Komentarz Izby do Polityki Przemysłowej Polski

 Komentarz Izby do Polityki Przemysłowej Polski

W związku z ogłoszoną przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 9 czerwca 2021 roku Polityką Przemysłową Polski, prezentujemy komentarz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dotyczący dokumentu.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) od dłuższego czasu zabiegała o uznanie branży chemicznej za kluczową dla rozwoju krajowej gospodarki. Nasze starania, a także współpraca w tym zakresie z administracją okazały się skuteczne – Polską Chemię ogłoszono w Polityce Przemysłowej Polski jedną z nielicznych, tradycyjnie mocnych, fundamentalnych gałęzi przemysłu. Jest to dla całego sektora, stanowiącego największy udział w polskim przemyśle, bardzo ważny sygnał – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dostrzega nasz potencjał, docenia ogromny wkład, zarówno w krajowe PKB, jak i w budowę nowoczesnego świata, a także udział w zielonej transformacji przemysłu, przed którą stoi Europa. Bez udziału przemysłu chemicznego i jego nowoczesnych produktów oraz rozwiązań te ekologiczne przemiany oraz dalszy rozwój gospodarczy nie będą możliwe.

Pozytywnie oceniamy zapisy podkreślające, iż wsparcie dla Polskiej Chemii jest konieczne, by mogła się ona dalej prężnie rozwijać i budować swą przewagę konkurencyjną, co niestety nie jest łatwe, zwłaszcza w kontekście niższych kosztów wytworzenia produktów w krajach azjatyckich. Należy pamiętać, że w porównaniu z firmami działającymi poza Unią Europejską jesteśmy branżą bardzo silnie doregulowaną. Dlatego tak ważne jest dla nas stwierdzenie w ogłoszonej Polityce Przemysłowej Polski, że dalszy rozwój przemysłu chemicznego w Polsce uzależniony jest od otoczenia regulacyjnego i będzie realizowany m.in. dzięki upraszczaniu przepisów prawa, tam gdzie będzie to możliwe. Pozytywnie oceniamy informacje dotyczące możliwości przedłużenia okresów przejściowych przy wdrażaniu zmian prawnych, a także wydłużenie vacatio legis. Wyzwania związane z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem nadrzędnym jest uzyskanie neutralności klimatycznej w Europie do 2050 roku, powodują, że Polska Chemia będzie zmuszona ponieść szereg dodatkowych nakładów inwestycyjnych, by jak najlepiej dostosować swoją działalność do ekologicznych wymogów.

Ważnym sygnałem dla branży są zapowiedziane w dokumencie kontrakty branżowe, które mają być zawierane pomiędzy przedstawicielami danej gałęzi przemysłu a rządem. Trudno jest jednak odnieść się do ich zakresu na tak wczesnym etapie – musimy poczekać na więcej szczegółów. Mamy nadzieję, że administracja w rozszerzonych, konkretnych zapisach uwzględni kluczowe znaczenie sektora chemicznego dla gospodarki, pamiętając o jego skali i wyjątkowości w kontekście rozwoju całego kraju.

Sektor dostrzega konieczność prowadzenia dalszych prac, mających na celu doprecyzowanie zapisów odnoszących się do przemysłu chemicznego w Polityce Przemysłowej Polski, np. w kartach branżowych. Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla wypracowania wspólnego stanowiska branży, po to, by uczynić nasz głos jeszcze bardziej słyszalnym.

Jednocześnie, informujemy, że pracujemy nad uwagami do treści Polityki Przemysłowej Polski dotyczących przemysłu chemicznego, które zostaną przekazane krajowej administracji. 

 

Pełna treść dokumentu Polityka Przemysłowa Polski.

Posty pokrewne