VII Kongres Polska Chemia już za nami

 VII Kongres Polska Chemia już za nami

16 września odbyło się największe wydarzenie w branży chemicznej, VII Kongres Polska Chemia.

Jesteśmy strategiczną branżą, która potrzebuje partnerskiego traktowania i dialogu z administracją. Apelujemy, by tak nas zacząć traktować. Chemia leczy, żywi, ubiera, chroni i zwłaszcza w obecnych czasach nie jest to puste hasło, tylko najcelniejszy opis znaczenia, jakie sektor odgrywa dla całej gospodarki i codziennego życia każdego z nas – tymi słowami dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) podsumowuje najważniejsze wydarzenie sektora chemicznego.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) kierując się troską o bezpieczeństwo uczestników i ekspertów w czasie pandemii COVID-19, postanowiła zorganizować kongres w wyjątkowej formule telewizji online. W trakcie wydarzenia przedstawiciele świata nauki, biznesu, organizacji branżowych oraz administracji UE i państwowej wielokrotnie podkreślali, że Polska Chemia ma strategiczne znaczenie dla narodowej gospodarki, co jest szczególnie zauważalne w czasie pandemii koronawirusa.

Strategiczna rola Polskiej Chemii

To już 7. edycja Kongresu Polska Chemia, który stał się jednym z najważniejszych w branży w Europie. 2020 rok to trudny czas pandemii, która wpłynęła na całą gospodarkę. Wpłynęła także na formułę kongresu, która w tym roku odbywa się w formie programu telewizyjnego online. Pandemia uświadomiła natomiast wielu osobom jak ważną, strategiczną rolę w gospodarce zajmuje Polska Chemia. Firmy z sektora odpowiadają m.in. za produkcję wielu komponentów do produkcji środków medycznych, płynów do dezynfekcji itp., bez których walka z wirusem COVID-19 byłaby niemożliwa – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Strategiczną rolę Polskiej Chemii dostrzega także dr Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W trakcie wydarzenia podkreślał on, że branża chemiczna odgrywa strategiczną rolę, nie tylko ze względu na liczbę przedsiębiorstw, ani też dlatego, że sektor chemiczny jest trzeci, jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych pracowników w Polsce. Jako główny powód podał on natomiast argument, że branża chemiczna stanowi horyzontalne wsparcie dla innych sektorów przemysłowych. Komponenty chemiczne są przecież niezbędne dla innych branż. Zdaniem ministra Mazura w dobie pandemii uświadomiliśmy sobie, że potrzebujemy także pewnej relokacji produkcji w Europie. Co jest tendencją pozytywną. Wiele firm zastanawia się, aby do Polski przenosić swoją produkcję i nasz kraj powinien to wykorzystać.

O strategicznej roli Polskiej Chemii mówiła także Małgorzata Jarosińska–Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Ona także podkreśliła, że znaczenie Polskiej Chemii było szczególnie widoczne na początku pandemii. Jej zdaniem silna pozycja sektora chemicznego i jego różnorodność, potencjał naukowo-badawczy może stać się siłą napędową polskiej gospodarki. Im bardziej innowacyjne będą przedsiębiorstwa chemiczne, tym łatwiej uda się im zachować konkurencyjność. Dobrą wiadomością dla branży jest fakt, że nowa perspektywa finansowa UE niesie ze sobą środki na rozwój innowacji firm.

Inwestycje, innowacje i neutralność klimatyczna

Wśród głównych tematów poruszanych w trakcie VII Kongresu Polska Chemia można było wyodrębnić główne nurty. Eksperci często dyskutowali na temat pro-środowiskowych regulacji unijnych, inwestycji i innowacji. Zdaniem Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu, branża chemiczna jest strategiczna dla osiągnięcia celów klimatycznych, gdyż wiele rozwiązań, które są Polsce potrzebne do osiągniecia tych celów może dostarczyć właśnie Polska Chemia. Rząd opracował kilka dokumentów, które określają kierunki transformacji klimatycznej, są to np. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu, strategia rozwoju niskoemisyjnego czy polityka energetyczna Polski. Duże znaczenie w transformacji związanej z Europejskim Zielonym Ładem będzie miał Fundusz Modernizacyjny, jego środki nie będą ograniczone do samej energetyki, ale też będzie on funkcjonował w innych sektorach przemysłowych. Dobrą informacją jest, że spółki chemiczne też będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Unia Europejska przygotowała także fundusz innowacyjny, kierowany do najbardziej innowacyjnych projektów, również takich, które będą wdrażane na skalę komercyjną.

