Relacja z Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 2018 w Siedlcach

 Relacja z Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 2018 w Siedlcach

W dniach 18-19 października 2018 r. w Siedlcach odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

 

Szczyt objęty został Honorowym Patronatem przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierza Kujdę, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytę Bielak-Jomaa, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Górę, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka, Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka, Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę, Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha, Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Białegostoku, Prezydenta Lublina, Prezydenta Łodzi, Prezydenta Nowego Sącza, Prezydenta Olsztyna, Prezydenta Rzeszowa, Prezydenta Siedlec, Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego, Prezydenta Torunia, Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Kolejnictwa, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Związek Grup  Producentów Owoców i Warzyw, Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Krajową Izbę Gospodarczą, Krajową Unię Producentów Soków, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Polską Federację Producentów Żywności, Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, Polską Izbę Spedycji i Logistyki, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami.

 

 

Dwa dni Szczytu zostały podzielone na cztery części: Sesję Plenarną, otwierającą obrady, zatytułowaną „Filary polskiej gospodarki przyszłości – Państwo – Gospodarka – Samorząd”, Sesję I pt. Energetyka, Sesję II pt. Gospodarka, Sesję III pt. Bezpieczeństwo. W drugim dniu odbyła się Sesja IV organizowana przez Ministerstwo Energii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została zatytułowana Gospodarka niskoemisyjna w działaniach na rzecz czystego powietrza. Na zakończenie pierwszego dnia debat OSG 2018 odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki”.

 

Szczyt został oficjalnie zainaugurowany przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, a także Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego, którzy w swoich przemówieniach zwracali uwagę na konieczność pogłębionej dyskusji nad przyszłością i kierunkami rozwoju polskiej gospodarki. Wyrazili przekonanie, że zarówno dobór tematów podczas OSG 2018, jak i zaproszonych do debat gości pozwolą na rzetelną i kompleksową dyskusję na temat rozwoju Polski. Minister Energii odczytał także list do uczestników od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zaś senator Waldemar Kraska odczytał list od Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

 

Sesją otwierającą Szczyt była Sesja Plenarna pt. „Filary polskiej gospodarki przyszłości – Państwo – Gospodarka – Samorząd”, której Partnerem Energetycznym była PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.. Wzięli w niej udział: prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej; Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; dr Edyta Bielak–Jomaa – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Jadwiga Emilewicz –  Minister Przedsiębiorczości i Technologii; Mariusz  Jedynak – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Kazimierz Kujda – Prezes NFOŚiGW; Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Piotr Naimski – Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Karol Okoński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji; Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Tomasz Zdzikot – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej. Moderatorem debaty był: Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP S.A. Zaproszeni uczestnicy debaty w pierwszej kolejności starali się nakreślić kierunki i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju kraju. W tym kontekście poruszono istotną kwestię roli Państwa w kreowaniu i gwarantowaniu rozwoju, uwzględniając także perspektywę europejską, zwłaszcza pod kątem możliwości, jakie pojawiają się w ramach nowej perspektywy budżetowej UE. W dalszej kolejności odniesiono się do strategii bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki, która także musi w coraz większym stopniu uwzględniać tempo rozwoju społecznego, a także efektywne działania na poziomie samorządowym. Równie ważnym zagadnieniem była współpraca biznesu i nauki na rzecz innowacyjnego rozwoju gospodarczego. W ramach podsumowania starano się także odnieść do sytuacji gospodarczej Polski na tle UE i świata.

 

 

Sesja I: Energetyka składała się z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Energetyka”, „Ciepło systemowe – program Czyste Powietrze” oraz „Elektromobilność”.

