Aktywny udział PIPC w konsultacjach Komisji Europejskiej ws. rewizji rozporządzenia CLP (dot. klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów i mieszanin)

 Aktywny udział PIPC w konsultacjach Komisji Europejskiej ws. rewizji rozporządzenia CLP (dot. klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów i mieszanin)

Polska Izba Przemysłu Chemicznego wzięła aktywny udział w konsultacjach Komisji Europejskiej ws. rewizji rozporządzenia CLP (dot. klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów i mieszanin), które zakończyły się 30 marca br.

Unijne rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji (CLP), wraz z rozporządzeniem REACH, jest podstawą unijnego prawodawstwa dot. chemikaliów. Zmiany w CLP będą miały wpływ na zarządzanie regulacyjne w ramach REACH (np. identyfikacja substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, ograniczenia i zezwolenia dotyczące chemikaliów), jak również na przepisy UE dotyczące poszczególnych produktów (np. kosmetyków, produktów biobójczych i środków ochrony roślin, zabawek itp.)

W celu przyspieszenia procesu zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania, Komisja Europejska zamierza odejść, tam gdzie to możliwe i adekwatne od podejścia “substancja po substancji”, proponując aby grupa(y) podobnych substancji były klasyfikowane w sposób jednolity. Jednak substancje o podobnej strukturze cząsteczkowej nie zawsze zachowują się w ten sam sposób oraz jednakowo oddziałują na zdrowie człowieka i środowisko, dlatego też stosowanie podejścia grupowego może powodować błędną klasyfikację.

Najważniejsze wnioski przekazane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w ramach konsultacji:

  • Zharmonizowana Klasyfikacja i Oznakowanie (CLH) dla grup substancji (art. 37). Naszym zdaniem w procesie tym należy stosować naukowe, przejrzyste i solidne zasady grupowania, ponieważ celowe grupowanie oparte wyłącznie na podobieństwach strukturalnych może prowadzić do zawyżania klasyfikacji dużej liczby substancji. Należy przeznaczyć wystarczającą ilość czasu na dokładne zbadanie każdej dokumentacji CLH, zapewniając przypisanie zharmonizowanych klasyfikacji w uzasadnionych przypadkach w oparciu o kompleksowy przegląd wagi dowodów naukowych.
  • Proponowane przez KE zmiany wdrażają koncepcję MOCS poprzez wprowadzenie terminu “substancja wieloskładnikowa” jako “substancji, która zawiera więcej niż jeden składnik” (art. 2 ust. 7a). Wprowadzenie tej definicji do CLP jest zarówno mylące, jak i niepotrzebne, ponieważ jest sprzeczne ze sposobem, w jaki substancje wieloskładnikowe zostały zidentyfikowane w ramach REACH. Ponadto w połączeniu z nowymi zasadami klasyfikacji substancji wieloskładnikowych w art. 5 ust. 3 powstaje niejasność między podejściem MOCS a wymogami dotyczącymi informacji w odniesieniu do substancji podlegających rejestracji na mocy rozporządzenia REACH. Będzie wątpliwe, czy można lub należy przeprowadzić badanie w przypadku obecności składników o znanych zagrożeniach. Wynik takich badań może nie być przydatny do klasyfikacji, ponieważ może być sprzeczny z nowo zaproponowanymi przepisami w art. 5 ust. 3.
    Proponujemy dopracowanie zasady MOCS, na przykład poprzez wyraźne powiązanie tej nowej koncepcji z podstawowymi definicjami w ramach REACH lub dokumentami zawierającymi wytyczne, a także wprowadzenie do tekstu prawnego wyraźnych limitów stężenia dla klasyfikacji składników MOCS.
  • Dodanie nowych klas zagrożenia (ED, PMT/vPvM, PBT/vPvB) do szczegółowych zasad klasyfikacji mieszanin spowoduje niedostosowanie globalnych łańcuchów dostaw i różne wnioski dotyczące klasyfikacji identycznych mieszanin. Będzie to również stanowić ogromne wyzwanie dla organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów, które już teraz mają do czynienia z wysokim odsetkiem przywozu niezgodnego z przepisami.
  • Nowa propozycja w sprawie rozporządzenia CLP wymaga, aby etykiety były aktualizowane w ciągu 6 miesięcy w przypadku konieczności przypisania substancji lub mieszaninie nowej klasy zagrożenia lub bardziej rygorystycznej klasyfikacji, lub w przypadku gdy wymagane są nowe informacje uzupełniające na etykiecie. Ten termin jest zbyt krótki i niespójny z obecnymi praktykami, które okazały się odpowiednie, aby umożliwić ponowne zaprojektowanie, ponowne wydrukowanie etykiet i ponowne oznakowanie opakowań. Zgodnie z obecnymi przepisami zalecamy, aby były to 24 miesiące. Jest to czas potrzebny na wykorzystanie opakowań już zakupionych przez producentów – utylizacja opakowań z nieaktualną etykietą przeczy idei minimalizacji powstawania odpadów.
  • Apelujemy o większą elastyczność w zakresie wymogów dotyczących etykietowania. Obecne wymogi nie pozwalają na stosowanie etykiet rozkładanych w celu zapewnienia więcej niż jednego języka na etykiecie. Powoduje to uciążliwe obowiązki związane z ponownym etykietowaniem wyłącznie w przypadku przesyłek w obrębie wewnętrznego rynku UE.
  • Obawy branży dotyczą uprawnień ECHA do wykorzystania dostarczonych informacji do innych celów (art. 45). Zwróciliśmy uwagę na dalsze upoważnienie organów regulacyjnych do wykorzystywania informacji dostarczanych przez przedsiębiorstwa do innych celów (tutaj: reagowanie na zagrożenia dla zdrowia) zamiast określania nowych możliwych środków regulacyjnych. Ta redefinicja danych z perspektywy czasu powoduje niepewność prawną.

PIPC będzie nadal monitorować ten temat, o kolejnych krokach i decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Jednocześnie informujemy, że 31 marca br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało Rozporządzenie Delegowane Komisji do CLP. Dokument wprowadza nowe klasy zagrożenia substancji.

Poniżej przedstawiamy materiał opracowany przez Cefic (Europejską Radę Przemysłu Chemicznego) – 4-Punktowy Plan Działania na rzecz Skutecznego Przeglądu Rozporządzenia CLP. Zachęcamy do lektury.

Posty pokrewne