Duże zainteresowanie II Konkursem w Programie INNOCHEM

28 kwietnia br. zakończył się nabór wniosków w II Konkursie w Programie Sektorowym INNOCHEM. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podaje, że w trakcie naboru wpłynęło 40 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 188 035 370,52 zł, przy całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych 315 454 027,10 zł.

– Mimo zwiększenia puli środków przeznaczonych na dofinansowanie o 60 mln PLN w stosunku do I Konkursu, suma wnioskowanych kwot przekracza wyasygnowane przez NCBiR 180 mln PLN. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że kształt i obszary badawcze INNOCHEM-u odpowiadają na potrzeby rozwojowe Polskiej Chemii, a Program będzie stymulował działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną przedsiębiorstw sektora – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Inicjatorem i autorem studium wykonalności INNOCHEM-u jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Studium zostało zaakceptowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w grudniu 2014 r., po ponad roku wspólnych prac PIPC i przedstawicieli przedsiębiorstw sektora.

Zgodnie z regulaminem konkursu, proces oceny wniosków potrwa do 90 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Program Sektorowy INNOCHEM jest prowadzony i nadzorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”. Program jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Więcej informacji nt. Programu INNOCHEM znajdą Państwa na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i w zakładce „INNOCHEM” na stronie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Posty pokrewne