“Zrównoważona chemia, ale – czy bezpieczna?” – podsumowanie Webcastu Programu Bezpieczna Chemia

 “Zrównoważona chemia, ale – czy bezpieczna?” – podsumowanie Webcastu Programu Bezpieczna Chemia

Wyzwania legislacyjne dotyczące zrównoważonych chemikaliów; ekoprodukty i ekoprojektowanie, bezpieczne procesy produkcyjne; narażenie na stanowisku pracy w kontekście BHP; zrównoważony transport, przewóz i magazynowanie substancji niebezpiecznych – to między innymi te tematy zdominowały webcast w ramach Programu Bezpieczna Chemia, którego organizatorem jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC). Wydarzenie odbyło się 19 października br.

Bezpieczeństwo jest jednym z filarów branży chemicznej. Musimy mierzyć się z licznymi zagrożeniami, dbać o pracowników mając na uwadze ogromną złożoność procesów, różnorodność chemikaliów i rozbudowaną infrastrukturę przemysłową. Strategia unijna ds. zrównoważonych chemikaliów zakłada, że mają one być jak najmniej szkodliwe dla ludzi i środowiska – powiedziała podczas wprowadzenia dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, która następnie, wraz z zaproszonymi panelistami, pod hasłem „Zrównoważona chemia, ale czy – bezpieczna?”, dyskutowała nt. kluczowych cech zrównoważonych produktów
i chemikaliów, szans, zagrożeń, jak i możliwości rozwoju sektora.

Na wstępie, przeglądu bieżących wyzwań legislacyjnych w zakresie transportu towarów niebezpiecznych dokonała, podczas prezentacji wprowadzającej, dr inż. Joanna Szczygielska, Zastępca Kierownika Laboratorium Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego. Omówiła m.in. propozycje dotyczące graficznej informacji o zapobieganiu niebezpiecznym wyładowaniom elektrostatycznym, a także warunki transportu dla azotanu amonu ciekłego. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że w zakresie zrównoważoności chemikaliów kluczowa jest spójność krajowych aktów z wymaganiami wyznaczanymi w aktach międzynarodowych.

W pierwszym panelu dyskusyjnym, moderowanym przez dr. inż. Annę Zalewską rozmówcy debatowali na temat wyzwań branży chemicznej w transporcie towarów niebezpiecznych. Wskazywali na problemy legislacyjne, opisywali dobre praktyki, a także przypadki sytuacji niebezpiecznych i konkretne rozwiązania. Piotr Kułaga, Kierownik Zespołu ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych w PKN ORLEN S.A. podkreślił, że Spółka prowadzi wiele projektów w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i kluczowe jest m.in. to, by oznakowanie zakładu produkcyjnego przekazywało odpowiednie informacje. Dodał, że PKN ORLEN stale podnosi poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Przedstawiciel Dräger Polska Sp. z o.o., Michał Motyka, Sales and Marketing Manager, wskazywał, że bardzo ważnym elementem w zakresie bezpieczeństwa w transporcie są szkolenia, a firma stale je rozwija, proponując szereg rozwiązań w tym zakresie. Dräger chce przeciwdziałać zagrożeniom i stawia na edukację.

W kolejnej części webcastu głos zabrała dr Lidia Zapór, Kierownik Pracowni Toksykologii, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. Podczas prezentacji „Nanomateriały jako potencjalne czynniki zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego” szeroko omówiła kwestie dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego i ich wpływ na organizm człowieka. Wskazała, że wszystkie substancje wzbudzające obawy muszą zostać umieszczone na liście kandydackiej rozporządzenia REACH. Dodała, że strategia UE w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności powinna skutecznie przyczynić się do szybkiego zastąpienia substancji budzących wątpliwości z uwzględnieniem interesów przemysłu. W zakresie kwestii związanych z nanomateriałami, dr Zapór przedstawiła ich oddziaływanie i potencjalne skutki narażenia na nie. Podkreśliła także duże znaczenie obowiązków, jakie mają przedsiębiorcy w zakresie rejestracji i umieszczania stosownych informacji na karcie charakterystyki produktu.

Drugi panel dyskusyjny – „Wyzwania branży chemicznej w zakresie zrównoważonych chemikaliów – wyzwania legislacyjne, ekoprodukty, ekoprojektowanie, bezpieczne procesy produkcyjne, narażenie na stanowisku pracy, BHP” – rozpoczęła wypowiedź dr Małgorzaty Pośniak, Kierownika Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. Podkreśliła ona, że przed branżą chemiczną w kontekście założeń unijnych dotyczących strategii na rzecz zrównoważonych chemikaliów, REACH oraz CLP stoi wiele ambitnych celów. Wskazała, że kwestią kluczową jest to, by wszelkie ustalane wspólnie wytyczne były jak najbardziej spójne. Piotr Majdański, Kierownik w Biurze Zarządzania Chemikaliami w ANWIL S.A. opowiadał o problematyce obniżania wartości NDS – najwyższego dopuszczalnego stężenia dla substancji bezprogowych, czyli takich, dla których nie można ustalić bezpiecznych poziomów ekspozycji. Opisał także kwestie dotyczące problematyki stosowania zamienników substancji w przetwórstwie PVC, wskazując, że obecna polityka Komisji Europejskiej może powodować szereg ryzyk dla przemysłu. Przedstawiciel Grupy Azoty S.A., Kierownik Biura BHP, Andrzej Grobecki, w swoim wystąpieniu podkreślał, że Spółka staje się coraz bardziej bezpiecznym i ekologicznym zakładem, chce dalej zmierzać w tym kierunku. Dodał, że Grupa stawia na nowoczesne rozwiązania i realizuje wiele projektów badawczych, opracowując różnego rodzaju ekoprodukty. Wskazał także, że niezwykle ważny staje się rozwój „technologii przyszłości”, a taką jest np. technologia wodorowa. W kontekście wspomnianego przez przedmówcę stosowania zamienników substancji ocenił, że należy wziąć pod uwagę różne sytuacje – może okazać się bowiem, że dwie substancje stosowane osobno są całkowicie bezpieczne, natomiast w połączeniu ze sobą już takie nie będą. Na koniec swojego wystąpienia przedstawiciel Grupy Azoty, przywołując Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, podkreślił ogromne znaczenie współpracy z organizacjami branżowymi, zwłaszcza w zakresie wsparcia regulacyjnego.

Spotkanie podsumowała dr inż. Anna Zalewska z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, zapraszając wszystkich uczestników na TECHCO Forum organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w terminie 23-24 listopada br., na którym kwestie związane z bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym będą stanowić jeden z głównych obszarów tematycznych. Szczegóły wydarzenia i rejestracja dostępne są na: www.techco.pipc.org.pl.

Program Bezpieczna Chemia

Jedyny w Polsce projekt poświęcony kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego. Projekt koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym, znaczeniem BHP, legislacją oraz współpracą z organami kontroli i promocją dobrych praktyk. Celem działań jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym.

Partnerzy Strategiczni Programu Bezpieczna Chemia: Dräger Polska, Grupa Azoty, Grupa LOTOS, PKN ORLEN;

Partnerzy Główni Programu Bezpieczna Chemia: ANWIL, BASF Polska.

Prezentacja do pobrania:

Przegląd bieżących wyzwań legislacyjnych związanych z transportem towarów niebezpiecznych – dr inż. Joanna Szczygielska

Zapis wideo z webcastu:

Posty pokrewne