Podsumowanie ostatniej tegorocznej debaty PIPC – zrównoważona i bezpieczna Polska Chemia

 Podsumowanie ostatniej tegorocznej debaty PIPC – zrównoważona i bezpieczna Polska Chemia

Jakie wyzwania związane z unijną Strategią w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności stoją przed polskimi przedsiębiorstwami? Jakiego rodzaju wsparcia administracyjnego i finansowego wymagają działania i innowacje w zakresie opracowywania oraz wdrażania zrównoważonych i bezpiecznych chemikaliów? Czy recykling chemiczny stanowi potencjał do rozwoju przedsiębiorstw? – to między innymi te pytania zdominowały ostatnią tegoroczną Debatę w ramach Kampanii Polska Chemia. Organizatorem wydarzenia, które odbyło się 9 grudnia br., była Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC).

Branża chemiczna, będąc jedną z fundamentalnych dla całego przemysłu, jako jedna z pierwszych gałęzi światowej gospodarki, przystąpiła do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i rozwoju tych już istniejących. Innowacyjność w sektorze chemicznym jest normą, a Polska Chemia nie od dziś podejmuje działania mające na celu wprowadzenie nowoczesnych inicjatyw środowiskowych, wdrażanie bezpiecznych i ekologicznych technologii oraz certyfikowanych produktów. Zadanie nie jest łatwe – wymaga bowiem ogromnych nakładów inwestycyjnych, związanych z opracowywaniem nowych procedur, modernizacją infrastruktury produkcyjnej oraz tworzeniem, od postaw, nowych instalacji. Nie zapominajmy o tym, że obok tego wszystkiego, konieczne jest również przestrzeganie szeregu lokalnych i międzynarodowych norm oraz regulacji prawnych. To wszystko wymaga czasu i odpowiednich środków – podkreślił we wstępie do debaty dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Pod hasłem “Zrównoważona i bezpieczna Chemia – wyzwania i perspektywy rozwoju” eksperci administracji oraz przedstawiciele branży dyskutowali o wyzwaniach i szansach związanych z wdrażaniem zapisów unijnej Strategii w zakresie zrównoważonych chemikaliów, istotnych z punktu widzenia sektora chemicznego. Ta zatwierdzona w 2021 r. przez Radę Europejską strategia jest pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska zapowiedzianego w Europejskim Zielonym Ładzie. Spotkanie rozpoczęła rozmowa dr inż. Tomasza Zielińskiego z gościem specjalnym – Tomaszem Michną, III sekretarzem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, w zastępstwie Ambasadora Andrzeja Sadosia, który w związku z obowiązkami służbowymi nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu. Zaproszony ekspert wskazał, że wsparcie dla przedsiębiorstw chemicznych w kontekście wyzwań związanych ze wspomnianą strategią na rzecz zrównoważonych chemikaliów jest kluczowe. Podkreślił również, że Polska zabiega na arenie unijnej o realistyczne i rozsądne wprowadzanie zmian.

Ważnym punktem ostatniej w tym roku debaty PIPC była prezentacja Cefic (Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego), dotycząca analizy ekonomicznej wpływu strategii na rzecz zrównoważonych chemikaliów na przemysł chemiczny, którą przedstawiła Blanca Serrano Ramon, Director Product Stewardship w Cefic. W ostatnich dniach Cefic opublikował raport, który powstał w oparciu o wyniki badania, które zostało zlecone niezależnej firmie Ricardo Energy & Environment, w celu oceny wpływu unijnej Strategii na rzecz zrównoważonych chemikaliów na przemysł chemiczny. W raporcie wskazano około 12 tys. substancji, które mogą zostać potencjalnie objęte regulacjami wynikającymi z zapisów wspomniane Strategii. Ekspertka Cefic przedstawiła różne, możliwe dla branży chemicznej scenariusze w związku z wdrażaniem wytycznych zawartych w unijnym dokumencie. Raport Cefic dostępny do pobrania.

Kolejną część wydarzenia stanowiły rozmowy z przedstawicielami polskiej branży chemicznej, które moderowali eksperci Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Klaudia Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert i Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji. W pierwszej z rozmów Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju w Grupie Azoty S.A., Henryk Kubiczek, opowiadał w kontekście zrównoważonych chemikaliów o opublikowanej w październiku nowej strategii Spółki. Podkreślał, że Spółka patrzy na swój rozwój w sposób ciągły i holistyczny, już od dawna wspierając idee dotyczące zrównoważonego rozwoju, czego odzwierciedleniem jest wspomniana nowa strategia. Wskazywał również, że Grupa stawia w pierwszym rzędzie na zieloną energię, która pozwoli przedsiębiorstwu osiągać inne, kolejne „zrównoważone” cele. Pytany o działania w zakresie wyzwań wynikających z unijnej koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu, opowiedział o strategicznym dla Spółki projekcie „Zielone Azoty”, który zakłada opracowywanie i wdrażanie bezpiecznych, zrównoważonych, zielonych produktów, zielonej organizacji i zielonych technologii.

