II TECHCO Forum już za nami! Podsumowanie wydarzenia

 II TECHCO Forum już za nami! Podsumowanie wydarzenia

W dniach 23-24 listopada 2021 r., w formule stacjonarnej odbyło się wyjątkowe spotkanie branży chemicznej, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) – II TECHCO Forum. Wydarzenie łączące w sobie trzy kluczowe wydarzenia PIPC w trzech blokach tematycznych – Program Bezpieczna Chemia, Forum Ekologiczne Branży Chemicznej oraz Projekt Chemia 4.0 – stanowiło niezwykłą okazję do dyskusji, prezentacji, omawiania case studies i najnowszych rozwiązań produktowych dla całego polskiego przemysłu.

TECHCO Forum to nowoczesne rozwiązania, obecne w każdym z kluczowych dla Polskiej Chemii obszarów: bezpieczeństwo, środowisko i digitalizacja, a połączenie tych elementów stanowi o unikalności tego wydarzenia. Program tegorocznego TECHCO Forum, podobnie jak rok temu, był bardzo kompleksowy i wielowymiarowy. Zawsze staramy się prezentować jak najwyższą jakość merytoryczną – agenda wydarzenia połączyła w sobie zagadnienia trzech kluczowych projektów PIPC: bloków związanych tematycznie z Programem Bezpieczna Chemia i Projektem Chemia 4.0, a także Forum Ekologicznego Branży Chemicznej – w postaci bloku środowiskowo–energetycznego. Każda część to unikalna tematyka, która została przedstawiona z perspektywy sektora chemicznego i wyzwań, jakie przed nim stoją – tymi słowami dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) podsumowuje zakończone spotkanie branży chemicznej.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, kierując się troską o bezpieczeństwo uczestników i ekspertów podczas nadal trwającej pandemii COVID–19, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, w Hotelu Magellan (Bronisławów, woj. łódzkie) zorganizowała wyjątkowe spotkanie sektora chemicznego. Wspomniane połączenie trzech kluczowych projektów PIPC w trzech blokach tematycznych – bezpieczeństwo, środowisko i cyfryzacja – sprawiło, że agenda TECHCO Forum była wieloaspektowa i niezwykle interesująca.

Tegoroczne TECHCO Forum stanowiło doskonałą okazję do wymiany opinii oraz doświadczeń pomiędzy zaproszonymi prelegentami oraz uczestnikami. W panelach dyskusyjnych, rozmowach eksperckich i licznych prezentacjach uczestniczyli przedstawiciele różnych firm i organizacji reprezentujących branżę, świata akademickiego, a także administracji. Wiele spośród rozmów wydarzenia moderowali eksperci PIPC: dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Klaudia Kleps – Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert oraz Marcin Przygudzki – Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji. W ramach konferencji w oddzielnej sali zorganizowano również specjalnie przygotowaną przestrzeń meeting pointów, w której firmy mogły zaprezentować swoje produkty i usługi, materiały promocyjne i gadżety, a także dyskutować, budować relacje i wymieniać się dobrymi praktykami.

Bezpieczna, odpowiedzialna środowiskowo, innowacyjna Polska Chemia

Wśród głównych tematów poruszanych w trakcie II TECHCO Forum można było wyodrębnić główne nurty, wokół których odbywały się poszczególne dyskusje, panele i prezentacje. Wydarzenie stanowiło odpowiedź m.in. na aktualne trendy (inwestycje wodorowe, GOZ, recykling chemiczny, zielona energia, transformacja cyfrowa); wyzwania legislacyjne (Europejski Zielony Ład, Pakiet Fit for 55, CBAM, Dyrektywa IED, zrównoważone chemikalia, ROP, gospodarka odpadowa i wodna); kwestie dotyczące instrumentów finansowania (Horyzont Europa, finansowanie innowacji i rozwiązań 4.0).

Kluczową rolę przemysłu chemicznego w zielonej transformacji Europy, podkreślali podczas TECHCO Forum zaproszeni przedstawiciele administracji – Stanisław Bukowiec, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego; Ewa Mazur – Naczelniczka Wydziału Gospodarki Wodorowej i Innowacji z Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także Marcin Wiśniewski – Radca w Departamencie Instrumentów Środowiskowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Zwracali uwagę, że udział sektora jest niezbędny do osiągania ambitnych unijnych celów proekologicznych i to branża chemiczna, jako niezwykle innowacyjna, będzie opracowywać i wdrażać najnowocześniejsze rozwiązania, realizując założenia Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55, stanowiącego jego element. Poseł Bukowiec w swoim wystąpieniu wskazywał również, iż branża chemiczna odgrywa strategiczną rolę, nie tylko ze względu na liczbę przedsiębiorstw, czy znaczący udział w PKB, lecz przede wszystkim dlatego, że stanowi ona horyzontalne wsparcie dla innych sektorów. Na koniec wystąpienia podkreślił, że Polska Chemia wdraża światowe trendy i samodzielnie opracowuje najnowocześniejsze technologie, a w sektorze chemicznym tkwi ogromny potencjał, który musi być rozwijany i wspierany.

