Lista projektów w II konkursie INNOCHEM-u

Zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach II Konkursu Programu INNOCHEM. Do dofinansowania zakwalifikowano 17 projektów.

W ramach procedury konkursowej złożono 40 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 188 mln zł. W oparciu o przeprowadzoną przez ekspertów ocenę merytoryczną do dofinansowania w łącznej wysokości ponad 72 mln zostało rekomendowanych 17 projektów. 

Lista projektów złożonych w ramach II Konkursu dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Program Sektorowy INNOCHEM jest prowadzony i nadzorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”. Program jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Inicjatorem i autorem studium wykonalności INNOCHEM-u jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego. 

Posty pokrewne