 

Panel Energetyka poprowadzony został przez Oskara Waluśkiewicza – Counsel, K&L Gates Jamka sp. k., zaś w dyskusji wzięli udział: Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, „Polimex-Mostostal” S.A.; Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie S.A.; Alicja Barbara Klimiuk – p. o. Prezesa Zarządu, ENERGA S.A.; Zbigniew Kozłowski – Of Counsel, K&L Gates Jamka sp. k.; Mariusz Samordak – Dyrektor Departamentu Projektów Sektorowych, Bank Gospodarstwa Krajowego; Tomasz Tarwacki – Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Analiz Sieciowych, Departament Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Debata rozpoczęła się od nakreślenia swego rodzaju „mapy” inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych obecnie oraz zaplanowanych w najbliższej przyszłości. Zwrócono przy tym szczególną uwagę na nowe metody zarządzania energetycznymi projektami inwestycyjnymi, a także modelami finansowania tego typu inwestycji. Nie bez znaczenia miał też kontekst regulacyjny projektów – zaproszeni goście starali się nakreślić potencjalne bariery, jak i możliwości, jakie dają obecne przepisy regulacyjne. Zwrócono również uwagę, że współczesne projekty nie mogą być wdrażane, bez odpowiedniego uwzględnienia europejskiej infrastruktury energetycznej. W ramach dyskusji odniesiono się też do miejsca odnawialnych źródeł energii w modelach biznesowych grup energetycznych. Partnerem Energetycznym Panelu był TAURON Polska Energia S.A.

 

Panel Ciepło systemowe – program „Czyste Powietrze” moderowany był przez dr Jerzego Baehra – Radcę Prawnego i Partnera Zarządzającego, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. oraz Macieja Szambelańczyka – Radcę Prawnego i Partnera, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. Głównym Partnerem Panelu była PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., zaś Partnerem PGNiG Termika S.A. Do dyskusji, w ramach powyższego panelu zasiedli: Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Mariusz Gajda – Wiceprezes Zarządu, ENERGA Wytwarzanie S.A.; Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska Sp. z o.o.; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Karol Tchórzewski – Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Podczas debaty zaproszeni goście odnieśli się w pierwszej kolejności do roli ciepłownictwa w walce z zanieczyszczeniem powietrza, co stanowiło wstęp do rozważań nad inwestycjami w ciepłownictwie, z uwzględnieniem dychotomii ciepłownictwo komunalne – prywatne. W dalszej kolejności analizowano możliwości wykorzystania sieci ciepłowniczych w kontekście ekorozwoju kogeneracji. Równie ciekawym tematem była kwestia skuteczności uchwały antysmogowej po roku od implementacji i pytania o pogodzenie interesu mieszkańców samorządów i branży górniczej.

 

Panel Elektromobilność, którego Partnerem Energetycznym był TAURON Polska Energia S.A., zamykający Sesję I Szczytu został poprowadzony przez Filipa Opokę – Radcę Prawnego, Partnera w Kancelarii NGL Wiater sp. k. W roli prelegentów wystąpili: Ryszard Biernacki – Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji, KGHM Polska Miedź S.A.; Szymon Byliński – Dyrektor, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii; Dariusz Chrzanowski – Wiceprezes Zarządu, ENERGA Obrót S.A.; Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Artur Kalicki – Kierownik Zespołu ds. Elektromobilności, Magenta Grupa TAURON; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej sp. z o.o.; Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; dr Grzegorz Tchorek – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski; dr Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. Dyskusja o elektromobilności rozpoczęła się od nakreślenia jej roli w gospodarce, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Nie bez znaczenia była też kwestia rozbudowy infrastruktury ładowania i wyzwań, jakie w związku z tym czekają Operatorów Systemów Dystrybucji i samorządów. W dalszej części debaty starano się nakreślić oczekiwania rynku w odniesieniu do samochodów tradycyjnych i o napędach alternatywnych. Powyższe rozważania stanowiły wstęp do omówienia polskiego projektu e-mobility na tle konkurencji i rozważań e-mobility jako elementu koncepcji smart city. W ostatniej części panelu zastanawiano się, czy samochód ekologiczny musi być na prąd. Dyskutowano także o możliwych obszarach polskiej specjalizacji w elektromobilności.

 

 

Sesja II: Gospodarka składała się z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Gospodarka 4.0”, „Infrastruktura i transport” oraz „Samorząd lokalny”.