Wiele miejsca w programie konferencji poświęcono także rozwijającym się technologiom wodorowym, które mogą stać się kluczem do zielonej transformacji przemysłu, przed którą stoi cała Europa, chcąca – jako pierwszy kontynent – osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Bardzo ważnym punktem tegorocznej edycji TECHCO Forum, w części poświęconej środowisku, było wręczenie certyfikatów Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, które w tym roku otrzymało sześć firm: Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Brenntag Polska Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A., PCC Rokita S.A. oraz Keyser & Mackay Polska Sp. z o.o.

Obecny na konferencji Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. odebrał wyróżnienie z rąk Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i w rozmowie eksperckiej opowiadał, jak wygląda realizacja Programu Responsible Care (w Polsce znanego pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska) w Grupie. Inicjatywa, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego, jest obecna w Polsce od blisko 30 lat. Realizacja Programu wymaga wdrożenia, ewidencji i śledzenia kluczowych wskaźników, odnoszących się do takich obszarów jak ochrona środowiska, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo procesowego i bezpieczeństwo pracy, o czym szczegółowo opowiadał Michał Bielski z Sekretariatu Programu “Odpowiedzialność i Troska”.

Przegląd zagadnień II TECHCO Forum – bezpieczeństwo, środowisko, cyfryzacja

Program tegorocznej edycji konferencji był niezwykle obszerny i uwzględniał aktualne trendy oraz wyzwania, przed którymi stoi cały polski przemysł chemiczny. W trakcie wydarzenia zorganizowano pięć paneli dyskusyjnych, sześć rozmów z ekspertami, a przedstawiciele firm, organizacji branżowych oraz administracji przedstawili łącznie ponad dwadzieścia unikalnych prezentacji.

W ramach tegorocznego TECHCO Forum odbyły się trzy bloki tematyczne, łączące w sobie trzy główne projekty PIPC.

Bezpieczna Chemia

W ramach pierwszego bloku tematycznego zaproszeni do panelu dyskusyjnego goście dyskutowali na temat istoty technologii, regulacji i dialogu jako trzech czynników niezbędnych do współpracy przy budowaniu bezpieczeństwa przemysłu chemicznego, zarówno z perspektywy administracji, firmy projektującej rozwiązania, jak i przedsiębiorstwa je wdrażającego. Wskazywano na to, jakie otoczenie regulacyjne jest potrzebne Polskiej Chemii, jak wspierać technologie i innowacje, by rzeczywiście można było skutecznie budować bezpieczeństwo w sektorze. Obszar bezpieczeństwa jest bezsprzecznie jednym z filarów branży chemicznej, która musi mierzyć się z licznymi zagrożeniami, dbać o pracowników mając na uwadze ogromną złożoność procesów, różnorodność chemikaliów i rozbudowaną infrastrukturę przemysłową. Dlatego też, podczas tegorocznego TECHCO Forum prelegenci prezentowali ważne z puntu widzenia branży zagadnienia – bezpieczeństwo powiązane z technologiami, regulacjami, dialogiem z administracją. W dalszej części bloku zaproszone do udziału w konferencji firmy prezentowały stosowane przez nie bezpieczne, innowacyjne rozwiązania w przemyśle chemicznym.

Podczas tej części, w drugim panelu dyskusyjnym, rozmawiano o wodorze, jednak w zupełnie nowej „odsłonie” – z perspektywy bezpieczeństwa tego „paliwa przyszłości”, które ma odegrać znaczącą rolę w ekologicznych przemianach Europy. Zaproszeni goście wskazywali także, że Polska Chemia – jako główny krajowy producent wodoru – powinna odegrać kluczową rolę w budowie gospodarki opartej o tej pierwiastek i opracowywaniu bezpiecznych wodorowych technologii. Nie zabrakło także dyskusji o ogromnym znaczeniu odpowiedniego otoczenia regulacyjnego, które jest niezbędne dla rozwoju „wodorowej rewolucji”. Kolejno, uczestnicy TECHCO Forum mieli okazję dowiedzieć się, nie tylko jak bezpiecznie produkować wodór, lecz także jak bezpiecznie go magazynować i monitorować jego potencjalnie niebezpieczne stężenie. Na koniec bloku poświęconego bezpieczeństwu poruszono problematykę emisji przemysłowych w kontekście rewizji unijnej dyrektywy IED, dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.

