Program prac Komisji Europejskiej na 2024 rok

 Program prac Komisji Europejskiej na 2024 rok

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Klaudii Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, opublikowanego na łamach ostatniego w 2023 r. Magazynu “Polska Chemia”.

17 października 2023 r. Komisja Europejska przyjęła program prac na 2024 r. pod hasłem „Delivering today and preparing for tomorrow”. W tym, już ostatnim programie w ramach obecnej kadencji Komisji, zostały podsumowane osiągnięcia ostatnich czterech lat oraz zostały przedstawione najważniejsze inicjatywy na pozostałe miesiące prac obecnej Komisji, nawiązujące do priorytetów wskazanych w orędziu o stanie Unii i liście intencyjnym Przewodniczącej Ursuli von der Leyen z 2023 r.

Biorąc pod uwagę wypełnienie przez Komisję ponad 90% zobowiązań podjętych w wytycznych politycznych z 2019 r. oraz zbliżające się wybory europejskie, program pracy na rok 2024 zawiera ograniczoną liczbę nowych inicjatyw i skupia się głównie na podsumowaniu dotychczas zrealizowanych działań oraz przyspieszeniu działań nad inicjatywami, które aktualnie znajdują się w zaawansowanym stadium prac. Komisja wskazała 15 ostatnich, nowych inicjatyw standardowo podzielonych na realizację sześciu celów:

1. Europejski Zielony Ład
2. Europa na miarę ery cyfrowej
3. Gospodarka służąca ludziom
4. Silniejsza pozycja Europy na świecie
5. Promowanie naszego europejskiego stylu życia
6. Nowy impuls dla demokracji europejskiej

W dokumencie możemy znaleźć listę 154 oczekujących propozycji regulacyjnych (w tym 46 w ramach Europejskiego Zielonego Ładu), nad którymi Komisja będzie pracować przed przejęciem obowiązków przez następną kadencję. Wskazano także na 6 wniosków, które zostaną wycofane w ciągu najbliższych 6 miesięcy ze względu na ich nieaktualność.

Komisja podkreśliła konieczność realizacji ambitnego celu „zero zanieczyszczeń”, a wśród działań regulacyjnych wskazuje na prace regulacyjne w obszarze klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, odbudowy przyrody, jakości powietrza, oczyszczania ścieków komunalnych oraz ochrony wód powierzchniowych i gruntowych. Warto zaznaczyć, że w dokumencie nie wspomniano o rewizji rozporządzenia REACH.

W dniu poprzedzającym przedstawienie programu pracy Komisarz ds. Środowiska Virginijus Sinkevičius po raz pierwszy otwarcie wskazał, że istnieje realna możliwość, iż długo oczekiwana rewizja REACH zostanie przełożona na kolejną kadencję Komisji, a przedstawienie propozycji teraz pozostawiłoby „ważny sektor przemysłu w pewnym rodzaju zawieszenia”, ponieważ byłoby to zadanie bardzo trudne do sfinalizowania przed zakończeniem obecnej kadencji.

Program podkreśla również prace regulacyjne, które należy zakończyć w ramach realizacji planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym: konieczność szybkiego osiągnięcia porozumienia w sprawie ekoprojektu, gospodarki odpadami i opakowań, a także przedstawienia inicjatyw związanych z planem działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby.

Komisja planuje podjąć trzy nowe inicjatywy w ramach Europejskiego Zielonego Ładu:

• Pakiet dotyczący europejskiej energii wiatrowej (nielegislacyjny, IV kwartał 2023 r.) – do końca roku Komisja zamierza przedstawić pakiet mający na celu przyspieszenie rozpowszechniania instalacji turbin wiatrowych, poprawę dostępu do finansowania i wyrównanie szans dla europejskiego sektora energetyki wiatrowej.
• Cel klimatyczny na rok 2040 (nielegislacyjny, I kwartał 2024 r.) – rozpoczęcie procesu ustanowienia celu klimatycznego, aby zachować ciągłość działań UE na drodze osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.
• Inicjatywa w sprawie odporności na deficyt wody (nielegislacyjny, I kwartał 2024 roku) – zapewnienie dostępu do wody dla obywateli, przyrody i gospodarki, przeciwdziałanie powodziom, identyfikacja oraz ocena w zakresie zarządzania ryzykiem klimatycznym w obszarach polityki UE.