OSG2018

Panel Gospodarka 4.0 został poprowadzony przez dr Jerzego Baehra – Radcę Prawnego i Partnera Zarządzającego, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. oraz Macieja Szambelańczyka – Radcę Prawnego i Partnera, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. zaś do debaty zasiedli: Sławomir Brzeziński – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.; Michał Chwieduk – Biuro Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Aleksandra Fraś-Zdeb – Airly Sp. z o.o.; Honorata Kępowicz-Olszówka – Kierownik Referatu, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Marek Paczuski – Dyrektor Oddziału ZUS w Siedlcach; Robert Piłka – Pełnomocnik Zarządu, Przewozy  Regionalne Sp. z o.o.; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Zaproszeni goście najpierw starali się odpowiedzieć na pytanie, co oznacza dzisiaj termin „Gospodarka 4.0”. Zastanawiano się także nad rolą Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych modeli biznesowych. Uczestnicy panelu, na podstawie własnych doświadczeń starali się również określić, czy innowacyjność należy rozumieć jako szybkie wdrożenie rozwiązań przełomowych, czy jest to raczej rozwój poprzez optymalizację. Bardzo ważnym elementem dyskusji były sposoby na pozyskanie kapitału na badania i rozwój. W drugiej części panelu skoncentrowano się nad zagadnieniami bezpieczeństwa – w kontekście inwestycji w rozwiązania poprawiające poziom bezpieczeństwa projektów, jak i również dynamiki otoczenia regulacyjnego. Rozważania objęły także kontekst europejski i globalny – w szczególności zastanawiano się nad dostępnością środków unijnych na innowacje w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz kondycją gospodarek narodowych w czasach globalnej konkurencji.

OSG2018 Tomasz Zieliński PIPC

Panel Infrastruktura i transport moderowany był przez prof. Halinę Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Debata była podzielona na dwie części eksperckie – w pierwszej wystąpili: Łukasz Bryła – Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego; Maciej Brzozowski – Manager, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Arkadiusz Gmurzyński – Dyrektor Departamentu Lotnisk, Urząd Lotnictwa Cywilnego; Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki; Paweł Szaciłło – Dyrektor ds. Sektora Transportu i Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego; Przemysław Wróbel – Ekspert Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W drugiej części eksperckiej wystąpili: Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Łukasz Marcinkiewicz – Dyrektor Zarządzający LH Engineering, Dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Lafarge; Tomasz Prejs –  Prezes Zarządu, Stadler Polska Sp. z o.o.; Tadeusz Syryjczyk – Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR; Konrad Wyrwas – Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa; dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa. W ramach pierwszej części zaproszeni eksperci podjęli temat szeroko rozumianej infrastruktury transportowej. Z jednej strony odniesiono się do kwestii planów Centralnego Portu Komunikacyjnego, jako rozwiązania dla gospodarki i logistyki kraju, Programu Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych, czy znaczeniu infrastruktury portowej dla rozwoju polskiej gospodarki. Z drugiej strony zastanawiano się, jak zachęcić obywateli do korzystania z transportu publicznego oraz jaką przyszłość czeka transport w kontekście wyzwań demograficznych i technologicznych. Druga część panelu skoncentrowała się wokół transportu kolejowego. W jej ramach zastanawiano się nad kluczowymi projektami kolejowymi z punktu widzenia gospodarki. Wśród nich istotnym zagadnieniem była kolej metropolitalna, jako kluczowy element strategii transportowej samorządów. Równie interesującym zagadnieniem, poruszonym podczas dyskusji była problematyka transportu intermodalnego, hubów i centrów logistycznych w strategii PKP i rosnący rynek prywatnych przewoźników cargo. Na koniec zaś zastanawiano się nad perspektywicznymi szlakami i nowymi kierunkami potoków towarów (północ-południe, Europa Chiny).