Środowisko – Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

Blok środowiskowy, w ramach Forum Ekologicznego Branży Chemicznej, rozpoczęła prezentacja na temat Europejskiego Zielonego Ładu i ESG (ang. Environmental, Social and Governance) w kontekście przemysłu chemicznego. W panelu „Polska Chemia w EZŁ – gdzie jesteśmy i co jeszcze musimy zrobić?” prelegenci dyskutowali na temat dalszych kierunków najważniejszych zmian; działaniach i planach podmiotów branży chemicznej; możliwości przemysłu w tworzeniu zielonych produktów i chemikaliów, a także potrzebach i wyzwaniach w zakresie wsparcia zielonej transformacji branży, zarówno od strony finansowej, jak i legislacyjnej. W dalszej części bloku, podczas kolejnego panelu dyskusyjnego, rozmówcy skupili się na kwestiach związanych z GOZ: znaczeniu rozwoju recyklingu chemicznego w osiągnięciu celów zielonej transformacji; efektywnym wykorzystanie surowców; rozwiązania systemowe i przepisach prawnych w kontekście gospodarki cyrkularnej, a także produktach i rozwiązaniach gospodarki obiegu zamkniętego. Zaproszone firmy i organizacje branżowe prezentowały także najciekawsze trendy i rozwiązania w zakresie środowiska. W obszarze środowiska nie zabrakło również rozmów o budowie gospodarki wodorowej w Polsce – możliwościach i potencjale jej rozwoju w nawiązaniu do wyzwań klimatycznych i ambitnych celów, stojących przed Europą. W bloku poświęconym zagadnieniom klimatyczno–energetycznym poruszono także bieżące, najważniejsze zagadnienia, mające szczególne znaczenie, zwłaszcza w kontekście ogłoszonego w lipcu br. pakietu unijnego „Fit for 55”, który w znaczący sposób wpłynie na funkcjonowanie całej branży. Prelegenci rozmawiali również o tym, w jaki sposób transformacja energetyczna wpływa na decyzje biznesowe, a część poświęconą środowisku zamknął blok prezentacji na temat instrumentów finansowych i badawczo–rozwojowych.

Chemia 4.0

Trzeci z bloku tematycznych tegorocznej edycji TECHCO Forum poświęcony był nowoczesnych technologiom i rozwiązaniom 4.0, których nie mogło zabraknąć w programie. W panelu dyskusyjnym „4.0 przepisem na dobrą inwestycję czy zbędny koszt?” prelegenci zastanawiali się, jak skutecznie i w opłacalny sposób wdrażać założenia 4.0 w przedsiębiorstwach; jak korzystać z potencjału technologii 4.0; co daje firmie cyfryzacja i jak przeprowadzić ją we właściwy sposób. Rozmawiano również o roli administracji i otoczenia regulacyjnego, m.in. w zakresie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw i działalności badawczo–rozwojowej. Paneliści zastanawiali się, czego potrzebują firmy, aby rozwijać technologie 4.0, a także, jakie konkretne cyfrowe rozwiązania pomogą realizować firmowe cele. Blok 4.0 to także szereg dobrych praktyk z branży oraz zróżnicowane możliwości wykorzystania technologii 4.0 w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. W części poświęconej prezentacjom, kończącym tematykę związaną z nowoczesnymi technologiami, firmy przedstawiły poszczególne, konkretne, innowacyjne rozwiązania cyfrowe będące „szansą na sukces” sektora chemicznego.

PIPC, jako ekspercka organizacja branżowa, realizując wydarzenia takie jak TECHCO Forum, pokazuje, że warto rozmawiać, wymieniając się wiedzą i doświadczeniem, by wspólnie budować lepszą przyszłość. Jako Polska Izba Przemysłu Chemicznego, organizator TECHCO Forum, przedstawiliśmy szereg ciekawych rozmów, dyskusji, prezentacji – nie tylko o samym sektorze i jego perspektywach w kontekście bezpieczeństwa, środowiska i cyfryzacji, lecz także o tym, jak Polska Chemia odpowiada i reaguje na stojące przed nią wyzwania, będąc liderem innowacyjności i transformacji ekologicznej, przed którą stoi cała Europa – podkreślił, zamykając tegoroczne wydarzenie, dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Podczas II TECHCO Forum w licznych panelach dyskusyjnych, rozmowach eksperckich i prezentacjach wzięło udział blisko pięćdziesięciu ekspertów – przedstawicieli świata administracji, biznesu, nauki, organizacji branżowych, a także największych firm polskiego sektora chemicznego. Ogromnym zainteresowaniem podczas wydarzenia cieszyła się strefa meeting pointów. Specjalnie zaaranżowana przestrzeń stworzyła możliwość do prezentacji konkretnych, najlepszych rozwiązań i technologii, a także rozmów pomiędzy przedstawicielami firm i uczestnikami konferencji.

Organizator TECHCO Forum: Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Partner Prawny TECHCO Forum: Kancelaria CMS

Partner TECHCO Forum: Program „Odpowiedzialność i Troska”

Partnerzy Strategiczni Programu Bezpieczna Chemia: Dräger Polska Sp. z o.o., Grupa Azoty S.A., Grupa Lotos S.A., PKN ORLEN S.A.

Partnerzy Główni Programu Bezpieczna Chemia: ANWIL S.A., BASF Polska Sp. z o.o.

Partner Strategiczny Projektu Chemia 4.0: ABB Sp. z o.o., Grupa Azoty S.A.

Partner Techniczny Projektu Chemia 4.0: Dräger Polska Sp. z o.o.

Posty pokrewne