Kolejnym rozmówcą był Arkadiusz Majoch, Dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii w PKN ORLEN S.A., który podkreślał, że zapisy unijnej strategii na rzecz zrównoważonych chemikaliów niewątpliwie wpłyną na konkurencyjność przedsiębiorstw sektora chemicznego. W odpowiedzi na pytanie moderatorów o zrównoważone działania podejmowane przez Spółkę, wymienił jeden z ważniejszych aspektów w tym obszarze, jakim jest odpowiednie zagospodarowanie odpadów. Podkreślił, że koncern realizuje już liczne inwestycje w tym zakresie i planuje kolejne.

W kontekście zrównoważonych chemikaliów na rzecz nietoksycznego środowiska dużą rolę odegrają m.in. nowoczesne rozwiązania w zakresie pozyskiwania energii z OZE. O technologiach wodorowych związanych z produkcją i wykorzystaniem „zielonego” wodoru opowiadał Marek Laskowski, Szef Biura Innowacji w Grupie LOTOS S.A. Wskazywał, że rozwiązania wodorowe są istotnym punktem w kontekście wdrażania idei zrównoważonego rozwoju w Grupie. Podkreślał również, że branży potrzebne jest odpowiednie wsparcie, a Spółka stawia także na współpracę ze światem naukowym, które będzie kluczowe dla innowacji i rozwoju nowoczesnych technologii.

Ostatnim z rozmówców podczas debaty był Łukasz Grabiński, Dyrektor w Obszarze Strategii, Rozwoju i Innowacji w ANWIL S.A., który – opisując zrównoważone działania Spółki – opowiadał, że realizuje ona model gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodał, że nie są to plany, lecz rzeczywistość, a omawiając programy akceleracyjne przedsiębiorstwa, wskazał, że dekarbonizacja jest jednym z ich głównych tematów, a jednocześnie jednym z kluczowych wyzwań.

Biorąc pod uwagę dzisiejsze wypowiedzi oraz przedstawione wnioski z badania Cefic, a także skalę proponowanych zmian i poziom ambicji określony w strategii i Europejskim Zielonym Ładzie, najbliższe lata będą dla przemysłu chemicznego niewątpliwie intensywne. Aby umożliwić przemysłowi chemicznemu transformację, potrzebujemy przede wszystkim przewidywalnych i stabilnych ram prawnych, a także możliwości rozwoju inwestycji. Mamy nadzieję, że dzięki dialogowi i współpracy przemysł chemiczny będzie się dalej rozwijał i stanowił istotny wkład w osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy, wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego i zapewnienie bezpieczeństwa – podsumowała spotkanie współprowadząca debatę Klaudia Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert w PIPC. Na zakończenie, Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji PIPC, zaprosił uczestników i widzów debaty do śledzenia kolejnych, przyszłorocznych wydarzeń Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Kampania Polska Chemia

Ostatnia w tym roku debata „Zrównoważona i bezpieczna Chemia – wyzwania i perspektywy rozwoju” odbyła się 9 grudnia 2021 r. i była czwartych tegorocznym spotkaniem w ramach  Kampanii Polska Chemia. Kampania jest autorskim projektem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedynym tego typu przedsięwzięciem promującym tak istotny dla polskiej gospodarki sektor. Głównym celem Kampanii Polska Chemia jest umocnienie wizerunku branży jako dbającej o środowisko, promującej rozwój i innowacyjność, tworzącej atrakcyjne miejsca pracy oraz respektującej zasady zrównoważonego rozwoju.

Partnerzy Strategiczni Kampanii Polska Chemia: Grupa Azoty S.A., PKN ORLEN S.A.

Partnerzy Główni Kampanii Polska Chemia: ANWIL S.A, Grupa LOTOS S.A.

Raport Cefic dostępny do pobrania.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania* z Debaty: 

*W związku z wewnętrznymi wytycznymi Cefic udostępnienie fragmentu nagrania z wystąpienia ekspertki Cefic podczas IV Debaty Kampanii Polska Chemia nie jest możliwe.

Posty pokrewne