Najnowszy Raport “Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania, perspektywy” – pobierz

 Najnowszy Raport “Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania, perspektywy” – pobierz

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która podsu­mowuje najważniejsze dane dotyczące Polskiej Che­mii, odnotowane w 2021 roku. Dodatkowo, z uwagi na toczącą się od miesięcy wojnę w Ukrainie, której skutki odczuwają gospodarki krajów Unii Europej­skiej, w niniejszej publikacji zamieściliśmy wybrane, dostępne wskaźniki dotyczące 2022 roku, które po­zwalają na zobrazowanie aktualnych procesów, ja­kie zachodzą w branży.

W Polsce skutki agresji Rosji na suwerenne państwo ukraińskie odczuły zwłasz­cza energochłonne gałęzie przemysłu – w tym sek­tor chemiczny. Wojna za naszą wschodnią granicą w dobitny spo­sób pokazała, jak ważne staje się uniezależnienie od rosyjskich surowców. Transformacja ekologiczna, przed którą stoi cała Europa, w bieżących okoliczno­ściach zyskała na znaczeniu jeszcze bardziej. Trwa­jący konflikt zbrojny uświadomił nam, że „zielone przemiany” to nie tylko konieczna odpowiedź na zmiany klimatu i zapewnienie lepszej jakości życia, lecz także inwestycja w bezpieczeństwo i niezależ­ność energetyczną.

Raport „Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania i perspektywy” to wartościowa lektura, która pomoże Czytelnikowi lepiej zrozumieć stra­tegiczną rolę Polskiej Chemii w gospodarce kraju. Potencjał polskiego przemysłu chemicznego i jego potężny wkład, zarówno w krajowe PKB, jak i w budowę nowoczesnego, współczesnego świa­ta, sprawia, że bez „chemii” i jej innowacyjnych produktów czy rozwiązań ekologiczne przemiany – o których tyle się dziś mówi – nie będą możliwe.

Niniejszy raport, opracowany przez ekspertów Pol­skiej Izby Przemysłu Chemicznego w oparciu o rze­telne dane, obrazuje kluczowe funkcje i rolę sektora. Analizujemy w nim szanse i wyzwania, które stoją przed branżą, wskazujemy istotne aspekty i obsza­ry tematyczne, które w sposób niewątpliwy będą oddziaływać na Polską Chemię – jak choćby koszty, wynikające z unijnego Pakietu „Fit for 55”, z którymi sektor będzie musiał się zmierzyć. Wyzwanie, które jest przed nami, stanowi m.in. unijna Strategia ds. zrównoważonych chemikaliów. Będzie ona miała wpływ na funkcjonowanie całej branży chemicznej i sektorów z nią powiązanych, jak również znajdzie odzwierciedlenie w szeregu dokumentów wspólnotowych i krajowych. Jedną z jej inicjatyw jest koncepcja Safe and Sustainable by Design – dotycząca bezpiecznych i zrównoważo­nych chemikaliów na etapie projektowania, jednak w Strategii jest ich zapisanych znacznie więcej.

Raport został opracowany w ramach Kampanii „Pol­ska Chemia”, będącej autorskim projektem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jesteśmy przekonani, że niniejsza publikacja przybliży każdemu Czytelni­kowi rolę Polskiej Chemii, a także zachęci do wspól­nego poszukiwania i opracowania jak najlepszych rozwiązań wspierających innowacyjność i konku­rencyjność rodzimej gospodarki.

Zapraszamy do lektury.

Raport 2021 (wersja w jęz. polskim)

Posty pokrewne