Ustawodawcy wskazują, że inicjatywa nie wprowadzi dodatkowych, obowiązkowych przepisów, a określi zalecenia polityczne dla kolejnej kadencji Komisji. Komisja Europejska zamierza również zorganizować serię wydarzeń dotyczącą problematyki deficytu zasobów wodnych w krajach UE i powołać grupę ekspertów w celu opracowania zaleceń przed objęciem urzędu przez nową Komisję.

Ponadto Komisja ogłosiła przedstawienie inicjatywy w sprawie przemysłowego zarządzania emisjami dwutlenku węgla, której celem jest ustanowienie strategii na rzecz zrównoważonego środowiskowo wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla w UE, biorąc pod uwagę jego znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej.
W ramach realizacji celu: Europa na miarę ery cyfrowej, Komisja podkreśliła potrzebę uzgodnienia szeregu kluczowych, dotychczas jeszcze nierozstrzygniętych wniosków, w tym aktu o surowcach krytycznych, wraz z organizacją pierwszego spotkania nowego Klubu Surowców Krytycznych jeszcze w tym roku, rozporządzenia Net Zero Industry Act czy reformy rynku energii elektrycznej. Planowane jest również przyjęcie planu dotyczącego zaawansowanych materiałów na rzecz wiodącej pozycji w przemyśle, który ma na celu przyspieszenie rozwoju bezpiecznych, zrównoważonych materiałów, wpisujących się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym i ich wykorzystania w przemyśle z korzyścią dla zielonej i cyfrowej transformacji.

W programie na najbliższe miesiące Komisja kładzie duży nacisk na ograniczenie wymogów sprawozdawczych obowiązujących obywateli i przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Zakładanym celem działań w tym obszarze jest ograniczenie obciążeń związanych z wymogami sprawozdawczymi o 25% – zgodnie ze strategią na rzecz zwiększenia długoterminowej konkurencyjności UE i wspomagania MŚP. W związku z tym, w programie prac na 2024 r. przedstawiono inicjatywy mające ograniczyć biurokrację i uprościć wymogi w wielu obszarach polityki przy założeniu nieobniżania norm społecznych oraz norm bezpieczeństwa i ochrony konsumentów ani standardów środowiskowych czy gospodarczych. Niektóre z tych inicjatyw zostały już przedstawione (15 wniosków i inicjatyw od marca 2023 r.), podczas gdy inne stanowią nowe, dodatkowe działania (26 propozycji uproszczeń), a jeszcze inne zostaną zaproponowane w późniejszym terminie (16 wniosków).

Przykładowo, planuje się:

• odroczenie terminu przyjęcia europejskich sektorowych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju),
• zmniejszenie częstotliwości, z jaką operatorzy sektora energetycznego, energochłonnych gałęzi przemysłu i lotnictwa muszą składać sprawozdania na temat poprawy metod monitorowania emisji gazów cieplarnianych – rozporządzenie wykonawcze Komisji zmieniające monitorowanie i raportowanie w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z EU ETS,
• poprzez zmniejszenie częstotliwości składania sprawozdań przez partnerów wdrażających InvestEU z 6 miesięcy do roku w odniesieniu do większości elementów wymogów sprawozdawczych – wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego (między innymi) program InvestEU.

Wśród inicjatyw, które mają zostać przyjęte w 2024 r., wymieniono m.in. zmianę dyrektywy Seveso III, która ma określić 4-letni format sprawozdawczości na potrzeby przekazywania informacji z państw członkowskich na temat wdrażania dyrektywy, a także usprawnić i uprościć obecne obowiązki sprawozdawcze w zakresie środków zarządzania ryzykiem mających na celu zapobieganie poważnym awariom i ograniczanie ich skutków.

Opracowano na podstawie materiałów i publikacji Komisji Europejskiej oraz materiałów CEFIC.

Artykuł opublikowano w Magazynie “Polska Chemia” nr 4/2023. Publikacja dostępna jest do pobrania pod adresem: Magazyn Polska Chemia | PIPC – Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Posty pokrewne