 

 

Panel Samorząd lokalny poprowadzony został przez Jarosława Jóźwiaka – Adwokata w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, zaś w debacie wzięli udział: Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego; Tomasz Hapunowicz – Wójt Gminy Zbuczyn; Jan Ługowski – Burmistrz Miasta i Gminy Mordy; Piotr Pokropek – Dyrektor Regionu Mazowieckiego, Bank Gospodarstwa Krajowego; Krzysztof Wolny – Burmistrz Gminy Międzychód; Ewa Wolniewicz-Warska – Head of Sales, Kapsch Telematic Services Sp z o.o.; Karol Wójcik – Przewodniczący Rady Programowej, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami. Panel został podzielony na trzy główne nurty tematyczne. Pierwszy, inwestycyjny, w ramach którego odniesiono się do realizowanych i planowanych inwestycji samorządowych w kontekście nowej perspektywy finansowej UE. W ramach drugiego (finansowego) zastanawiano się jak utrzymać tempo inwestycji w kolejnych latach w kontekście mniejszych środków pochodzących z funduszy europejskich i gdzie szukać alternatyw. Trzeci nurt, odnosił się do problematyki smogu jako problemu w okresie jesienno-zimowym, który dotyczy większości gmin i miast w Polsce (rozwiązania proponowane i wdrażane na szczeblu centralnym oraz na poziomie samorządów).

 

 

Sesja III: Bezpieczeństwo złożona była z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Bezpieczeństwo narodowe” „Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe” oraz „Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego”.

 

Panel Bezpieczeństwo narodowe był moderowany przez dr Krzysztofa Wiatera – Radcę Prawnego, Partnera Zarządzającego, NGL Wiater sp. k., zaś w dyskusji wzięli udział: dr inż. Tomasz Balcerzak – Katedra Technologii Lotniczych, Wydział Transportu, Politechnika Śląska; Julia Anna Hetlof – Attorney At Law, USANATO BDE LIAISON; dr Łukasz Kister – Niezależny Ekspert Bezpieczeństwa, Information Security Service; Wiesław Łodzikowski – Dyrektor Pionu Technologii, NASK S.A.; Karol Okoński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji; Tomasz Soczyński – Dyrektor Zespołu Informatyki, Urząd Ochrony Danych Osobowych. Debata rozpoczęła się od tematu kształtowania polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej i w ogóle pytania, czy Polska jest krajem bezpiecznym, w kontekście priorytetowych obszarów bezpieczeństwa narodowego. W szczególności odniesiono się do Narodowej Polityki Zbrojeniowej i jej fundamentalnego znaczenia dla modernizacji i rozwoju przemysłu obronnego. Drugim, wiodącym tematem panelu były wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem. Zaproszeni goście przeanalizowali je z perspektywy Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2020 oraz Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W dalszej kolejności podjęto temat RODO w erze społeczeństwa cyfrowego oraz dyrektywy Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terenie UE – NIS (Network and Information Security). Na koniec przeanalizowano potencjał polskiego przemysłu obronnego – polskiej produkcji zbrojeniowej na tle rynków światowych.

 

Panel Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe moderowany był przez Macieja Wesołowskiego – Radcę Prawnego, Partnera w Kancelarii NGL Wiater sp. k., natomiast w debacie udział wzięli: Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii; Tomasz Lesiewicz – Prezes Zarządu, Enspirion Sp. z o.o.; Arkadiusz Sekściński – p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.; Tomasz Wilczak – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych; PGNiG Termika S.A.; Mateusz Wodejko – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A.; Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A. Zaproszeni prelegenci w pierwszej kolejności zastanawiali się nad stanem bezpieczeństwa surowcowego Państwa z perspektywy kluczowych zasobów. Jednocześnie starano się nakreślić miejsce OZE (biokomponenty i biopaliwa) w polityce energetycznej państwa. Kolejnym tematem, jaki został poruszony podczas debaty dotyczył stopnia zaawansowania projektu Baltic Pipe jako elementu współpracy w ramach basenu Morza Bałtyckiego oraz kwestii Nord Stream 2 i pytania o potencjalnych sojuszników Polski. Dotychczasowe wnioski pozwoliły odnieść się do pytania w jakim stopniu polityka klimatyczna i surowcowa wpływa na politykę energetyczną. Druga część panelu zdominowany został przez dyskusje na temat innowacyjności i aktywności badawczo-rozwojowej w sektorze energetycznym. W szczególności rozważano metody magazynowania energii, a także surowców wtórnych – dla i z energetyki.