W programie kongresu wiele miejsca poświecono także inwestycjom, które branża chemiczna chętnie wykorzystuje by stawać się coraz bardziej konkurencyjną i innowacyjną. Jedną z nich jest projekt Polimery Police Grupy Azoty S.A., Partnera Strategicznego wydarzenia. Inicjatywa ta, to największy projekt chemiczny w Polsce z zastosowaniem zaawansowanych technologii. Ma on znaczenie strategiczne dla gospodarki, a wybór propanu jako surowca dla Grupy Azoty zwiększy konkurencyjność firmy. Projekt znacząco wpłynie na polską gospodarkę poprzez eksport produktów, a także zaspokoi popyt krajowy. Również reprezentanci drugiego Partnera Strategicznego, PKN Orlen S.A. podkreślali znaczenie rozwoju branży i stałego budowania przewag konkurencyjnych, m.in. poprzez spełnianie pro-środowiskowych wymagań UE. Przedstawiciele PKN Orlen przypomnieli, iż do 2050 roku koncern, jako pierwsza firma petrochemiczna w naszej części Europy chce osiągnąć neutralność klimatyczną.

Trendem w Polskiej Chemii, który pojawiał się w wielu wystąpieniach ekspertów w trakcie kongresu są innowacje. Co ciekawe, często temat ten był powiązany z Europejskim Zielonym Ładem i innymi proekologicznymi inicjatywami UE. Zdaniem części ekspertów wyzwania związanie z neutralnością klimatyczną są niezbędne i stanowią szansę dla Polskiej Chemii. Pozwalają zachować i wzmacniać konkurencyjność przedsiębiorstw.

VII Kongres Polska Chemia

VII Kongres Polska Chemia odbył się 16 września 2020 w formie innowacyjnej telewizji online. Program VII Kongresu Polska Chemia był atrakcyjny i uwzględniał aktualne trendy i wyzwania, przed którymi stoi polski przemysł chemiczny. Zorganizowano trzy debaty strategiczne, w trakcie których eksperci rozmawiali o inwestycjach oraz wpływie pandemii COVID-19 i nowych regulacji klimatycznych UE na gospodarkę i sektor.

W trakcie kongresu odbyły się cztery bloki tematyczne.

Blok nr 1: Czas na klimat

W ramach tego bloku rozmawiano o unijnych wyzwaniach i wymaganiach klimatycznych. Eksperci poruszali takie tematy jak wdrożenie klimatycznych założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz dążenie do neutralności klimatycznej, które inicjuje transformację energetyczną. Powyższe zagadnienia analizowano w kontekście istniejących możliwości oraz szans i zagrożeń dla Polskiej Chemii. Eksperci ze świata nauki, biznesu i administracji państwowej i UE prezentowali podejmowane przez sektor inicjatywy i nakreślali jego kluczowe potrzeby.

Blok nr 2: Czas na innowacje

Ten blok tematyczny podkreślał ważne założenie, że rozwój Polskiej Chemii jest równoznaczny z rozwojem całej narodowej gospodarki. Integralnym elementem funkcjonowania przemysłu chemicznego jest jego innowacyjność. W ramach tego bloku eksperci przedstawili najważniejsze inwestycje oraz omówili ich wpływ na inne branże. Zaprezentowano także globalne trendy i nowe oczekiwania konsumenckie oraz pokazano, jak Polska Chemia odpowiada na te aktualne wyzwania. Dyskutowano także na temat wpływu nowych trendów i porównywano je z innymi czynnikami inicjującymi innowacyjność branży. Eksperci przedstawili także aktualne badania i innowacje realizowane przez firmy z branży chemicznej.

Blok nr 3: Czas na środowisko

Przedmiotem rozmów w bloku czas na środowisko były m.in. zielone trendy i odpowiedzialność branży za środowisko. W związku z faktem, iż jednym z kluczowych wyzwań dla branży chemicznej jest obecna i przyszła polityka środowiskowa, bycie „zielonym” przestało być jedynie popularnym, nośnym sloganem, a zaczęło być realną, biznesową koniecznością. Eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie – jak podążać za zielonymi trendami i jednocześnie zachować konkurencyjność przedsiębiorstw?

Blok nr 4: Czas na bezpieczeństwo

Zarządzanie złożonymi projektami w przemyśle wymaga koordynacji wielu obszarów i aspektów. Jednym z nich jest z pewnością szeroko pojęte bezpieczeństwo. W ramach tego bloku omówione zostały aspekty rozwoju narzędzi 4.0 w kontekście potrzeb branży, a także przedstawione zostały dobre praktyki dotyczące bezpieczeństwa procesowego i transportowego.

W trakcie kongresu udział wzięło blisko 70 prelegentów – ekspertów ze świata administracji, nauki, mediów i biznesu.

Szczegóły: http://www.kongrespolskachemia.pl

Plansz partnerzy

Posty pokrewne