Zrównoważone i bezpieczne chemikalia, czyli co dla przemysłu oznacza unijna Strategia CSS?

 Zrównoważone i bezpieczne chemikalia, czyli co dla przemysłu oznacza unijna Strategia CSS?

Zapraszamy do lektury artykułu ekspertki Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr inż. Anny Zalewskiej, Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji PIPC na temat wpływu unijnej Strategii CSS, który został opublikowany na łamach czasopisma “Chemia i Biznes” (nr 1/2023).

Unia Europejska reguluje kwestię narażenia ludzi i środowiska na substancje niebezpieczne od ponad 50 lat. W październiku 2020 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała Strategię ds. zrównoważonych chemikaliów (Chemicals Strategy for Sustainability – CSS), która jest jednym z elementów Europejskiego Zielonego Ładu. Stawia ona przed branżą chemiczną oraz całym polskim przemysłem szereg wyzwań związanych z realizacją ambitnych celów KE.

  • W myśl Strategii, chemikalia i produkty mają być bezpieczne i zrównoważone już na etapie ich projektowania, pozwalając osiągnąć nietoksyczne cykle materiałowe. O nietoksycznym cyklu materiałowym możemy mówić, gdy dane produkty czy materiały są bezpieczne w trakcie całego cyklu życia, czyli od momentu ich wyprodukowania, przez użytkowanie, aż po ich unieszkodliwianie i recykling. Większa liczba substancji ma zostać objęta restrykcjami, emisje do środowiska mają zostać ograniczone, a innowacyjne rozwiązania i produkty stać się znakiem rozpoznawczym UE.
  • Strategia CSS przewiduje łącznie ponad 80 działań (w większości legislacyjnych) w perspektywie najbliższych czterech – pięciu lat i została podzielona na pięć filarów oraz 16 obszarów działań obejmujących: wzmocnienie ram prawnych, ich uproszczenie i konsolidację (jedna substancja, jedna ocena), stworzenie bazy wiedzy na temat chemikaliów, innowacje prowadzące do bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów. UE ma dawać przykład na poziomie światowym.
  • Kompleksowe ramy prawne UE w zakresie chemikaliów obejmują obecnie około 40 aktów prawnych, w tym między innymi: Rozporządzenie (UE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz Rozporządzenie (WE) nr 1272/2009 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji niebezpiecznych (CLP).
  • Jako nadrzędne akty prawne dotyczące chemikaliów, rozporządzenia REACH i CLP wprowadziły różne środki zarządzania regulacyjnego dla substancji, mieszanin i wyrobów, które wykazują szereg niebezpiecznych właściwości, przy czym bardziej restrykcyjne zarządzanie ryzykiem dotyczy tych, które uznano za budzące największe obawy. Pomimo zwiększonego zarządzania regulacyjnego substancjami niebezpiecznymi, w ostatnich przeglądach regulacyjnych zauważono, że należy zrobić więcej, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Stąd też najważniejsze inicjatywy Strategii, nad którymi toczą się już lub są zaplanowane na 2023 prace KE, to rewizja rozporządzenia REACH i CLP, nieodzowne zastosowania („essential uses”), bezpieczne i zrównoważone chemikalia na etapie projektowania („safe and sustainable by design”) oraz jedna substancja jedna ocena („one substance, one assessment”).

Powyższe fragmenty pochodzą z artykułu opublikowanego w czasopiśmie “Chemia i Biznes” (nr 1/2023).

Artykuł w skróconej formie znajduje się na portalu internetowym www.chemiaibiznes.com.pl – zachęcamy do lektury.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego pracuje nad tematyką związaną z CSS od ponad dwóch lat i to zarówno od strony rzeczniczej, przekazując postulaty branży, jak i edukacyjnej, przybliżając jej zapisy. PIPC opracowała broszurę zatytułowaną: “CSS w pigułce – obowiązki, szanse i ryzyka wynikające ze Strategii ds. zrównoważonych chemikaliów”.

Posty pokrewne