 

Panel Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego, zamykający trzecią sesję OSG 2018 moderowany był przez Jakuba Oliprę – Ekonomistę Departamentu Analiz Makroekonomicznych, Credit Agricole Bank Polska S.A., zaś do dyskusji zasiedli: Witold Boguta – Prezes Zarządu, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw; Wiktor Szmulewicz – Prezes, Krajowa Rada Izb Rolniczych; Joanna Tumińska – Dyrektor Biura Ochrony Roślin i Techniki, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie; Jerzy Wierzbicki – Prezes, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Na sam początek zaproszeni goście odnieśli się do kwestii polityki rolnej Państwa – dopłat oraz innych dostępnych narzędzi wsparcia dla sektora rolno-spożywczego. Jednocześnie podniesiono temat roli stowarzyszeń branżowych i grup producenckich w Polsce i za granicą w kształtowaniu regulacji dla sektora rolno-spożywczego. Tematem szczególnie dyskutowanym zarówno przez prelegentów, jak i uczestników w ramach pytań z Sali był problem budowania marki polskiej żywności, w szczególności jeżeli chodzi o budowę wizerunku branży w kraju i na świecie i zwiększanie rozpoznawalności naszych produktów. W tym kontekście odniesiono się do zagadnienia patriotyzmu konsumenckiego i protekcjonizmu z perspektywy możliwości i zagrożeń płynących z funkcjonowania na wspólnotowym rynku. Równie ciekawym tematem, jaki został omówiony podczas panelu, były umowy UE o wolnym handlu oraz potencjalne skutki dla polskiego sektora rolno-spożywczego. Na koniec odniesiono się do społecznej odpowiedzialności sektora rolno-spożywczego i znaczenia samoregulacji w kontekście wyzwań zdrowotnych i środowiskowych.

 

 

Na zakończenie pierwszego dnia Szczytu odbyła się wieczorna gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018”. Statuetka „Bursztyn Polskiej Gospodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Nagroda jest uhonorowaniem Laureatów za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.

 

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018” zostali:

 

Jadwiga Emilewicz,  Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Elżbieta Rafalska,  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w imieniu Pani Minister nagrodę odebrał Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska

Marian Banaś, Sekretarz Stanu Ministerstwa Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej (w imieniu Pana Ministra nagrodę odebrał Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej)

Bank Ochrony Środowiska S.A. (nagrodę dla Banku odebrał Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.)

Stadler Polska Sp. z o.o. (nagrodę dla Spółki odebrał Tomasz Prejs, Prezes Zarządu, Stadler Polska Sp. z o.o.)

 

 

W drugim dniu Szczytu odbyła się Sesja IV organizowana przez Ministerstwo Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zatytułowana „Gospodarka niskoemisyjna w działaniach na rzecz czystego powietrza”. W ramach sesji odbyły się dwa panele: „Inwestycje energetyczne w praktyce i możliwości ich finansowania” oraz „Energetyka rozproszona jako element gospodarki niskoemisyjnej”. Sesji towarzyszyły warsztaty prowadzone przez doradców energetycznych skierowane do przedsiębiorców, właścicieli domów, właścicieli gospodarstw rolnych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, na których omówiono możliwości zdobycia dofinansowania na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej oraz zagadnienia związane z ograniczeniem negatywnego wpływu emisji na jakość powietrza. Sesję oficjalnie zainaugurowali Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska; Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce, zaś moderatorem Sesji był Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP S.A. Po oficjalnej inauguracji, w ramach wprowadzenia, zaprezentowany został film o projektach sektora energetyka współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Panel „Inwestycje energetyczne w praktyce i możliwości ich finansowania” rozpoczął się od wystąpień wprowadzających, wygłoszonych przez Tomasza Dąbrowskiego – Podsekretarza Stanu, Ministerstwa Energii (tytuł wystąpienia: Dobre doświadczenia w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie obniżenia emisyjności gospodarki); Artura Szymona Michalskiego – Zastępcę Prezesa NFOŚiGW (tytuł wystąpienia: Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz poprawy stanu powietrza w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 – 2020); Jarosława Orlińskiego – Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (tytuł wystąpienia: Działania na rzecz poprawy stanu powietrza w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z przedstawieniem koncepcji na nową perspektywę finansową). Dokonano także prezentacji projektu Doradztwa Energetycznego wraz z przedstawieniem Beneficjentów POIiŚ 2014-2020, którzy skorzystali ze wsparcia (prezentacji dokonała Anna Trudzik, Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW). Następnie odbyła się dyskusja, w której udział wzięli: Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Michał Godlewski – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Energii; dr inż. Jarosław Bigorajski – Ekolog, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Paweł Okoński – Prezes Zarządu BOŚ Eko Profit S.A. Joanna Smolik – Dyrektor Biura Strukturyzacji i Finansowania, Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Panel Energetyka rozproszona jako element gospodarki niskoemisyjnej miał charakter wystąpień prezentacyjnych. Wstęp do panelu wygłosił Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii, zaś z wśród występujących panelistów znaleźli się: Wojciech Lutek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Marzena Skąpska, Zastępca Dyrektora, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Sylwia Koch–Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności; Urszula Zając – Dyrektor, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Daniel Raczkiewicz – IEN Energy; Jacek Szymczak – Prezes, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

