Optymalizacja procesów związanych z bezpiecznym postępowaniem z chemikaliami w ANWILU

 Optymalizacja procesów związanych z bezpiecznym postępowaniem z chemikaliami w ANWILU

W 2021 r. w ANWILU wprowadzono, jako obowiązujący standard, aplikację LABSYS Substancje, służącą do zarządzania informacjami o zagrożeniach i ryzykach stwarzanych przez substancje i mieszaniny chemiczne produkowane i stosowane na terenie Zakładów/Wydziałów produkcyjnych spółki.

Ryzyko wynikające z narażenia na chemikalia pojawia się już w momencie podjęcia decyzji o ich pozyskaniu bądź wyprodukowaniu, czyli na etapie zakupów surowców, bądź planowania nowych produktów. Aplikacja stała się cennym narzędziem do nadzoru, kontroli i szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach chemicznych, występujących na terenie zakładu. Chodzi tu zarówno o szybką dostępność kart charakterystyk i ich skróconych wersji, jak również całe spektrum informacji przydatnych w wielu obszarach działalności firmy, np. informacje o rodzaju opakowania, kodzie odpadu, klasyfikacji SEVESO III, ADR. Aplikacja pozwala również na zweryfikowanie czy dana substancja znajduje się na liście kandydackiej SVHC oraz czy zostały dla niej wprowadzone ograniczenia w związku z załącznikami rozporządzenia REACH.

Czynnikami coraz częściej mobilizującymi firmy do wprowadzania uporządkowanego sposobu zarządzania informacją o substancjach i mieszaninach chemicznych są również klienci i rynek. Aspekt ten zaczyna nabierać coraz większego znaczenia w kontekście pojawiania się nowych legislacji dotyczących ograniczeń, zarówno dla samych substancji, jak i produktów, mogących te substancje zawierać. Coraz częstszą praktyką staje się kierowanie pod adresem producentów zapytań o składzie procentowym lub wagowym konkretnych substancji w wyrobie finalnym. Aby sprostać tym wymaganiom konieczne jest posiadanie pełnej wiedzy o zagospodarowanych substancjach i mieszaninach. Brak wiedzy w tym zakresie może prowadzić do utraty wiarygodności producenta, a nawet pogorszenia jego pozycji rynkowej.

Zachęcamy do lektury pełnej wersji artykułu, który ukazał się w ostatnim numerze Biuletynu Bezpieczna Chemia (nr 2/2023 r.)

Biuletyn Bezpieczna Chemia to część realizacji Programu Bezpieczna Chemia – jedynego w Polsce projektu poświęconego kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa skierowanego do przedsiębiorstw sektora chemicznego, który realizuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Celem działań prowadzonych w ramach Programu jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym.

ANWIL S.A. jest Partnerem Głównym Programu Bezpieczna Chemia.

Posty pokrewne