Publikacje w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (akt. 27.04.)

 Publikacje w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (akt. 27.04.)

Zapraszamy do korzystania z najnowszych materiałów dotyczących inicjatyw objętych planem na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. 

1. Raport "Winning in a circular economy" (akt.27.04)

"Winning in a circular economy" oferujące praktyczne kroki dla europejskiego przemysłu chemicznego. Cefic wspólnie Accenture podjął się zbadania rozwoju transformacji przemysłu chemicznego w kierunku GOZ. Niniejszy raport przedstawia w zarysie efekt przyspieszonego przejścia na gospodarkę cyrkulacyjną, zagłębia się w elementy konstrukcyjne, aby zamknąć obieg i omawia ogólny wpływ na dynamikę łańcucha wartości.

2. Komisja Europejska – Postępy UE w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i zielonej gospodarki 2020

Istotne w kontekście działań pochodzących z obszaru „Monitorowanie postępów” nowego CEAP.

Niniejsza publikacja opiera się na istniejącej unijnej tabeli wyników w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami (stosowanej już w ramach monitorowania, takich jak ramy monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym, wskaźniki UE w zakresie celów zrównoważonego rozwoju oraz monitorowania 7. EAP przez Europejską Agencję Środowiska) i ma na celu przyczynienie się do monitorowania przez Komisję postępów w polityce ochrony środowiska i ocenie jej skuteczności w ramach „Programu lepszego stanowienia prawa”.

3. Komisja Europejska – Znaczenie biodegradowalnych i kompostowalnych konsumpcyjnych produktów z tworzyw sztucznych i opakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym

Odnosi się do działania „Ramy polityki dla tworzyw biologicznych i tworzyw biodegradowalnych lub kompostowalnych” w obszarze „Kluczowych łańcuchów wartości produktu” nowego CEAP. Badanie to ocenia możliwe implikacje zastosowania produktów z tworzyw sztucznych i opakowań sprzedawanych jako „biodegradowalne” lub „(domowe) kompostowalne” i identyfikuje warunki / zastosowania, w których kompostowalność przemysłowa lub domowa produktów lub opakowań może mieć wartość dodaną w porównaniu do ponownego użycia i innych form odzysku.

4. Komisja Europejska – Badanie wspierające Komisję w gromadzeniu uporządkowanych informacji i określaniu obowiązków sprawozdawczych dotyczących olejów odpadowych i innych odpadów niebezpiecznych

Istotne w kontekście działania „Przegląd zasad właściwego przetwarzania olejów odpadowych” w obszarze „Kluczowych łańcuchów wartości produktu” nowego CEAP. Badanie to składa się z dwóch części. Część I dotyczy odpadów olejowych, a część II dotyczy rozpuszczalników.

5. JRC – Aktualizacja metod oceny wpływu na cykl życia: ekotoksyczność w wodzie słodkiej, toksyczność dla ludzi – badanie

Dotyczy inicjatywy "A SUSTAINABLE PRODUCT POLITYICY FRAMEWORK" w ramach nowego CEAP, a w szczególności metodologii PEF/OEF, ponieważ pierwsze sprawozdanie stworzyło podstawę dla zaleceń dotyczących śladu ekologicznego produktów i organizacji (PEF/OEF) dla kategorii i modeli oddziaływania zgodnie z zaleceniem 2013/179/UE w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru i informowania o ekologiczności produktów i organizacji w całym cyklu ich życia.

6. Raport EEA  – Gospodarka o obiegu zamkniętym w Europie 2019

Efektywność zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym w Europie 2019.

Posty pokrewne