rozwój całego kraju został dostrzeżony i nasze wielomiesięczne starania oraz współpraca z administracją przełożyły się na oficjalne uznanie sektora za kluczowy. Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla samoorganizacji sektora i wypracowania wspólnego stanowiska całej branży, po to, by uczynić nasz głos jeszcze bardziej słyszalnym – podkreślił dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

A wymienione osie to: cyfryzacja, bezpieczeństwo w obrębie technologii i surowców, lokalizacja produkcji przemysłowej, Zielony Ład oraz społeczeństwo wysokich kompetencji. Wokół nich zaprojektowany został rozległy program wsparcia przemysłu w Polsce, który ma umożliwić krajowej gospodarce wychodzenie z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Powstał on dzięki bliskiemu współdziałaniu i konsultacjom z przedsiębiorcami oraz ekspertami, a jego zapisy stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie poszczególnych branż. Jedną z nich, uznaną za kluczową w dalszym rozwoju i odbudowie gospodarki jest polski przemysł chemiczny.

 

 

cyfryzacja

ziel ład

lokalizacja

bezpieczeństwo

społ wysokich kompetencji

 

Pięciu osiom rozwojowym w Polityce Przemysłowej przypisano dwa rodzaje instrumentów wsparcia: o charakterze horyzontalnym, dotyczące wyzwań obejmujących całą gospodarkę oraz o charakterze branżowym, odpowiadające na potrzeby konkretnych branż. Dokument stanowi zestaw działań, który ma pomóc w pełni wykorzystywać i rozwijać potencjał polskiego przemysłu, w tym branży chemicznej. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w kontekście wzmacniania – istotnej z perspektywy unijnej – reindustrializacji i budowie strategicznej autonomii. Oferta prezentowana w programie Polityki Przemysłowej dotyczy m.in. działań z obszaru legislacji, w tym deregulacji czy kwestii specyficznych dla danego przemysłu, finansowania spójnej dla całej branży agendy badawczej, a także rynku pracy i rozwoju kompetencji kadrowych.

 

Kontakt branżowy

 

Jednym z głównych sposobów realizacji założeń Polityki Przemysłowej Polski będą tzw. kontrakty branżowe, zawierane pomiędzy przedstawicielami danej gałęzi przemysłu rządem. W tego typu umowach precyzyjnie określone zostaną cele, oczekiwane rezultaty i czas trwania. Obie strony zobowiążą się do działań, które będą stanowić odpowiedź na problemy i na bariery napotykane przez przemysł, a jednocześnie wpiszą się w całościową strategię rozwoju polskiej gospodarki. Zdaniem Ministerstwa, pozwoli to uzyskać lepszą synergię i koordynację pomiędzy prorozwojowymi działaniami prowadzonymi przez sektor prywatny i publiczny. Korzyścią dla branży, uznanej za strategiczną, ma być zaprojektowanie rozwiązań sektora publicznego, dopasowanych do konkretnych potrzeb danej gałęzi, które mogą nie być dostatecznie dobrze zaspokajane w ramach polityk bardziej ogólnych, horyzontalnych. Prace nad kontraktem branżowym mają przyczynić się także do refleksji branży nad jej potrzebami oraz pobudzić współpracę biznesową, nastawioną na długofalowy rozwój.

Przemysł chemiczny stanowi bazę dla rozwoju technologicznego, ochrony środowiska naturalnego, nowych odkryć naukowych, rozwoju innych sektorów gospodarki, czy zmiany przyzwyczajeń konsumenckich. Branża chemiczna jest fundamentem nowoczesnego świata, a uznanie polskiego przemysłu chemicznego za jeden z filarów gospodarki podkreśla jego znaczenie i kluczowy charakter dla dalszego rozwoju całego kraju.

W opublikowanym właśnie raporcie pt. Polityka Przemysłowa Polski czytamy m.in., że:

„Dalszy rozwój przemysłu chemicznego uzależniony jest w dużej mierze od otoczenia regulacyjnego, dalszych uproszczeń w przepisach prawa tak, aby w racjonalny sposób móc stymulować rozwój branży. W związku z planowanym zaostrzeniem przepisów oraz norm środowiskowych tytułem wykonania postanowień Europejskiego Zielonego Ładu, Strategii w zakresie chemikaliów na rzecz nietoksycznego środowiska, w perspektywie kolejnych lat firmy sektora chemicznego będą zmuszone ponieść dodatkowe wydatki inwestycyjne, aby dostosować swoją działalność (nowe technologie, infrastruktura techniczna, narzędzia monitorowania, zarządzanie big data, itd.) do ekologicznych i niskoemisyjnych wymagań regulacyjnych.

Największą szansą rozwojową dla branży chemicznej jest dziś budowanie gospodarki wodorowej. Wodór będzie szeroko wykorzystywany w państwach dążących do neutralności klimatycznej jako bezemisyjny nośnik energii. Polska już dziś jest jednym z największych na świecie producentów wodoru, a wyzwaniem stojącym przed branżą chemiczną jest przejście na produkcję “zielonego” wodoru oraz przygotowanie się na rosnący popyt, związany z realizacją polityki klimatycznej.”

Więcej informacji w raporcie.

 

Strategiczność polskiego sektora chemicznego będzie również jednym z głównych tematów podczas VIII Kongresu Polska Chemia, który odbędzie się już 16 czerwca w formule całodziennego programu telewizji online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla wszystkich zarejestrowanych.

 

Szczegóły i rejestracja dostępna jest na stronie: www.kongrespolskachemia.pl 

Posty pokrewne