 

 

IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Szczytu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Strategicznemu: TAURON Polska Energia S.A., Partnerom Głównym: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A., Partnerom Bankowi Gospodarstwa Krajowego, firmie BELSE Sp. z o.o., ENEA S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., GAZ-SYSTEM S.A.; Grupie LOTOS S.A., PERN S.A., firmie Polimex-Mostostal S.A., PGNiG S.A., Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., PGNiG Termika S.A., Veolia Energia Polska Sp. z o.o., Sponsorom PKN ORLEN S.A., firmie Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Stadler Polska Sp. z o.o., Kancelarii NGL Wiater sp. k., K&L Gates Jamka sp. k., ENERGA S.A., Bankowi Ochrony Środowiska S.A., Airly Sp. z o.o. Współorganizatorom Miastu Siedlce oraz Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach. Dziękujemy także za współpracę Ministerstwu Energii oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, BMW Motorrad, Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów.

 

Podziękowania należą się również Patronom Medialnym: TVP INFO, Magazynowi Bezpieczeństwo Publiczne, Magazynowi Biomasa, Portalowi Biznesalert.pl, Portalowi Businesspl.com, Magazynowi Chemia i Biznes, Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, Portalowi CEO.com.pl, Dziennikowi Gazecie Prawnej, Czasopismu O Bezpieczeństwie i Obronności, Portalowi DocenPolskie.pl, Dziennikowi Rzeczpospolita, Dziennikowi Warto Wiedzieć, Czasopismu Echo Katolickie, Portalowi EnergiaDirect Portalowi Energetykon.pl, Portalowi ESCO w Polsce, Magazynowi Express Przemysłowy, Czasopismu Forum Samorządowe, Gazecie Polskiej Codziennie, Portalowi INFOR.PL, Portalowi Innovation Women, Portalowi Inteligentne Miasta i Regiony, Portalowi Investing.com, Portalowi Inzynieria.com, Katolickiemu Radiu Podlasie, Klubowi Integracji Europejskiej, Czasopismu Law Business Quality, Portalowi Logistyka.net.pl, Magazynowi Autostrady, Portalowi Mieso.com.pl, Media Planet, Portalowi Multimodalny.pl, Czasopismu Nowa Energia, Portalowi NowoczesnaFarma.pl, Portalowi Nuclear.pl, Magazynowi OZEON, Portalowi Podlasie24.pl, Portalowi Polska Chemia, Polskiemu Radiu 24, Portalowi Przedsiebiorcy.eu, Magazynowi Sad Nowoczesny, Serwisowi Administracyjno-Samorządowemu, Portalowi AgroTechnika, Reporterowi Chemicznemu, Magazynowi Rzeźnik Polski, Magazynowi Świat Elit, Smart Grids Polska, Portalowi TerazSrodowisko.pl, Warsaw Business Journal, Warsaw Press, Telewizji TV Wschód, Tygodnikowi Siedleckiemu, Magazynowi Warzywa i Owoce Miękkie, Portalowi WysokieNapiecie.pl.

Posty pokrewne