Najnowsze informacje ECHA

 Najnowsze informacje ECHA

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami Europejskiej Agencji Chemikaliów w zakresie m.in. COVID.

1) Aby zwiększyć produkcję i podaż środków dezynfekujących na rynku europejskim, ECHA wspiera organy UE/EOG w stosowaniu odstępstw od normalnego wymogu uzyskania pozwolenia na produkty biobójcze (https://echa.europa.eu/pl/-/speeding-up-the-supply-of-disinfectants).

Ponadto, aby ułatwić pracę organom i przedsiębiorstwom poszukującym informacji, ECHA udostępnia trzy wykazy zawierające informacje na ten temat:

  • biobójczych substancji czynnych zatwierdzonych lub poddawanych przeglądowi pod kątem ich stosowania w produktach do dezynfekcji;
  • produktów do dezynfekcji, które są dopuszczone do stosowania na mocy rozporządzenia o produktach biobójczych (BPR);
  • produktów odkażających dozwolonych w ramach systemów krajowych w Hiszpanii, Niderlandach i Szwajcarii.

Echa uruchomiło stronę dedykowaną COVID-19, na której gromadzone są informacje na temat działań wspierających podczas pandemii: https://echa.europa.eu/pl/covid-19

Dodatkowo Echa przekazała informację, iż chcąc pomóc przedsiębiorstwom i organom krajowym w zapewnieniu skutecznego i bezpiecznego stosowania środków dezynfekcyjnych dopuszczonych na mocy odstępstw od rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (art. 55 ust. 1), zaleca pewne wymogi dotyczące składu aktywnego chloru uwalnianego z podchlorynu sodu, nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego. Produkty biobójcze zawierające te substancje mogą być skuteczne w zwalczaniu nowego koronaawirusa. Link do dokumentu, w którym przedstawione są kluczowe wymogi dotyczące składu substancji czynnych:

https://echa.europa.eu/documents/10162/28801697/recommended_requirements_chlorine_based_active_substances_en.pdf

2) ECHA rozpoczyna stosowanie nowej polityki dotyczącej aktualizacji dokumentacji podczas oceny substancji. Po przesłaniu przez ECHA rejestrującym projektu decyzji w celu zgłoszenia uwag Agencja i państwa członkowskie dokonujące oceny nie uwzględniają już aktualizacji dokumentacji przy podejmowaniu decyzji. Wynika to z faktu, że dokumentacje rejestracyjne muszą odzwierciedlać najlepszą wiedzę rejestrujących w każdym momencie i zawierać najbardziej aktualne informacje, w szczególności dotyczące narażenia i stosowania substancji. Jeżeli po otrzymaniu projektu decyzji rejestrujący uzyskają nowe istotne informacje dotyczące ich substancji, będą musieli je przedstawić w formie uwag do projektu decyzji. Władze rozważą te uwagi i w razie potrzeby zmienią projekt decyzji.

3) Baza SCIP- Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) established under the Waste Framework Directive (WFD). Podmioty dostarczające wyroby zawierające substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) znajdujące się na liście kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1% w/w na rynku UE muszą od dnia 5 stycznia 2021 r. przekazywać ECHA informacje o tych wyrobach. Baza danych SCIP zapewnia, że informacje o wyrobach zawierających substancje z listy kandydackiej są dostępne przez cały cykl życia produktów i materiałów, w tym na etapie odpadu. Informacje zawarte w bazie danych są następnie udostępniane podmiotom zajmującym się gospodarką odpadami i konsumentom. Administracja może korzystać z bazy danych jako narzędzia do monitorowania i pomocy w identyfikacji substancji potencjalnie niebezpiecznych, które są obecne w wyrobach. Pozwoli im to również na rozważenie potrzeby podjęcia dalszych działań regulacyjnych. Dla konsumentów baza danych oferuje informacje, które pomogą im w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji o zakupie.

Link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/scip-database-improving-product-safety-and-reducing-hazardous-waste

Posty pokrewne